LCommunity engagement


We doen op Schiphol ons uiterste best om naar de lokale gemeenschappen te luisteren, om te weten wat hun behoeften en wensen zijn. We willen graag dat omwonenden ons als een goede buur zien. Terwijl we invulling blijven geven aan onze opdracht om de Mainport Schiphol te versterken, is het meer dan ooit van belang goed te luisteren naar de zorgen van gezinnen, particulieren en bedrijven die door onze activiteiten worden getroffen. We erkennen de negatieve effecten van onze activiteiten, zoals geluid en emissies, en blijven ons inzetten om een positieve impact te hebben op onze regio.

Net als in voorgaande jaren hebben we allerlei initiatieven en evenementen georganiseerd om de betrokkenheid van omwonenden bij Schiphol te stimuleren; doel was om ten minste vier stakeholderdialogen te organiseren. In 2019 blijft ons community engagement-programma een speerpunt; we zoeken telkens weer manieren om de dialoog te bevorderen met onze buren en met de verschillende groepen belanghebbenden.

Luchtvaart Community Schiphol

Schiphol stimuleert de regionale werkgelegenheid onder meer via Luchtvaart Community Schiphol (LCS), een samenwerking van KLM, het ROC van Amsterdam en Schiphol Group die is gericht op het ontwikkelen en organiseren van 'werken & leren' voor de luchtvaartsector. In 2018 lag de focus van LCS met name op de ontwikkeling van IT-vaardigheden, de komende jaren zal die liggen op werkzekerheid, vitaliteit en aantrekkelijk werkgeverschap. Een van de grootste successen sinds de oprichting is de 'one-stop-desk', waarbij werkgevers in de metropoolregio Amsterdam via speeddates, banenmarkten en 'talentenjachten' worden gekoppeld aan potentiële medewerkers.

De stichting is ook een belangrijke schakel in het programma Luchtvaart Inclusief, een initiatief ter ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sinds het programma vorm kreeg in 2016 hebben 36 werkgevers op Schiphol zich aangesloten. Inmiddels zijn tal van mensen geplaatst via LCS, alleen al in 2018 meer dan vijftig.

Projecten voor jongeren

Jongeren zijn tegenwoordig steeds mondiger en willen graag inspraak hebben in kwesties die in hun lokale gemeenschap spelen. Om het gesprek met toekomstige generaties op gang te houden, leggen we contact met kinderen in de omgeving. Dat doen we via educatieve activiteiten op het Schipholterrein en door hen te betrekken bij discussies over de toekomst van de luchthaven. Daarnaast hebben we een speciaal lespakket voor de basisschool om kinderen van 11-12 jaar op een speelse manier kennis te laten maken met onze luchthaven. Het pakket bestaat uit lesmateriaal voor de leerlingen en een handboek voor docenten. Zie voor meer informatie de website 'Jij en Schiphol'.

Raad van Kinderen

Schiphol heeft een Raad van Kinderen. In 2018 bestond deze uit leerlingen van de 1e Montessorischool Hoofddorp in de leeftijd van tien tot twaalf jaar. Acht weken lang heeft de raad zich, zowel in groepsverband als samen met de lokale gemeenschap, beziggehouden met de volgende vraag: hoe kan Schiphol zijn negatieve effecten op omwonenden zoveel mogelijk beperken en zijn positieve effecten versterken? De sessies hebben een aantal originele inzichten opgeleverd en zorgden voor een levendige discussie onder de aanwezigen.

Schiphol steunt al jarenlang JINC, een non-profitorganisatie die werkt met kinderen van 8 tot 16 jaar uit achterstandswijken om hun toegang tot de arbeidsmarkt te versoepelen. Het programma van JINC biedt de kinderen een kijkje in verschillende beroepen en moedigt hen aan te onderzoeken welke rollen bij hun talenten passen. Schiphol speelt hierbij een actieve rol, variërend van het organiseren van kijkdagen op de luchthaven tot 'taalreizen' die kinderen met taalproblemen helpen hun woordenschat te ontwikkelen.

De Polderbaan Experience

In juli 2018 werd de Polderbaan drie weken lang gesloten voor noodzakelijk onderhoud. Omdat de Polderbaan een van onze preferente banen is, betekende de sluiting dat we vaker gebruik zouden (moeten) maken van start- en landingsbanen die dichter bij woongebieden liggen, en dat mensen in de omgeving van deze vliegroutes waarschijnlijk meer geluidshinder zouden ondervinden dan normaal.

We besloten hierover in gesprek te gaan met de lokale gemeenschap. Op 7 april 2018 verwelkomden we 250 van onze buren op Schiphol om deel te nemen aan een uniek evenement: de Polderbaan Experience. Die dag deden kinderen en ouders mee aan spelletjes en activiteiten en maakten ze kennis met vertegenwoordigers van verschillende operationele teams op Schiphol. Het was voor de gezinnen zowel een leuk uitje als een gelegenheid om meer te weten te komen over de dagelijkse gang van zaken op de luchthaven.

In 2019 blijven we ons inspannen om met onze directe omgeving een dialoog te voeren over het baanonderhoud. Er zijn plannen voor een soortgelijk evenement tijdens de sluiting van de Zwanenburgbaan voor een periode van zes weken in maart en april. Uiteindelijk willen we niet alleen ouders en hun kinderen bij deze belangrijke kwestie betrekken, maar ook de lokale gemeenschap als geheel.

Schipholfonds

Stichting het Schipholfonds brengt de maatschappelijke betrokkenheid van de luchthaven met de omgeving tot uiting. Het bestuur van het fonds kent vier keer per jaar donaties toe aan instellingen zonder winstoogmerk die het algemeen nut dienen en actief zijn op het gebied van sport en bewegen. In 2018 is in totaal 327.042 euro uitgekeerd, in de vorm van donaties aan 44 verschillende organisaties. Zo heeft de atletiekvereniging in het nabijgelegen Assendelft nieuwe apparatuur kunnen kopen en kon het lokale honkbalteam de Vennep Flyer dankzij de donatie buitenverlichting installeren.

Dialoog met stakeholders

Van ons wordt verwacht dat we stakeholders tijdig informeren over de maatschappelijke effecten van ons doen en laten. Het handhaven van een goede relatie met de omgeving en de onderlinge afhankelijkheid, voornamelijk met partners uit de sector, vraagt om vertrouwen en een langetermijnvisie van de luchthaven. Het vertrouwen creëren we door stakeholders te informeren en de dialoog aan te gaan over onze dilemma's. Door het delen van informatie inspireren we elkaar en krijgen we concrete handvatten voor het invullen van onze rol en onze strategie. We verwerven zo inzicht in de prioriteiten van onze stakeholders, onderzoeken gezamenlijk oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en volgen waar mogelijk vragen en adviezen op die uit deze gesprekken voortkomen.

Om onze groei in samenhang met de omgeving te borgen is er in de regio intensief contact met autoriteiten en andere lokale partijen over de ontwikkeling van de openbare ruimte rond Schiphol. In de Omgevingsraad Schiphol (ORS) hebben we contact met bewonersgroeperingen, terwijl het Bewonersaanspreekpunt (BAS) op individueel niveau contacten onderhoudt met omwonenden. In 2018 heeft een brede maatschappelijke consultatie plaatsgevonden over de ontwikkeling van Schiphol na 2020. Bij de consultatie zijn gemeenten en provincie betrokken, evenals omwonenden, verschillende ministeries en andere belanghebbenden. Om bereikbaarheid en mobiliteit in de regio te verbeteren, heeft Schiphol zitting in het bestuursorgaan van de metropoolregio Amsterdam en is hij gesprekspartner in diverse andere gremia.

Daarnaast heeft Schiphol Group veel contact en overleg met politieke en bestuurlijke stakeholders op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. We bespreken de bestaande en toekomstige wet- en regelgeving, externe factoren die onze positie of reputatie kunnen beïnvloeden en maatregelen die Schiphol Group of deze stakeholders kunnen nemen. Op Europees niveau wordt gesproken over de gevolgen van de Brexit voor luchthavens en andere luchtvaartpartijen en over gezamenlijke EU-onderhandelingen over landingsrechten buiten de Europese Unie. Ondertussen blijven we ons inspannen voor thema's als Single European Sky, een Europees systeem van emissiehandel (ETS) en passagiersrechten. We doen dit onder andere via onze deelname aan de toonaangevende koepelorganisatie ACI Europe.

In het kader van onze gesprekken met stakeholders laten we continu onderzoek doen om de reizigersbeleving te meten. Ook zijn er regelmatig medewerkersenquêtes. In 2016 zijn we begonnen met een reputatieonderzoek onder omwonenden, media en het grote publiek. In 2018 hebben we het onderzoek herhaald; ditmaal is gevraagd naar de mening over de ontwikkeling van zowel Lelystad Airport als Schiphol. Uit deze onderzoeken kunnen we opmaken welke thema's en kwesties belangrijk zijn voor onze stakeholders en hoe we daarop presteren. We zijn van plan om deze onderzoeken regelmatig te herhalen.

Leefbaarheidsprojecten omgeving Schiphol

In het Convenant omgevingskwaliteit middellange termijn zijn afspraken gemaakt over hoe de leefkwaliteit in de Schiphol-regio kan worden verbeterd. Hiertoe hebben Schiphol en de provincie Noord-Holland de Stichting Leefomgeving Schiphol opgericht. Deze stichting geeft, onder leiding van een onafhankelijk bestuur, uitvoering aan twee initiatieven: een verbeterprogramma voor gebiedsgerichte projecten en een programma voor individuele maatregelen, waaronder verbetering in individuele, schrijnende gevallen van overlast.

Financierende partijen zijn de provincie Noord-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Royal Schiphol Group. Schiphol heeft voor de eerste fase van het programma 10 miljoen euro beschikbaar gesteld en voor de tweede fase nog eens 10 miljoen. Deze tranche wordt voornamelijk toegewezen aan het programma met individuele maatregelen, waarvan de tweede fase in 2017 van start is gegaan.

Voor de tweede fase van het gebiedsgerichte programma, die begin 2018 van start is gegaan, is in principe 20 miljoen euro beschikbaar. Het programma omvat 27 projecten in de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn, Haarlemmermeer en Haarlemmerliede, en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met betrokken bewoners en gemeenten. Uiterlijk in 2020 moet zowel het gebiedsgerichte als het 'individuele' programma zijn uitgevoerd. Zie voor een nadere toelichting www.stichtingleefomgeving.nl.

Overzicht van stakeholderdialogen in 2018

Naast de geformaliseerde contactmomenten onderzoeken we elk jaar wat stakeholders belangrijk vinden. De materiële aspecten vormen de input voor verdere verdieping, onder andere via dialoog. We vinden het belangrijk om deze vragen en dilemma's met onze stakeholders te bespreken. We beperken ons niet tot de sector- en businesspartners, maar spreken ook met invloedrijke bedrijven uit een reeks andere sectoren om onze blik te verruimen.

In 2018 zijn er door Schiphol vijf stakeholderdialogen georganiseerd, waarmee we ons doel om vier dialogen te organiseren, hebben gehaald. Bij drie van deze sessies waren leden van de directie aanwezig. CEO Dick Benschop ging in gesprek met gemeenteraadsleden van de vijf omliggende gemeenten.

Stakeholderdialoog over duurzame energie

Op 16 april 2018 werd, als onderdeel van onze inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan (SDG 13), windpark Autena geopend, waarmee Eneco duurzame energie levert aan Schiphol Group. Ter gelegenheid van de opening organiseerden Schiphol en Eneco een dialoog met omwonenden en ondernemers. Thema's waren 'duurzame verbindingen en de gemeenschap', 'duurzaam wonen' en 'lokaal duurzaam ondernemen'. Namens Schiphol Group nam CCO André van den Berg deel aan het debat. Deze dialoog onderstreepte nog eens het belang om de omgeving te betrekken bij het inzetten van nieuwe innovaties die in de energiebehoefte van de samenleving voorzien. Verder zijn investeringen van zowel de overheid als de particuliere sector essentieel voor het opzetten van grootschalig elektrisch vervoer en aardgasvrije woongebieden.

Discussies met de Raad van Kinderen

Schiphol zoekt actief naar nieuwe partnerschappen als onderdeel van onze inspanningen om de doelen te bereiken (SDG 17). Een voorbeeld hiervan is de Raad van Kinderen, die Schiphol Group adviseert. In 2018 heeft de raad acht weken lang ideeën en suggesties naar voren gebracht over manieren waarop de luchthaven de negatieve effecten van haar activiteiten op omwonenden kan verminderen en de positieve effecten kan versterken. Het project werd op 4 april afgesloten met een open dialoog met Jabine van der Meijs, CFO van Schiphol. Onze interacties met de raad hebben ons geleerd dat Schiphol zich niet altijd even goed presenteert aan de buitenwereld; een van de tips is dan ook om ons verhaal duidelijker te vertellen. Ook kijken kinderen op een andere manier naar problemen, namelijk vanuit het perspectief van wat mogelijk is, en niet zoals volwassen 'vanuit wat niet mogelijk is'. Schiphol is begonnen deze waardevolle inzichten naar actie te vertalen en zal de raad in 2019 feedback geven.

Stakeholderdialoog mobiliteit

Landzijdige bereikbaarheid is voor Schiphol een van de grootste uitdagingen voor de toekomst. Schiphol ontwikkelt een nieuw bus- en treinstation met het oog op de langere termijn. Tot die tijd echter moet de luchthaven de grote stroom reizigers op weg naar Amsterdam in goede banen leiden. In november 2018 organiseerden we een bijeenkomst om samen met vervoerspartners in de regio een oplossing te vinden. Deze besprekingen hebben onder meer geleid tot een nieuw onderzoek naar de mogelijkheden rond het digitaliseren van reisinformatie en kaartverkoop. Met een gezamenlijk mobiliteitsplatform kunnen passagiers hun kaartje vooraf kopen en op hun telefoon downloaden. Dit moet leiden tot een soepeler en minder stressvolle verbinding voor passagiers tussen Schiphol en het openbaar vervoer in Amsterdam.

Luchtvaartdag

Op 8 december namen ongeveer 600 mensen deel aan de Nationale Luchtvaartdag in Amsterdam. Het evenement maakte deel uit van de brede maatschappelijke consultatie over de ontwikkeling van Schiphol na 2020, onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Tijdens deze dag gaven vakinhoudelijke Schiphol-experts uiteenlopende workshops over bijvoorbeeld ultrafijnstof, klimaatgerelateerde kwesties en vliegroutes. Een andere belangrijke discussie ging over de positieve invloed van de luchtvaartindustrie als aanjager van werkgelegenheid en de lokale economie. In een reeks zogeheten huiskamergesprekken sprak CEO Dick Benschop met omwonenden. Hoewel de aanwezigen over het algemeen kritisch stonden tegenover verdere groei van Schiphol, vond de vrije uitwisseling van informatie waardering, net als de positie van Schiphol ten aanzien van deze kwestie.

In gesprek met de nieuwe gemeenteraden

In 2018 nodigde Schiphol Group na de gemeenteraadsverkiezingen de (nieuw gekozen) raadsleden en bestuurders van de naburige gemeenten uit voor een bezoek aan de luchthaven. Doel was nader kennis te maken met de raadsleden en een overzicht te geven van de toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen op Schiphol. Tijdens het bezoek spraken de vertegenwoordigers van de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn, Amsterdam en Amstelveen uitgebreid en openhartig met Dick Benschop. Daarna kregen de bezoekers een rondleiding over het Schipholterrein om ze een beeld te geven van de dagelijkse gang van zaken op de luchthaven en de vele duurzame initiatieven van Schiphol aan luchtzijde.

Stakeholderdialoog Brexit

Op 21 december hielden Schiphol Group en de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel (NBCC) een stakeholderdialoog over de Brexit en de mogelijke gevolgen voor de luchtvaartsector. Bij het gesprek waren vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Buitenlandse Zaken betrokken, alsmede de Nederlandse douane, de Britse ambassade, British Airways, KLM en andere belangrijke luchtvaartpartners. Aan bod kwamen de juridische gevolgen van de Brexit voor de luchtvaartsector; KLM, de douane en Schiphol bespraken ook de bredere gevolgen van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. De aanwezigen vonden met name de wederzijdse informatie-uitwisseling nuttig. De NBCC onderzoekt of belanghebbenden meer behoefte hebben aan begeleiding of advies, en organiseert medio 2019 mogelijk een vervolgbijeenkomst.

Wat vinden onze stakeholders van ons?

We hebben in 2018 een een breed onderzoek laten uitvoeren naar de opvattingen over Schiphol en Lelystad Airport onder het grote publiek, omwonenden en media. Het onderzoek was grotendeels een herhaling van een eerdere studie uit 2016, met als belangrijkste verschil de betrokkenheid van omwonenden rond Lelystad Airport. Uit het gemiddelde cijfer dat de respondenten gaven, blijkt dat het grote publiek over het algemeen Schiphol een voldoende geeft. Omwonenden van Amsterdam Airport Schiphol gaven de luchthaven echter een lager cijfer voor sociaal ondernemerschap, communicatie en relaties in vergelijking met respondenten uit andere delen van Nederland. Onder de stakeholders die dichtbij Lelystad wonen waren evenveel voor- als tegenstanders van een overloopluchthaven. Meer in het algemeen wijst het onderzoek op een afnemende steun van omwonenden voor uitbreiding van de luchtvaart in Nederland. Tegelijkertijd onderkent een hoog percentage mensen het belang van de sector voor de Nederlandse economie. Paradoxaal genoeg blijkt men het over beide kwesties eens te zijn.

Volgende:

Eindhoven,
Lelystad en
Rotterdam The Hague