Kerncijfers: 2018
in cijfers

EUR miljoen tenzij anders vermeld

2018

2017

%

Resultaten

Netto-omzet

1.509

1.458

3,5

Overige resultaten uit vastgoed

107

42

151,8

Overige opbrengsten

-

38

-100,0

Bedrijfslasten (excl. afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen)

981

916

7,2

EBITDA1

635

622

2,1

Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeveranderingen

267

264

1,1

Exploitatieresultaat

368

359

2,6

Financiële baten en lasten

-90

-86

5,3

Resultaat geassocieerde deelnemingen

97

73

33,9

Resultaat voor belastingen

375

346

8,5

Winstbelasting

-90

-60

49,3

Resultaat

285

286

-0,1

Resultaat toekomend aan aandeelhouders

278

280

-0,4

Eigen vermogen

4.117

3.978

3,5

Investeringen in vaste activa

581

490

18,5

Kasstroom uit operationele activiteiten

526

457

15,1

Voorgesteld dividend

117

150

-21,9

Kernratio’s

Rendement gemiddeld eigen vermogen (ROE)2

7,0%

7,2%

Leverage3

38,9%

35,2%

FFO/totale schuld4

18,7%

21,6%

FFO interest dekkingsratio5

6,6

6,9

Winst per aandeel (in EUR 1)6

1.496

1.503

Dividend per aandeel (in EUR 1)

631

807

Bedrijfsomvang (in aantallen)

Vliegtuigbewegingen handelsverkeer7

553.735

547.604

1,1

Passagiersbewegingen (x 1.000)7

79.181

75.902

4,3

Vracht (x 1.000 ton)7

1.716

1.761

-2,5

Personeelsbestand op basis van gemiddeld aantal fte's7

2.324

2.180

6,6

  • Exploitatieresultaat voor afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen
  • Nettoresultaat (toekomend aan aandeelhouders) / Gemiddeld eigen vermogen
  • Boekwaarde rentedragende schulden / (Eigen vermogen plus boekwaarde rentedragende schulden)
  • Funds From Operations (operationele kasstroom gecorrigeerd voor werkkapitaal) / Boekwaarde rentedragende schulden
  • Funds From Operations plus bruto rentelasten / bruto rentelasten
  • Op basis van het nettoresultaat (toekomend aan aandeelhouders)
  • Betreft Schiphol Group: Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport
Volgende:

Wij creëren waarde
voor de samenleving
en de economie