Materiële aspecten voor stakeholders: Onderwerpen in
onze dialoog met
stakeholders

Schiphol Group gaat regelmatig de dialoog aan met een zeer diverse groep stakeholders, die samen uiteenlopende prioriteiten en belangen vertegenwoordigen. Onze stakeholders variëren van sectorpartners en overheden tot onze medewerkers op Schiphol, omwonenden en passagiers.

Hoe belangrijk het ook is dat we ons bewust zijn van trends en ontwikkelingen, we kunnen de unieke maatschappelijke functie van Royal Schiphol Group alleen ten volle benutten als we rekening houden met de behoeften en meningen van al onze stakeholders. In dit opzicht strekken onze taken en verantwoordelijkheden zich veel verder uit dan de locatie Schiphol. Zo spelen ook onze regionale luchthavens een belangrijke rol in hun respectievelijke regio's en bij het realiseren van de missie van de groep om Nederland te verbinden. We communiceren regelmatig en op verschillende niveaus met stakeholders, en behandelen een breed scala van materiële aspecten.

Onze contacten met de verscheidene stakeholders verschillen, zowel in type als in frequentie. Op operationeel en tactisch niveau is er dagelijks contact met onze sectorpartners. Om de operatie efficiënt en veilig te laten verlopen, zijn er vaste overlegmomenten. Er zijn plannen voorbereid om te kunnen reageren op eventuele bedrijfsverstoringen of calamiteiten; met de sector oefenen en toetsen we deze plannen voortdurend. Regelmatig nodigen we onze stakeholders uit om ons bedrijf te bezoeken en delen we informatie over onze dagelijkse activiteiten, wetgeving en voorschriften. We informeren hen ook over grootschalige investeringen, verbouwingen en andere belangrijke ontwikkelingen. De directie van Royal Schiphol Group is actief betrokken bij deze uitwisselingen.

De onderwerpen van de stakeholderdialogen worden bepaald op basis van de materiële aspecten waarop Schiphol Group stuurt en verantwoording aflegt in het jaarverslag. De belangen van de stakeholders en van Schiphol Group worden in de materialiteitsmatrix tegen elkaar afgezet. Een onderwerp wordt van materieel belang geacht (en opgenomen in de matrix) wanneer het een significante economische, maatschappelijke of milieugerelateerde impact van de organisatie weergeeft, of als het de besluitvorming van onze stakeholders beïnvloedt.

Materialiteitsanalyse 2018

Elke drie jaar voert Schiphol Group een uitgebreide materialiteitsanalyse uit. De meest recente analyse vond plaats in 2016, toen meer dan honderd interne en externe stakeholders werden geraadpleegd over onderwerpen die zij als de belangrijkste beschouwden met betrekking tot Royal Schiphol Group. In de tussenliggende jaren, waaronder 2018, wordt een zogenoemde light update uitgevoerd.

In 2018 hebben we een kwalitatieve update van de matrix uitgevoerd op basis van de ontwikkelingen en discussies die in de loop van het jaar hebben plaatsgevonden. De onderwerpen die ter tafel komen tijdens de continue dialoog met onze stakeholders, en de impact die deze hebben op het beleid van Schiphol, zijn vermeld in de tabel aan het eind van dit hoofdstuk. Als onderdeel van de light update hebben we een media-assessment uitgevoerd; de resultaten hiervan hebben we besproken met collega's die regelmatig contact hebben met stakeholders. De materiële aspecten zijn bevestigd door de directie van Schiphol. In 2018 zijn er geen nieuwe aspecten geïntroduceerd. De matrix wordt in 2019 bijgewerkt, na een uitgebreide consultatie van onze stakeholders.

Materialiteitsmatrix 2018

Veiligheid & Beveiliging is voor de stakeholders nog altijd het belangrijkste onderwerp, maar ook Luchthavencapaciteit blijft voor hen uiterst belangrijk. De capaciteit op Schiphol werd ook in 2018 op de proef gesteld: de luchthaven heeft het plafond voor het aantal vliegtuigbewegingen bereikt, en ook de fysieke infrastructuur van Schiphol komt steeds meer onder druk te staan. Daarom zijn we een nieuwe pier en terminal aan het bouwen en werken we hard aan het stroomlijnen van de operatie in de terminal.

In voorgaande jaren werden onderwerpen die zijn gerelateerd aan integriteit beschreven bij Werkgeverschap en Opdrachtgeverschap. In 2017 zijn we begonnen om deze onderwerpen te bundelen in het materiële aspect Integriteit.

Ook de activiteiten gericht op Community engagement en Regionale betekenis hebben een prominentere positie gekregen. In 2018 was er sprake van een brede maatschappelijke discussie over plannen om onze luchthavenoperatie uit te breiden, waarbij veel omwonenden vragen stelden en hun zorgen hebben geuit. Dit is de reden dat deze aspecten in de matrix verder naar rechts zijn verschoven. Community engagement behoort inmiddels tot de belangrijkste materiële aspecten.

Eén aspect heeft in deze matrix duidelijk een andere plaats gekregen: CO2-emissies. Schiphol Group is sinds 2012 klimaatneutraal en we streven naar een 'zero-emissions' bedrijfsvoering. De door de luchtvaart veroorzaakte CO2-emissies vormen echter een steeds urgenter onderwerp van discussie. Wordt er geen actie ondernomen, dan zou de relatieve impact van deze emissies kunnen toenemen. De geactualiseerde matrix geeft daarom het groeiende belang weer van CO2-emissies voor Schiphol en zijn stakeholders.

Ook Geluid is al tientallen jaren een onderwerp van intensieve discussies. In 2018 hebben omliggende gemeenten zorgen geuit omtrent de geluidsoverlast, ook omwonenden in de buurt van Lelystad Airport. We hebben de positie van Geluid in onze matrix aangepast om de zorg hierover weer te geven.

Uit onze light update kwam naar voren dat bepaalde aspecten belangrijker zijn geworden dan in voorgaande jaren, wat ertoe heeft geleid dat we de positie van de overige aspecten opnieuw hebben beoordeeld. Hieruit bleek dat bepaalde aspecten minder belangrijk zijn geworden; deze zijn daarom verschoven naar de linkerkant van de matrix. Ketenverantwoordelijkheid is een voorbeeld van een aspect waarvan het belang de afgelopen jaren is toegenomen. Verder kijken dan onze eigen organisatie en in staat zijn samen te werken met sectorpartners en andere bedrijven is een cruciaal onderdeel van onze missie. Een aantal aspecten die te maken hebben met onze keten wordt besproken bij de overige relevante materiële aspecten.

Grondstoffen & reststromen is naar links verschoven, maar blijft behoren tot de belangrijkste materiële aspecten. Circulair denken raakt steeds meer ingebed in onze ontwerpuitgangspunten en manier van werken. We streven ernaar om in 2030 de status 'zero-waste' te bereiken.

Definitie van materiële aspecten

Materieel aspect

Definitie

P

Bereikbaarheid

Adequate landzijdige bereikbaarheid

N

CO2-emissies

Broeikasgassen die bijdragen aan de wereldwijde opwarming, die zijn opgeslagen in fossiele brandstoffen en meestal worden geproduceerd bij de verbranding van steenkool en aardgas

L

Community engagement

Dialoog met en deelname door relevante stakeholders

J

Digital

Digitale oplossingen om capaciteit te vergroten en processen te verbeteren

d

Financiële soliditeit

Financiële robuustheid en aandeelhouderswaarde

b

Geluid

Impact van vliegtuiggeluid op bewoners en werkenden in de omliggende regio

n

Grondstoffen en reststromen

Duurzaam gebruik van hulpbronnen gebaseerd op een circulaire economie

K

Integriteit

Transparant en ethisch gedrag

g

Ketenverantwoordelijkheid

Impact van onze businesspartners, leveranciers en klanten op personen en de omgeving

h

Klantwaardering

Tegemoetkomen aan de behoeften van airlines, bedrijven en passagiers

V

Luchthavencapaciteit

Beschikbaarheid en kwaliteit van (infrastructurele) capaciteit

i

Luchtkwaliteit

Jaarlijkse gemiddelde concentratie van deeltjes in de lucht op en rondom de luchthaven

9

Netwerk van bestemmingen

Kwaliteit en frequentie van bestemmingen

j

Opdrachtgeverschap

Betrouwbare en ethisch transparante partner

k

Regionale betekenis

Lokaal en regionaal vestigingsklimaat, werkgelegenheid en economische impact

l

Veiligheid & Beveiliging

Veilige en betrouwbare operatie, en een veilige en gezonde luchthavenomgeving

p

Werkgeverschap

Ontwikkeling en opleiding van medewerkers, vitaliteit en inclusiviteit

Scope

De aspecten die aan bod komen in de materialiteitsmatrix hebben betrekking op Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport, en zullen ook op Lelystad Airport betrekking hebben gezien de ontwikkeling van deze luchthaven. Door het ontbreken van een commerciële passagiersoperatie op Lelystad Airport in 2018 is deze luchthaven niet opgenomen in de matrix voor de materiële aspecten Netwerk van bestemmingen en Veiligheid. HR-gegevens van Lelystad Airport zijn opgenomen in kwantitatieve zin; de rapportage over de overige aspecten is kwalitatief.

We presenteren de prestaties van onze groep aan de hand van de materiële aspecten, die zijn geclusterd in vier afzonderlijke hoofdstukken: (1) Netwerk, capaciteit en beveiliging, (2) Services portfolio, (3) Mens, milieu en omgeving, en (4) Financiële gang van zaken en bedrijfsresultaten. Over de belangrijkste materiële aspecten, die rechtsboven in de matrix worden weergegeven, wordt gerapporteerd aan de hand van duidelijke doelen en onze prestaties. Alle aspecten worden ondersteund door kwantitatief bewijsmateriaal.

De materiële aspecten zijn gelinkt aan onze vijf strategische thema's, die worden uiteengezet in het hoofdstuk Onze strategie van dit jaarverslag, en aan onze belangrijkste risico's.

Stakeholders

In deze tabel zijn de contactmomenten met onze stakeholders opgenomen. De stakeholders staan daarin centraal; ze zijn vaak betrokken bij meerdere materiële aspecten. De contactmomenten variëren aanzienlijk in frequentie. Besprekingen over operationele onderwerpen vinden bijvoorbeeld vaak meerdere keren per dag plaats, terwijl besprekingen over speciale onderwerpen soms slechts één keer per jaar worden gehouden. Dit overzicht is niet uitputtend. De behaalde resultaten per materieel aspect zijn opgenomen in het hoofdstuk Onze resultaten van dit jaarverslag.

Materieel aspect

Overleg 1

Impact op beleid Schiphol1

A

Airlines

 • Consultatieproces
 • Operationeel Schiphol Overleg (OSO)
 • Omgevingsraad Schiphol (ORS)
 • Duurzame ontwikkeling Schiphol na 2020
 • Openen Lelystad Airport voor niet-mainportgebonden verkeer

r

Reizigers

 • Continu onderzoek
 • ASQ Benchmark
 • Customer Contact Centre
 • Social media
 • Inspanningen voor verbetering passagiersbeleving door o.a. drive-inchecken, smart parking, natural wayfinding, seamless flow, No-Q paspoortcontrole
 • Tegemoetkomen aan verwachtingen van nieuwe generatie

O

Omwonenden

 • Omgevingsraad Schiphol
 • Regionale Tafel van Alders
 • Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS)
 • Stichting Leefomgeving Schiphol
 • Werkgelegenheid
 • Scholing
 • Schipholfonds
 • Initiatieven van regionale luchthavens

S

Sectorpartners

 • Integral Safety Management System (ISMS)
 • Runway Safety Team
 • Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV)
 • Platform Beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol
 • Initiatiefnemer Airports Sustainability Declaration
 • 'Zero-emissions' in 2030
 • Integral Safety Management System om veilige operatie met alle ketenpartners te versterken
 • Samenwerking in CDM/SESAR

q

Overheden

 • Gemeenten in de regio
 • Provincie Noord-Holland
 • Ministerie van IenW
 • Nieuw Normen en Handhavingsstelsel
 • Regelgeving rondom taxironselaars
 • Securitymaatregelen
 • Luchtvaartnota
 • Klimaattafel Duurzame Luchtvaart

F

Financiële stakeholders

 • Algemene Vergadering van Aandeelhouders
 • Investor Relations meetings
 • Jaarlijkse rating review meetings
 • Sturen op kosten
 • Bewaken kredietwaardigheid van de groep
 • Internationale activiteiten

B

Businesspartners

 • Overleg met belangrijke relaties
 • Huurdersoverleg
 • OSO
 • Samenwerkingsprogramma NS, ProRail, ministerie van IenW
 • Campagnes veilig werken voor main contractors
 • Elektrisch laden afhandelaren airside
 • Circulair bouwen

M

Medewerkers

 • Ondernemingsraad
 • Luchtvaart Community Schiphol
 • Luchtvaart inclusief
 • Vakbonden
 • Doelstellingen HPO en HRO
 • Vitaliteitsprogramma voor medewerkers in continudienst
 • Maatschappelijk rendement

G

Netwerk- en belangenorganisaties

 • CR Stakeholder-overleg
 • ORAM
 • Bestuursforum Schiphol
 • SMASH
 • Samenwerkingsagenda Amsterdam-KLM-Schiphol
 • Airports Council International (ACI)
 • Amsterdam Economic Board
 • C-creators
 • Samenwerking en kennisuitwisseling
 • Bestrijding illegale handel in flora en fauna

H

Kennisinstellingen

 • Knowledge and Development Center
 • Ellen MacArthur Foundation
 • SIM
 • MVO Nederland
 • RIVM
 • TNO
 • BioPort Holland
 • Aanpassen procedures landen en opstijgen
 • 'Zero-waste' in 2030
 • Monetariseren van investeringsbeslissingen
 • Digitale luchthaven: persoonlijke en relevante communicatie voor verbetering passagierservaring en vermindering stress
 • Niet uitputtend.
Volgende:

Onze sterktes,
zwaktes, kansen en
bedreigingen