jOpdrachtgeverschap


Royal Schiphol Group is een van de grootste semi-publieke opdrachtgevers in Nederland. Als organisatie spelen we een coördinerende rol en hebben we dagelijks met een groot aantal verschillende partijen te maken. We hebben een aanbestedingsbeleid waarin onze normen en waarden op het gebied van Corporate Responsibility zijn geborgd en dat onze managementbeslissingen ondersteunt.

Onderling vertrouwen

Op initiatief van het Opdrachtgeversforum, waar Schiphol Group aan deelneemt, heeft de Nederlandse bouw- en infrasector vier leidende principes voor goed opdrachtgeverschap geformuleerd. De gedachte hierachter is dat de samenwerking in de gehele keten leidt tot (1) trots, (2) vakmanschap en (3) plezier in het werk, met als resultaat (4) een succesvol project. Onderling vertrouwen en betrouwbaarheid vormen de basis. Aan de hand van deze filosofie kunnen de opdrachtgevers en betrokken marktpartijen meer toegevoegde waarde creëren voor de samenleving tegen maatschappelijk lagere kosten. Ook heeft Schiphol zijn eigen visie op marktparticipatie geïmplementeerd, die bovenstaande uitgangspunten mede uitdraagt en onderstreept.

Continue verbetering

Onderling vertrouwen maakt ons een aantrekkelijke klant. Toch is het niet vanzelfsprekend dat potentiële leveranciers ons ook zo zien of dat zij ons als 'preferred client' beschouwen. We hebben daarom een onderzoek laten uitvoeren naar 'preferred customership' om beter te begrijpen hoe contractpartijen Schiphol zien en hoe wij het doen in vergelijking met andere opdrachtgevers. De komende maanden zullen we de feedback evalueren en onderzoeken hoe we deze het beste kunnen toepassen.

Verder hebben we een maturiteitsbeoordeling uitgevoerd om de inkooppraktijken van de groep te verbeteren met het oog op de invoering van een nieuw bedrijfsmodel voor inkoop in 2019. De resultaten van deze beoordeling wijzen erop dat Schiphol de bijdrage van de markt en de ketenprestaties kan verbeteren door de volgende stap te zetten op het gebied van contractmanagement, category management, leveranciersrelaties/-management en Procure 2 Pay-processen.

Doelen van aanbestedings- en inkoopbeleid

We hanteren een doelgericht aanbestedings- en inkoopbeleid: elke aanbesteding moet leiden tot de beste kwaliteit tegen een concurrerende prijs. Van tevoren stellen we een strategie op die aangeeft hoe het contract rechtstreeks bijdraagt aan de ambities van Schiphol, tot welke contractdoelstellingen dat leidt, en hoe het contract daarop kan worden gestuurd. Twee vragen staan hierbij centraal: (1) hoe we onze doelen kunnen bereiken, en (2) hoe contractpartijen hun processen vormgeven en afstemmen met Schiphol Group, toeleveranciers en de andere betrokken stakeholders.

We letten erop dat de contractpartijen zich aan de Nederlandse cao houden. Royal Schiphol Group staat geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden toe en hanteert de cao als minimumniveau, aangevuld met regels voor arbeidsomstandigheden en veiligheid. We letten scherp op signalen van werknemers van door ons gecontracteerde partners over arbeidsomstandigheden en de cao, en blijven hierover in gesprek.

Schiphol heeft in het kader van de voortdurende communicatie met onze leveranciers een klachtenmeldpunt voor externe belanghebbenden bij de aanbestedingsprocedures. De klachtencommissie heeft in 2018 zeven klachten ontvangen en onderzocht. De klachten geven ons inzicht in de manier waarop we de inkoopprocessen in de toekomst verder kunnen vereenvoudigen en verbeteren.

Corporate Responsibility in aanbestedingen

Om de duurzaamheid van zowel onze eigen activiteiten als die van de bredere toeleveringsketen te vergroten, hebben we ons ten doel gesteld onze ambities op het gebied van Corporate Responsibility te integreren in al onze Europese aanbestedingen. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat bij elk afzonderlijk project alle duurzaamheidsopties worden overwogen. We zijn van mening dat elke prikkel, hoe klein ook, kan leiden tot innovatieve en duurzamere manieren van zakendoen.

Een voorbeeld van deze benadering is een lopend project op Schiphol voor de renovatie van de tunnel onder de Buitenveldertbaan en die onder de Kaagbaan. In deze tunnels zal energiezuinige technologie worden gebruikt, zoals led- en slimme verlichting. Verder krijgen de tunnels een materialenpaspoort en zullen de verkeersborden rond de tunnels op zonne-energie werken. Alle bouwwerkzaamheden worden volledig CO2-neutraal uitgevoerd, en door een team waarin zeven medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werken.

Niet alle aanbestedingen bij Schiphol zijn succesvol. Zo hebben we bij de bouw van de nieuwe pier niet geheel aan al onze duurzaamheidsdoelstellingen kunnen voldoen. Elke aanbesteding zien we echter als een leerproces om het de volgende keer beter te doen. In dit verband heeft Schiphol een technische commissie ingesteld die tijdens de aanbestedingsfase de blauwdrukken van de architect op duurzaamheid beoordeelt. Voorbeelden van projecten die in 2018 zijn aanbesteed en de komende jaren worden ontwikkeld, zijn de circulaire sloop van een vrachtgebouw op de locatie Schiphol en een initiatief voor duurzame kleding.

Ruimte voor innovatie

In zijn aanbestedingsprocessen geeft Schiphol ruimte aan innovatie en duurzaamheid. Schiphol wil graag 'launching customer' zijn en staat in zijn opdrachtgeverschap open voor nieuwe manieren van waarde creëren. In 2018 ligt de focus op digitalisering; dit heeft bijvoorbeeld geleid tot succesvolle pilots met zelfrijdende passagiersbruggen en elektrische Ground Power Units (E-GPU's). Ook is Schiphol met het oog op de transitie naar een circulaire economie een nieuwe samenwerking aangegaan voor acht jaar met een Display-as-a-Service (DaaS)-dienstverlener. Volgens de overeenkomst, die begin 2019 van kracht wordt, neemt de leverancier het beheer op zich van de hele toeleveringsketen van de ongeveer drieduizend digitale beeldschermen in de terminal. De leverancier is tevens verantwoordelijk voor het zoveel mogelijk hergebruiken van de onderdelen van de schermen.

Best Value Procurement

In vervolg op de succesvolle toepassing van de Best Value Procurement-methode (BVP) voor Lelystad Airport hanteren we deze methode voortaan bij de aanbesteding van nieuwe maincontractors. Dit betreft alle onderhoudswerkzaamheden op de locatie Schiphol en een deel van de investeringsprojecten op het gebied van bouw en infrastructuur. De ambitie op de middellange termijn voor deze contracten is om 'predictive maintenance' te introduceren. Dit omvat digitalisering in de voorbereiding, gevolgd door virtueel bouwen plus datagestuurd onderhoud. Door deze innovaties kunnen we bouwprojecten beter voorbereiden en sneller uitvoeren, en het onderhoud is effectiever, wat zowel de risico's als de kosten vermindert.

Bij Lelystad Airport is met de Best Value-methode voor de lucht- en landzijdige infrastructuur tot dusver een substantieel lager kostenniveau bereikt. Wat betreft de bouw van de nieuwe terminal is echter gebleken dat deze benadering niet gunstiger was dan de traditionele aanbestedingsmethode.

Selectie van hoofdaannemers

BAM, Heijmans en VolkerWessels zijn geselecteerd als de hoofdaannemers voor grote projecten op het gebied van bouw, renovatie en infrastructuuronderhoud op de locatie Schiphol. Daarmee vormen ze onze strategische partners voor de komende negen jaar. Het aanbestedingsproces was gericht op kostenoptimalisatie, verbetering van de bedrijfsvoering, duurzaamheid en de toepassing van digitale oplossingen en andere innovaties. Onze relatie met deze bedrijven is gebaseerd op een prestatiegerichte aanpak, en dat bepaalt uiteindelijk welk deel van de projectportfolio aan welk bedrijf wordt toegekend.

De aannemers delen onze focus op duurzaamheid en dragen graag bij aan onze ambitie om in 2030 een klimaatneutrale en afvalvrije luchthaven te zijn. Niet alleen voldoen ze aan onze standaard aanbestedingseisen, ze zijn zelf ook zeer ambitieus en nemen graag hun verantwoordelijkheid om Schiphol tot een luchthaven met een circulaire bedrijfsvoering te maken.

Volgende:

Ethisch gedrag managen