KIntegriteit


Schiphol staat erop dat alle medewerkers van de groep te allen tijde volstrekt integer handelen. Daartoe hebben we een robuust compliancebeleid opgesteld met het oog op het bewaken en voorkomen van potentiële compliancerisico's voor ons bedrijf. Het beleid is gericht op het waarborgen van de goede reputatie van Royal Schiphol Group en het verwezenlijken van onze ambitie om Europe's Preferred Airport te zijn.

Een andere prioriteit, zoals beschreven in onze gedragsregels, is ervoor te zorgen dat onze mensen zich in alle gevallen ethisch gedragen. Medewerkers dienen zich in elk geval te onthouden van ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, discriminatie en pesten. Ook dienen medewerkers zich te houden aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van antidiscriminatie, mededinging, overheidsaanbestedingen, privacy, fraude, corruptie en omkoping. Alle medewerkers van Schiphol moeten één keer per jaar een onlinetraining in gedragsregels volgen.

Hoewel managers geacht worden de toon te zetten en het goede voorbeeld te geven, spelen alle medewerkers een rol bij het toezien op de naleving van de gedragsregels en het melden van ongepast gedrag. Meldingen verlopen via de Integriteitscommissie, die belast is met het onderzoek van de melding en waar nodig het nemen van noodzakelijke maatregelen. De commissie legt anonieme meldingen voor aan de Corporate Compliance Officer en rapporteert jaarlijks aan de COR over het aantal en de aard van de behandelde zaken en genomen maatregelen. Tevens rapporteert de commissie jaarlijks aan de Audit Committee van de Raad van Commissarissen, alsmede aan de directie en de externe accountant van Schiphol.

In 2018 zijn er 23 meldingen geweest bij de Integriteitscommissie (2017: 26), waarvan er overigens geen enkele betrekking had op omkoping, corruptie of ernstige fraude. Alle meldingen zijn onderzocht en opgevolgd. Het betreft voor een deel kleine incidenten, waarnaar de Integriteitscommissie geen uitgebreid onderzoek hoeft te doen. Waar nodig hebben we actie ondernomen of spraken we betreffende medewerkers aan.

Preventief gedragsprogramma

We zijn in 2018 doorgegaan met de uitrol van een nieuw gedragsprogramma dat in 2017 is ingevoerd. Het programma, een samenwerking tussen Schiphol Group en sociaal psychologen, richt zich op de preventie van compliance- en integriteitsincidenten. Binnen elke afdeling krijgt een team een reeks maatregelen voorgelegd die tot doel hebben gewenst gedrag van medewerkers te bevorderen. Tot dusver heeft meer dan de helft van de aangewezen afdelingen het programma afgerond. Om de impact te beoordelen worden er tijdens het vierde kwartaal evaluatiegesprekken gehouden. Andere afdelingen hebben het programma in 2018 opgezet of gaan dat in 2019 doen.

Compliance & Ethics Officer

In het derde kwartaal van 2018 hebben we een nieuwe functie gecreëerd: de Compliance & Ethics Officer. De functie maakt deel uit van de voortdurende inspanningen van Schiphol om een gedegen integriteitscultuur tot stand te brengen. De Compliance & Ethics Officer heeft als taak de focus te verschuiven van simpelweg bewustwording van ethische en compliancekwesties naar het teweegbrengen van concrete gedragsveranderingen bij medewerkers. Deze nieuw aangestelde functionaris werkt nauw samen met HR, Audit, Risk en andere betrokken afdelingen. Door de verschillende culturele programma's binnen de onderneming bij elkaar te brengen, werken we toe naar een integrale, zorgvuldig gecoördineerde benadering van compliance en ethiek.

Leveranciers

De meeste businesspartners van Schiphol zijn in Nederland gevestigd en actief, doordat onze inkoop voornamelijk betrekking heeft op infrastructurele- en bouwwerkzaamheden, personeel en faciliteiten. Als regie-organisatie kunnen we onze integriteit enkel waarborgen als onze leveranciers integer zakendoen onderschrijven. Het is daarom essentieel dat we onze leveranciers zorgvuldig selecteren. In grote aanbestedingstrajecten en contracten bestaat het risico van omkoping en corruptie. Daarnaast moeten we bij de inkoop van goederen of diensten uit het buitenland in het oog houden dat het risico van mensenrechtenschendingen in sommige landen groter is dan in andere.

Royal Schiphol Group heeft een leverancierscode, waarin duidelijk staat omschreven wat we van leveranciers verwachten op het gebied van integriteit en Corporate Responsibility. De leverancierscode beschrijft de eisen met betrekking tot arbeidsomstandigheden, mensenrechten en maatregelen ter bestrijding van corruptie en omkoping. Dit is in overeenstemming met de OESO- en ILO-richtlijnen. Volgens de bepalingen van de code moeten leveranciers melding doen van onzorgvuldig of onethisch handelen, via de contactpersoon of bij de Integriteitscommissie van Schiphol Group. Ook medewerking aan eventuele onderzoeken die betrekking hebben op (vermoedens van) schendingen van de code valt daaronder. In geval van een mogelijke overtreding of kwetsbare landen voeren we een controle uit.

Contractuele relaties met leveranciers die bewust de wet overtreden, bijvoorbeeld ten aanzien van discriminatie en arbeidsomstandigheden, of die de eigen gedragsregels van Schiphol schenden, worden per direct beëindigd. Dit is opgenomen in ons Corporate Inkoopbeleid. We onderhouden een structurele dialoog met leveranciers om integriteit beter in te bedden in onze samenwerkingsrelaties. Verder zijn we van plan om ons proces voor het monitoren van de activiteiten van leveranciers en hun naleving van onze leverancierscode en ons Corporate Inkoopbeleid, verder te formaliseren.

Volgende:

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit steeds belangrijker