Mens, milieu en omgeving: Veiligheid en
duurzaamheid
zijn cruciaal

Dit onderdeel van onze resultaten raakt direct een van onze belangrijkste strategische thema's: Sustainable & Safe Performance. Bij Royal Schiphol Group zijn we er ons van bewust dat het succes van onze onderneming in toenemende mate afhankelijk is van het welzijn van mensen in de wereld om ons heen. Veiligheid en duurzaamheid zijn dan ook cruciaal voor onze bedrijfsvoering ('licence to operate') en onze toekomstbestendigheid ('licence to grow'). Het zijn ook belangrijke indicatoren voor het beoordelen van ons succes en het meten van onze prestaties.

Het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 en het daaropvolgende verslag van de VN Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC) van oktober 2018 benadrukken de noodzaak van dringende actie om de opwarming van de aarde te beperken tot een niveau dat geen onherstelbare schade aan de menselijke leefomgeving zou kunnen aanrichten. De luchtvaartsector speelt uiteraard een belangrijke rol bij het bereiken van deze doelstelling. Aangezien de samenleving de komende jaren nog sterker afhankelijk wordt van luchtvaart, is het van groot belang dat we op een verantwoordelijke manier reageren op de groeiende vraag.

Door verantwoord samen te werken, kunnen belangrijke marktspelers als Schiphol hun eigen prestaties en doelen in evenwicht brengen met de behoeften van lokale communities en de bredere omgeving. Een duidelijk praktijkvoorbeeld van deze samenwerking is het actieplan 'Slim en Duurzaam' dat de Nederlandse luchtvaartsector onlangs heeft vastgesteld (voor meer hierover, zie Ketenverantwoordelijkheid). Een belangrijke mijlpaal is dat we duurzaamheid hebben opgenomen in de toekomstige tariefstructuur voor havengelden: schonere en geluidarmere vliegtuigen worden gestimuleerd (ook hierover meer in Ketenverantwoordelijkheid).

Schiphol nam in 2018 deel aan een uitgebreide reeks initiatieven om de positieve impact van onze activiteiten te vergroten. Met andere luchthavens en ACI Europe wisselen we informatie uit en werken we samen om duurzame ontwikkeling te bespoedigen. We willen vooral de rol benadrukken die we in de mondiale luchtvaartsector vervullen bij het stimuleren van duurzaamheid en een betere toekomst realiseren voor mens en milieu.

Verduurzaming van luchthavens

Royal Schiphol Group loopt voorop in het creëren van een duurzame en verantwoorde (wereldwijde) omgeving waarin we Nederland verbinden. Het is onze ambitie de duurzaamste luchthavens ter wereld te exploiteren. Daarbij ligt onze strategische focus op vier kernthema's: duurzame luchtvaart, zero-emissions, zero-waste en welzijn.

Naast onze inspanningen voor de verduurzaming van al onze bedrijfsprocessen, nemen we ook het voortouw op het gebied van verduurzaming van de luchtvaart waar het gaat om het vaststellen van nieuwe normen en best practices voor de sector. Een goed voorbeeld is de elektrische bussen op het platform, mede ontwikkeld door Schiphol in 2015; we zijn er trots op dat anderen ons voorbeeld volgen en dat er nu elektrische bussen rondrijden op luchthavens over de hele wereld. Ook zijn we onlangs begonnen elektrische Ground Power Units (E-GPU's) in te zetten bij afhandelingsactiviteiten. We verwachten dat deze innovatie de komende jaren een belangrijke rol zal spelen in de verduurzaming van processen.

Het doorvoeren van verbeteringen op al deze verschillende gebieden, in de samenwerking met klanten, in onze eigen bedrijfsactiviteiten en door onze medewerkers bij deze missie te betrekken, genereert waarde – maatschappelijk, ecologisch en financieel. Hoewel het traject dat we moeten volgen om onze doelstellingen te bereiken nog niet helemaal is uitgestippeld, zijn we van mening dat het stellen van ambitieuze doelen ons tot waardevolle innovaties en inzichten zal brengen, waardoor we deze doelstellingen beter kunnen realiseren.

Internationale erkenning van duurzaamheid op Schiphol

Amsterdam Airport Schiphol heeft in 2018 de Eco-Innovation Award ontvangen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door Airports Council International Europe (ACI) aan de Europese luchthaven die de beste en meest innovatieve prestaties op het gebied van duurzaamheid laat zien. Volgens de jury verdient Schiphol de prijs vanwege de integrale benadering van duurzaamheid, waaronder de CO2-neutrale bedrijfsvoering, de toepassing van de principes van de circulaire economie en het gebruik van hernieuwbare energie.

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen, SDG's) zijn in 2015 ingevoerd door de Verenigde Naties en hebben betrekking op de zeventien belangrijkste kansen en uitdagingen waar de wereld zich voor gesteld ziet in de periode tot 2030. In 2016 heeft Schiphol zes SDG's aangemerkt die we de komende twee decennia actief zullen ondersteunen en bevorderen. Voor de zeventien doelen zijn 169 key performance indicators (KPI's) geformuleerd. Om onze duurzaamheidsaanpak te verduidelijken en transparanter te maken, hebben we besloten dit jaar behalve de SDG's ook informatie over de relevante KPI's te publiceren in het jaarverslag.

Meer informatie over de manieren waarop we werken aan het bereiken van de doelstellingen en hoe we ons als organisatie voortdurend verbeteren is te vinden bij de materiële aspecten in de tabel.

Sustainable Development Goals

SDG

Bijdrage van Schiphol

Materieel aspect

SDG 8

Waardig werk en economische groei

8.5 Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde.

  • Loonkloof tussen vrouwen en mannen: 6%
  • Nieuwe medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt: 0


Regionale betekenis
Werkgeverschap
Opdrachtgeverschap

SDG 9

Industrie, innovatie en infrastructuur

9.1 Ontwikkelen van een kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur, met inbegrip van regionale en grensoverschrijdende infrastructuur, ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en het menselijk welzijn, met de klemtoon op een betaalbare en billijke toegang voor iedereen.

  • Passagiers- en vrachtvolume per vervoerswijze 71,1 miljoen passagiers; 1,7 miljoen ton vracht

9.4 Tegen 2030 de infrastructuur moderniseren en industrieën aanpassen om ze duurzaam te maken, waarbij de focus ligt op een grotere doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen en van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen.

  • CO2-emissies per eenheid aan toegevoegde waarde 0,48 kg CO2 per passagier

Netwerk van bestemmingen
Bereikbaarheid

CO2-emissies

SDG 11

Duurzame steden en gemeenschappen

11.6 Tegen 2030 de nadelige milieu-impact van steden per capita reduceren, ook door bijzondere aandacht te besteden aan de luchtkwaliteit en aan het gemeentelijk en ander afvalbeheer.

  • Jaarlijks gemiddelde fijnstofemissie (PM10): 26,7μg/m3 rond Schiphol (ruim onder de Europese PM10-grenswaarde van 40μg/m3)

Luchtkwaliteit
Regionale betekenis

Geluid

Community engagement

SDG 12

Verantwoorde consumptie en productie

12.2 Tegen 2030 duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren.

  • Materiële voetafdruk: 4-11 procent van de gebruikte resources werd hoogwaardig hergebruikt volgens circulaire principes

12.b Ontwikkelen en implementeren van instrumenten om de impact te monitoren van duurzame ontwikkeling op duurzaam toerisme dat werkgelegenheid creëert en de plaatselijke cultuur en producten promoot.

  • Strijd tegen illegale handel in beschermde dier- en plantensoorten

Grondstoffen en reststromen
Ketenverantwoordelijkheid

SDG 13

Klimaatactie

13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning.

  • Duurzaamheid is geïntegreerd in de havengelden

Ketenverantwoordelijkheid

SDG 17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

17.16 Het Globaal Partnerschap voor duurzame ontwikkeling versterken, aangevuld door partnerschappen met meerdere belanghebbenden (multi-stakeholder partnerships) en kennis, expertise, technologie en financiële hulpmiddelen mobiliseren en delen met het oog op het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen in alle landen, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden.

  • Ontwikkeling van actieplan 'Slim en Duurzaam' samen met luchtvaartpartners

KetenverantwoordelijkheidMateriële aspecten voor stakeholdersZie ook: Materiële aspecten voor stakeholders

Volgende:

Onze topprioriteit en een gedeelde verantwoordelijk-
heid