Onze rol in Nederland: Nederland
verbinden met
de rest van de wereld

In een moderne, alsmaar verder globaliserende wereld neemt het belang van robuuste internationale verbindingen steeds verder toe. Dat geldt zeker voor een naar buiten gerichte economie zoals die van Nederland. De luchtvaart is een belangrijke facilitator voor deze connectiviteit, omdat ze mensen verbindt, de handel bevordert en de groei van het bedrijfsleven ondersteunt.

Met zijn missie Nederland te verbinden met de rest van de wereld speelt Royal Schiphol Group een belangrijke maatschappelijke en economische rol. Schiphol behoort tot de best verbonden luchthavens ter wereld en verzorgt rechtstreekse verbindingen met 327 internationale bestemmingen. Dit wereldwijde bereik wordt versterkt door onze regionale luchthavens.

In onze geglobaliseerde samenleving is connectiviteit erg belangrijk voor het internationale concurrentievermogen van de Nederlandse open economie. Dit wordt bevestigd door economische data: de Nederlandse economie bezet wat betreft grootte de 28e plaats op de wereldranglijst, maar als exportland staan we op plaats vijf, en als het gaat om directe buitenlandse investeringen zijn we nummer acht. Volgens het Global Competitiveness Report 2017-2018 is Nederland de op drie na meest concurrerende economie van de wereld.

Verder is ook de Randstad afhankelijk van goede verbindingen: net als in andere delen van Europa dragen luchtverbindingen bij aan het concurrentievermogen van steden als Amsterdam en Rotterdam in het wereldwijde speelveld. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat, onder gelijke omstandigheden, het aantal intercontinentale bestemmingen in een Europese metropoolregio met 10 procent toeneemt wanneer het aantal grote bedrijven dat daar zijn hoofdvestiging heeft met 4 procent stijgt.

De Nederlandse luchtvaartsector draagt ook aanzienlijk bij aan de werkgelegenheid en de groei van het bbp. De totale bijdrage van de luchtvaart aan de Nederlandse economie wordt geschat op 4,5 procent van het bbp en 370.000 banen, in de vorm van directe, indirecte, afgeleide en katalytische werkgelegenheid. Daarnaast wijzen maatschappelijke kosten-batenanalyses op een belangrijk netto positief effect van connectiviteitsontwikkeling voor het welzijn in Nederland.

Vision 2050

Royal Schiphol Group is bezig met het ontwikkelen van haar Vision 2050. Hierin worden de doelen gedefinieerd die we nastreven in het licht van een snel veranderende wereld, evenals mogelijke langetermijnontwikkelingen en -scenario's. Vision 2050 zal niet alleen dienen als overkoepelend strategisch raamwerk voor ons volgende strategische plan, het nieuwe Masterplan en de doelstellingen van onze specifieke business areas, maar ook als ons belangrijkste referentiepunt met betrekking tot de Luchtvaartnota.

We stellen Vision 2050 samen op basis van een uitgebreid, iteratief proces van analyseren en voorspellen. In dit verband wordt in de loop van 2018 en 2019 niet alleen intern van gedachten gewisseld met de directie en medewerkers van Schiphol, maar ook met sector- en businesspartners en andere stakeholders. Naar verwachting zullen we Vision 2050 in het vierde kwartaal van 2019 afronden.

Vision 2050 wordt opgebouwd rond drie belangrijke pijlers: Quality of Life, Quality of Network en Quality of Service. Het is gebaseerd op ons standpunt dat Schiphol – zowel nu als in de toekomst – een zorgvuldige balans moet zoeken tussen kwaliteit van de leefomgeving en kwaliteit van het netwerk (connectiviteit), en bovendien een hoge kwaliteit van service moet handhaven en te allen tijde de operationele veiligheid moet garanderen. Zo maximaliseren we de maatschappelijke waarde van de luchtvaart.

De Luchtvaartnota

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt momenteel aan de Luchtvaartnota 2020-2050. Hierin wordt de visie van de overheid op de ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaartsector in de komende decennia uiteengezet. In de nota wordt een belangrijke uitdaging aan de orde gesteld: hoe de juiste balans te vinden tussen de maatschappelijke behoefte aan luchtvaart, duurzaamheid, een gezonde leefomgeving, veiligheid en een sterke economie.

Onder leiding van het ministerie heeft een uitgebreid consultatieproces plaatsgevonden. Samen met andere belangrijke stakeholders heeft het ministerie overleg gevoerd met Royal Schiphol Group over zijn positie en vooruitzichten. In december 2018 diende Schiphol zijn eigen position paper in voor de Luchtvaartnota. Diezelfde maand stuurde het ministerie een brief naar de Tweede Kamer met een overzicht van de belangrijkste punten die uit de consultaties naar voren waren gekomen, een 'kennisplan' en een plan van aanpak voor 2019. Het ministerie organiseert in 2019 verdere themasessies en gezamenlijke verkenningsrondes ('joint fact-finding') rond de onderwerpen die worden behandeld. Verder wordt er ook een strategische milieueffectrapportage uitgevoerd. Naar verwachting is de Luchtvaartnota in het vierde kwartaal van 2019 gereed voor publicatie.

Een zo efficiënt mogelijk gebruik van het luchtruim blijft een belangrijk aandachtsgebied binnen het Nederlands luchtvaartbeleid, vooral ook omdat dit kan bijdragen aan de duurzaamheid van de luchtvaart.

Naast alle voordelen onderkennen we ook de bredere gevolgen van de luchtvaart voor omliggende gemeenten en het milieu. Met name merken we dat overheden, plaatselijke gemeenschappen en het bredere publiek er in toenemende mate op aandringen om de CO2-emissies en geluidhinder te verminderen en klimaatverandering te beperken. Daarom is het voor het welzijn en het vertrouwen van onze buren en andere stakeholders de komende jaren van wezenlijk belang dat we een goede balans vinden tussen de baten en de kosten van onze activiteiten.

Terwijl het draagvlak voor de luchtvaart steeds meer onder druk komt te staan, blijft het aantal internationale luchtreizigers echter groeien. De vraag zal de komende vijftien tot twintig jaar naar verwachting verdubbelen. Ook de luchtvaartsector zelf is in ontwikkeling: we zien nieuwe businessmodellen voor airlines, hublocaties en vliegtuigtypen en ook nieuwe digitale trends.

Deze complexe vraagstukken komen aan bod in onze strategie voor de toekomst, in termen van kwaliteit: Quality of Life, Quality of Network en Quality of Service. Deze kwaliteiten vormen de basis voor de nieuwe visie voor Schiphol Group (Vision 2050), die we naar verwachting in 2019 zullen afronden. In onze toekomstvisie gaan we uit van een gematigde en beheerste ontwikkeling van onze luchthavens.

Voor de toekomst wil Schiphol Group een voorbeeldfunctie vervullen als exploitant van de duurzaamste hub en regionale luchthavens van Europa, ten behoeve van onze buren en toekomstige generaties. We willen een voortrekkersrol vervullen bij het terugdringen van luchtvaartgerelateerde emissies en het stimuleren van initiatieven als schonere en geluidarmere vliegtuigen en alternatieve brandstoffen.

Onze inzet voor kwaliteit betekent ook dat we onze klanten het hoogste niveau aan dienstverlening bieden, of het nu gaat om efficiënte processen voor luchtvaartmaatschappijen of om de persoonlijke benadering van onze passagiers. Vanzelfsprekend moeten we samen met onze stakeholders blijven werken aan de realisatie van een hoogwaardig netwerk om zo de uitstekende connectiviteit van Nederland tot ver in de toekomst te garanderen.

Volgende:

Flexibiliteit en
aanpassings-
vermogen