GRI-referentietabel: Richtlijnen voor
maatschappelijke
verslaglegging

GRI-richtlijnen voor maatschappelijke verslaglegging

Ref.

Omschrijving

Hoofdstuk

Toelichting en verwijzing

Sectie externe assurance

Strategie

G102-14

Verklaring van hoogste beslissingsbevoegde

Bericht van de CEO

Nee

G102-15

Belangrijke gevolgen, risico's en mogelijkheden

Trends en ontwikkelingen

Nee

Organisatiemodel

G102-1

Naam organisatie

Jaarrekening

Ja

G102-2

Activiteiten, merken, producten en diensten

Onze onderneming

Nee

G102-3

Locatie hoofdkantoor

Evert van de Beekstraat 202, 1118 CP Schiphol

Nee

G102-4

Plaats van uitvoering van de activiteiten

Onze onderneming

Nee

G102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Corporate Governance

Nee

G102-6

Afzetmarkten

Onze onderneming

Nee

G102-7

Omvang van de organisatie

Over ons

Nee

G102-8

Informatie over werknemers en andere medewerkers

Werkgeverschap

Fte's per regio & divisie:
Business areas
Aviation: 1.258
Consumer Products & Services: 111
Real Estate: 64
Operating Unit:
ICT: 287
PLUS: 112
Staven: 300
Totaal Amsterdam Airport Schiphol: 2.132
Entiteiten:
Lelystad Airport: 22
Eindhoven Airport: 68
Rotterdam The Hague Airport: 102
Overige informatie niet materieel

Ja

G102-41

Collectieve arbeidsovereenkomsten

Percentage medewerkers dat onder een cao valt 93.9%

Ja

G102-9

Toeleveringsketen

Passenger en airline journey

Nee

G102-10

Significante veranderingen in de organisatie en haar toeleveringsketen

Maatschappelijke verantwoording

Ja

G102-11

Voorzorgsprincipe

Risicomanagement

Lees ook: http://www.schiphol.nl/nl/jij-en-schiphol/pagina/een-duurzame-toekomst

Nee

G102-12

Onderschreven extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes of andere initiatieven

Global Compact, Programma Werkgevers gaan inclusief, Meerjaren Afspraak, Charter Diversiteit, Samenwerkingsprogramma Luchtvaart Inclusief, Nederland als Circulaire Hotspot, deelname Ellen MacArthur Foundation

Nee

G102-13

Lidmaatschap van verenigingen en/of (inter)nationale belangenorganisaties

Raad van Commissarissen
Directie
Materiële aspecten voor stakeholders

Brancheorganisatie Airports Council International, Amsterdam Economic Board

Nee
Nee
Ja

Materiële aspecten

G102-45

Entiteiten die zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening

Gerelateerde verbonden partijen

Ja

G102-46

Proces voor bepalen inhoud en afbakening jaarverslag

Materiële aspecten voor stakeholdersAssurance-rapport Maatschappelijke verantwoording

Ja

Ja

G102-47

Overzicht van materiële aspecten t.b.v. het bepalen van de inhoud van verslag

Materiële aspecten voor stakeholders
Maatschappelijke verantwoording

Ja

Ja

G102-48

Herformuleringen van in eerdere jaarverslagen verstrekte informatie

Maatschappelijke verantwoording

Ja

G102-49

Significante veranderingen t.a.v. reikwijdte en afbakening t.o.v. vorige verslagperiode

Maatschappelijke verantwoording

Ja

Shareholderbetrokkenheid

G102-40

Belanghebbenden die betrokken zijn bij de organisatie

Materiële aspecten voor stakeholders
Corporate governance

Ja

Nee

G102-42

Inventarisatie en selectie van de belanghebbenden

Materiële aspecten voor stakeholders

Ja

G102-43

Aanpak bij het betrekken van belanghebbenden

Materiële aspecten voor stakeholders

Ja

G102-44

De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen tijdens het contact met stakeholders en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd

Materiële aspecten voor stakeholders

Community engagement

Ja

Ja

Verslagleggingsinformatie

G102-50

Verslagperiode

Maatschappelijke verantwoording

01-01-2018 - 31-12-2018

Ja

G102-51

Datum van het meest recente verslag

Publicatie op 9-3-2018

www.schiphol.nl/nl/schiphol-group/pagina/jaarverslagen/

Ja

G102-52

Verslaggevingscyclus

jaarlijks

Ja

G102-53

Contactinformatie

Ja

G102-54-55

GRI-referentietabel

Rapportagerichtlijnen

Ja

G102-56

Assurance-verklaring

Assurance-rapport

Governance

Ja

Nee

Governance

G102-18

Bestuursstructuur van de organisatie

Verslag van de Raad van Commissarissen
Corporate Governance
Raad van Commissarissen
Directie

Nee

Ethiek en integriteit

G102-16

Waarden, principes, standaarden en gedragsnormen

Integriteit

Ja

G102-17

Mechanismen voor advies en zorgen op het gebied van ethiek

Integriteit

Ja

Managementbenadering

G103-1

Afbakening per materieel onderwerp binnen en buiten de organisatie

Materiële aspecten voor stakeholders
Maatschappelijke verantwoording

Waardecreatiemodel

Ja

Ja

Ja

G103-2

Managementbenadering en de onderliggende componenten

Samenhang

Materiële aspecten voor stakeholders
Maatschappelijke verantwoording

Financiële soliditeit

Netwerk van bestemmingen

Luchthavencapaciteit

Bereikbaarheid

CO2-emissies

Luchtkwaliteit

Grondstoffen en reststromen

Opdrachtgeverschap

Ketenverantwoordelijkheid

Werkgeverschap

Veiligheid

Beveiliging

Geluid

Regionale betekenis

Klantwaardering

Digital

Integriteit

Onze missie en maatschappelijke opdracht zijn gebaseerd op vijf strategische thema's, elk met een eigen focus: Top Connectivity, Excellent Visit Value, Competitive Marketplace, Development of the Group en Sustainable & Safe Performance. Onze strategie speelt in op trends en ontwikkelingen. Ook hebben we een analyse gemaakt van onze toprisico’s. De belangrijkste sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen staan in de SWOT. Zie voor een nadere toelichting Onze strategie om Nederland te verbinden met de rest van de wereld: vijf thema's.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

G103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Materiële aspecten voor stakeholders

Onze resultaten

Corporate Governance

Maatschappelijke verantwoording

Schiphol Group maakt bewuste afwegingen tussen people, planet en profit. Dat komt onder meer terug in onze investeringsbeslissingen, aanbestedingen en andere activiteiten. Onze resultaten laten zien hoe wij onze verantwoordelijkheid nemen en een goede balans zoeken tussen de positieve en negatieve effecten van onze activiteiten.

Ja

Ja

Ja

Ja

Materiële aspecten

Financiële soliditeit

G201-1

Directe economische waarden

Jaarrekening

Ja

G203-1

Ontwikkeling en impact van investeringen in infrastructuur en diensten die voornamelijk ten behoeve van het algemeen nut worden geboden

Financiële gang van zaken en bedrijfsresultaten

Onze investeringen in 2018 bedroegen in totaal 581 miljoen euro. Een belangrijk deel daarvan is bedoeld om de luchthavengerelateerde infrastructuur te verbeteren, goed te onderhouden en zo optimaal mogelijk in te zetten. De langetermijninvesteringen dragen bij aan de kwaliteit, de bereikbaarheid en de ontwikkeling van de luchthaven. Daarnaast zijn er regelmatig forse investeringen op het gebied van parkeervoorzieningen en luchthavengerelateerd vastgoed zoals hotels, kantoren en vrachtgebouwen.

Nee

G203-2

Inzicht in en beschrijving van significante indirecte economische gevolgen, waaronder de omvang ervan

Regionale betekenis

Financiële gang van zaken en bedrijfsresultaten

Ja

Nee

Netwerk van bestemmingen

AO1

Aantal passagiers gedurende een jaar, onderverdeeld in internationale en binnenlandse vluchten, in OD en transfer inclusief transitopassagiers

Netwerk van bestemmingen

Amsterdam Airport Schiphol
Passagiers (totaal excl. transit-direct): 71.045.189
Europees: 49.979.656
Intercontinentaal: 21.065.533

OD-passagiers (totaal): 44.992.618
OD Europees: 34.675.266
OD Intercontinentaal: 10.317.352

Transfer (totaal): 25.964.126
Transfer Europees: 15.304.390
Transfer Intercontinentaal: 10.659.736

Transitopassagiers: 193.106

Ja

AO2

Aantal vliegtuigbewegingen gedurende een jaar, onderverdeeld in dag en nacht en in commerciële en niet-commerciële vluchten en vrachtvluchten

Netwerk van bestemmingen

Amsterdam Airport Schiphol
Vliegtuigbewegingen (totaal): 499.444
Vrachtvluchten (commercieel): 15.942
Passagiersvluchten (commercieel): 483.502
General aviation (niet commercieel): 18.293
Nachtvluchten (totaal): 19.882

Ja

AO3

Hoeveelheid vracht

Netwerk van bestemmingen

Amsterdam Airport Schiphol: 1.716.497.108 kg

Ja

Luchthavencapaciteit

Luchthavencapaciteit

Luchthavencapaciteit

Corporate Governance

Dit onderwerp wordt kwalitatief beoordeeld.

Ja
Nee

Bereikbaarheid

Vervoerskeuze reizigers van en naar Schiphol

Bereikbaarheid

Ja

CO2-emissies

G302-4

Energiebesparing

CO2-emissies

Ja

G305-1

Emissies broeikasgassen - Scope 1

CO2-emissies
Prestatie-indicatoren
Maatschappelijke verantwoording

Ja

Ja

Ja

G305-2

Emissies broeikasgassen - Scope 2

CO2-emissies
Prestatie-indicatoren
Maatschappelijke verantwoording

Ja

Ja

Ja

Luchtkwaliteit

Samenstelling van de luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit wordt gemonitord door de overheid via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. We hanteren geen andere lagging-indicatoren, aangezien het oorzakelijk verband tussen activiteiten in de regio en de luchtkwaliteit niet altijd een-op-een vast te stellen is.

Ja

Grondstoffen en reststromen

G306-2

Totaalgewicht afval naar type

Grondstoffen en reststromen
Maatschappelijke verantwoording

We streven naar hoogwaardig hergebruik van reststromen; dit levert economische restwaarde op. Het totaal aan gescheiden operationele reststromen bedraagt 5.118 ton. Overige informatie niet materieel.

Ja

Ja

Opdrachtgeverschap

Opdrachtgeverschap

Ketenverantwoordelijkheid

Opdrachtgeverschap

Opdrachtgeverschap monitoren we kwalitatief.

Ja

Ja

Ketenverantwoordelijkheid

G308-1

Percentage nieuwe leveranciers in aanbestedingen dat gescreend is op het toepassen van milieucriteria

Ketenverantwoordelijkheid

Maatschappelijke verantwoording

Ja

Ja

Werkgeverschap

G401-1

Aantal nieuwe medewerkers en het personeelsverloop

Werkgeverschap

Verdeling in categorieën niet materieel.

Ja

Veiligheid en beveiliging

AO9

Aantal dieren dat in aanvaring is gekomen met vliegtuigen per 10.000 vliegtuigbewegingen (wildlife strikes)

Veiligheid
Maatschappelijke verantwoording

Aanvaringen met vogels zijn materieel.

Ja

Ja

G403-9

Lost Time Injury Frequency (LTIF)

Veiligheid
Maatschappelijke verantwoording

Lost Time Injury Frequency en ziekteverzuim zijn materieel.

Ja

Ja

Geluid

AO7

Aantal mensen dat woont in gebieden met geluidhinder

Geluid

In de Gebruiksprognose 2018 is de verwachting uitgesproken dat er 126.500 ernstig gehinderden met een geluidbelasting van 48 dB(A) Lden of meer zouden zijn. Het werkelijk aantal ernstig gehinderden kwam uit op 150.000. De Gebruiksprognose 2018 is eveneens online beschikbaar.

Ja

Regionale betekenis

G413-2

Bedrijfsactiviteiten met een significante (potentiële) negatieve impact op de lokale omgeving

Regionale betekenis
Geluid

De omgeving rond de luchthaven kan met name geluidhinder ondervinden.
Zie ook: www.bezoekbas.nl

Ja
Ja

AO8

(Geschatte) aantal mensen dat vrijwillig of onvrijwillig is verhuisd vanwege het ontwikkelen of uitbreiden van een luchthaven

Regionale betekenis

De luchthaven is in 2018 niet dusdanig uitgebreid dat er mensen moesten verhuizen.

Ja

Klantwaardering

Klanttevredenheid (NPS)

Klantwaardering

Ja

Digital

Digital

Digital

Dit onderwerp wordt kwalitatief beoordeeld.

Ja

Integriteit

Aantal kwesties die aan de Integriteitscommissie gemeld zijn

Integriteit

Ja

Volgende:

Voortgang op
de tien principes