N CO2-emissies


De uitstoot van CO2 draagt bij aan de wereldwijde opwarming van de aarde, die ernstige gevolgen kan hebben voor mens en milieu. We voeren op Schiphol en op onze regionale luchthavens actief beleid op het terugdringen van emissies. Schiphol Group is klimaatneutraal wat zijn eigen activiteiten betreft en maakt momenteel de overgang naar een 'zero-emissions' organisatie. Nu het vinden van klimaatoplossingen voor de lange termijn steeds urgenter wordt, richten we ons op een ambitieuzere doelstelling: geheel zero-emissions worden in 2030; dit betekent dat er geen CO2 en fijnstof meer vrijkomen bij het gebruik van energie en brandstof voor onze eigen bedrijfsvoering en de grondactiviteiten aan luchtzijde. Dit science based target is in overeenstemming met de omvang van de reductie die nodig is om de uiteindelijke mondiale temperatuurstijging te beperken tot minder dan 2 °C boven het pre-industriële niveau.

Honderd procent Nederlandse windenergie

Om onze doelen te kunnen realiseren, maken we steeds vaker gebruik van duurzame energiebronnen zoals wind en groen gas. In april 2018 openden Schiphol Group, Eneco en de gemeente Vianen het nieuwe windpark Autena. Een belangrijke mijlpaal, omdat de elektriciteit die Schiphol inkoopt voor zijn bedrijfsvoering nu voor 100 procent afkomstig is van windenergie. De bouw van windturbines gaat door; vanaf januari 2019 wordt al onze elektriciteit geleverd door nieuw ontwikkelde Nederlandse windparken.

Groen gas

Ook hebben we in 2018 het inkooptraject van een nieuwe aanbesteding voor groen gas (biomethaan) afgerond. Daardoor zal in de periode 2019-2021 het totale gasverbruik van Schiphol Group voor 10 tot 15 procent bestaan uit groen gas; op Eindhoven Airport is dat 100 procent. De inzet van groen gas als onderdeel van onze bredere energiemix blijft voorlopig beperkt, doordat het in Nederland nog onvoldoende beschikbaar is. We spannen ons daarom in ons aardgasverbruik te beperken en tegelijkertijd onze algehele energiebehoefte te verminderen. Dit doen we door onze faciliteiten energiezuiniger te maken. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de recente upgrade van de F-pier, een van onze oudste pieren, naar energielabel A. Zoals aangegeven in de grafiek is het gasverbruik, ondanks het groeiend aantal passagiers op Schiphol, ruim onder het niveau van 1990 uitgekomen. We streven ernaar om in 2030 geheel aardgasvrij te zijn, door onze gasbehoefte te verminderen en het aandeel groen gas te vergroten.

Ontwikkeling van aardgasverbruik en passagiersaantallen

Minder CO2-emissies

In 2009 introduceerde Airports Council International een CO2-benchmark voor luchthavens; Schiphol hielp mee bij het ontwikkelen daarvan. Volgens de benchmark behoort Amsterdam Airport Schiphol tot de luchthavens die het actiefst werken aan het reduceren van emissies. We hebben in 2018 voor het zesde jaar op rij het niveau 3+ (het hoogst haalbare niveau) weten te behouden. Belangrijk onderdeel is dat de luchthaven CO2-neutraal is voor de eigen activiteiten.

De overige emissies van de eigen activiteiten van Schiphol Group worden gecompenseerd door de compensatieregeling garanties van oorsprong (GVO) voor elektriciteit en door het gebruik van CO2-certificaten voor overige brandstoffen. We hebben dit jaar een energieproject in India gekozen met een Golden Standard-certificaat.

De positieve impact van deze initiatieven blijkt uit de hogere energie-efficiëntie en lagere CO2-emissies op Schiphol. We zijn er in 2018 in geslaagd onze reductiedoelstelling voor CO2 te halen. Hieronder valt de uitstoot door aardgasverbruik (Scope 1) en door elektriciteitsverbruik (Scope 2), terwijl de totale uitstoot voor onze eigen activiteiten (volgens de voorwaarden van de Omgevingsvergunning van SNBV) eveneens is gedaald ten opzichte van 2017. Ook de uitstoot per passagier op Schiphol is in 2018 sterk verbeterd, met een daling naar 0,48 kg CO2 (2017: 1,52 kg). Dit betekent dat we ons doel voor 2020 van 1,35 kg CO2 per passagier voortijdig hebben behaald.

CO2-emissies Amsterdam Airport Schiphol

Veroorzaakt door

2018

2017

2016

2015

2014

Scope 1

Aardgas dat wordt verbruikt binnen de vergunning van Schiphol Nederland B.V.

16.530

15.668

16.279

19.954

16.190

Scope 2

Elektriciteit

17.0981

87.130

85.916

78.681

81.426

Totale CO2-emissies

33.628

102.798

102.195

98.635

97.616

Passagiers x 1.000

70.546

67.696

62,705

57.581

54.549

CO2 kg/passagier

0,48

1,52

1,63

1,71

1,79

Scope 3

Onder andere elektriciteit en gas van derden, alle wegverkeer van en naar de luchthaven, brandstoffen gerelateerd aan de afhandeling van vliegtuigen en de LTC (landing and take-off cycle).

n.v.t.2

1.336.381

1.318.419

1.248.957

926.382

  • De uitstoot voor Scope 2 is gebaseerd op de market-based methode. De uitstoot voor Scope 2 volgens de location-based methode bedroeg in 2018 97.839 ton. Deze stijging ten opzichte van 2017 kan worden toegeschreven aan de gewijzigde nationale emissiefactor.
  • De gegevens over 2018 worden gerapporteerd met een vertraging van één jaar.

Energie-efficiency

Het totale energieverbruik op Schiphol is in 2018 verder gedaald naar 1.901 TJ (2017: 1.990 TJ); dit weerspiegelt het aanhoudende effect van ons energiebesparingsprogramma. Schiphol behaalde een energie-efficiency van 6,06 procent, boven de doelstelling van 5,92 procent.

Naar verwachting zal ons energieverbruik de komende jaren stijgen vanwege de opening van de nieuwe pier en terminal, maar we streven ernaar die stijging via ons energiebesparingsprogramma te reduceren. Meer in het algemeen verwachten we vanaf 2020-2021 een afvlakking van de energiereductie, aangezien veel van onze apparatuur tegen die tijd waarschijnlijk vervangen is door energiebesparende technologie.

Emissies in onze waardeketen

Aangezien Scope 3 door derden verstrekte gegevens bevat, worden de cijfers voor 2018 pas in de loop van 2019 beschikbaar gesteld. In 2017 steeg de totale uitstoot (Scope 3) met 1,4 procent ten opzichte van 2016. Oorzaken waren de groei in de aantallen passagiers en vliegtuigbewegingen op Schiphol, in het vrachtvervoer over de weg, en in vervoersbewegingen van passagiers van en naar de luchthaven.

Het aanhoudende succes van de verduurzaming van onze eigen activiteiten neemt niet weg dat de meeste CO2-emissies op Schiphol (Scope 3) worden veroorzaakt door externe organisaties buiten onze directe invloedssfeer. Het merendeel van deze emissies worden veroorzaakt door de landing and take-off cycle, gevolgd door wegverkeer, en brandstoffen in verband met de afhandeling van vliegtuigen. De overgang naar emissievrije voertuigen en duurzame vliegtuigbrandstof zou deze CO2-emissies verminderen. We werken nauw samen met onze partners in de gehele waardeketen om deze uitdaging op de lange termijn aan te gaan; dit is onderdeel van onze bredere duurzaamheidstransitie (zie ook Ketenverantwoordelijkheid).

Volgende:

Gezondheid van medewerkers en omwonenden waarborgen