Rapportagerichtlijnen : Over
dit verslag

Wereldwijd wint geïntegreerde jaarverslaglegging aan belang. Schiphol Group was een van de ruim honderd internationale deelnemers aan het pilotprogramma van de International Integrated Reporting Council, dat in 2014 is afgerond. Het geïntegreerde denken ontwikkelt zich steeds meer in onze onderneming. Dat is ook te zien aan de evolutie die onze verslaggeving sinds 2009 doormaakt. Sinds 2017 is de transparantie over maatschappelijke verantwoording verder vastgelegd in Europese wet- en regelgeving. Toelichtingen op de onderdelen van de EU-bepaling met betrekking tot niet-financiële informatie zijn derhalve opgenomen in dit verslag.

Bij het samenstellen van dit jaarverslag volgt Schiphol Group relevante internationale richtlijnen en best practices. Het jaarverslag van Schiphol Group is opgesteld in overeenstemming met de Global Reporting Initiative (GRI) Standards (Core Option). De GRI-referentietabel is opgenomen. Voor de indicatoren die betrekking hebben op onze bedrijfsvoering wordt in de tabel aangegeven waar in het verslag informatie over het betreffende onderwerp is opgenomen. Het GRI-sectorsupplement voor luchthavenondernemingen is ook toegepast.

Het ministerie van Financiën heeft voorgeschreven dat staatsdeelnemingen volgens de GRI-richtlijnen dienen te rapporteren. Door de GRI-richtlijnen toe te passen, voldoet Schiphol niet alleen aan deze eis maar ook aan haar eigen ambitieniveau. Bovendien moeten de jaarverslagen van staatsdeelnemingen deel uitmaken van de onderzoeksgroep van de Transparantiebenchmark. Deze benchmark is in 2017 uitgevoerd door EY in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Sinds 2006 doen wij mee aan dit onderzoek. De eerstvolgende editie van de Transparantiebenchmark ziet terug op de jaarverslagen over 2018 en zal daarom in 2019 worden uitgebracht.

Als participant van de UN Global Compact hebben wij verslag gedaan over de voortgang van de tien principes van de Global Compact. Dit is opgenomen in Global Compact Communication on Progress.

Reikwijdte van de rapportage

De maatschappelijke functie van Schiphol Group is Nederland te verbinden met de rest van de wereld via een multimodaal knooppunt. Onze strategie om dit te realiseren is gestoeld op vijf thema's: Top Connectivity, Excellent Visit Value, Competitive Marketplace, Development of the Group en Sustainable & Safe Performance. De strategie is niet aangepast en ook de bijbehorende CR-thema's zijn onveranderd gebleven. De verwachting is dat de set met CR-prestatie-indicatoren in de toekomst verder zal worden ontwikkeld tot een strategisch meetinstrument voor de materiële aspecten. In het Corporate Governance hoofdstuk - organisatie van Corporate Responsibility en veiligheid - is beschreven hoe we op CR-gebied georganiseerd zijn.

De resultaten op financieel, operationeel en maatschappelijk gebied worden gepresenteerd in één jaarverslag. Meer dan 90 procent van onze activiteiten vindt plaats op de locatie Amsterdam Airport Schiphol. Onze nationale en internationale dochters en deelnemingen (luchthavens en andere activiteiten) voeren eigen, op de lokale omgeving gerichte initiatieven uit, die passen binnen de visie van Schiphol Group. Waar mogelijk zijn definities en rapportagehandleidingen van Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport consistent gemaakt om de vergelijkbaarheid te vergroten. Daar waar nog verschillen zijn, is dit toegelicht in het onderdeel prestatie-indicatoren. Er is alleen gekozen voor een afwijkende definitie wanneer er anders een beperking in de meetbaarheid zou ontstaan. Dit traject is leerzaam en dwingt ons na te denken hoe we als groep CR naar een hoger niveau kunnen tillen, zonder voorbij te gaan aan onderlinge verschillen en initiatieven in de operaties van de individuele luchthavens. De gerapporteerde gegevens in het jaarverslag zijn op een gestructureerde wijze verzameld en gecontroleerd teneinde de betrouwbaarheid te waarborgen. Schiphol Group erkent echter dat sommige informatie onderhevig is aan veronderstellingen en aannames.

Schiphol Group rapporteert in het jaarverslag 2018 alleen over de resultaten die zij heeft behaald op de materiële aspecten. Elke drie jaar voert Schiphol Group een uitgebreide materialiteitsanalyse uit. Voor de meest recente analyse, in 2016, werd aan meer dan honderd interne en externe stakeholders gevraagd welke thema's zij belangrijk vinden voor Schiphol Group. In de tussenliggende jaren, waaronder in 2018, is een zogenoemde light update uitgevoerd. In het afgelopen jaar hebben we aan de hand van een media-assessment de matrix kwalitatief geactualiseerd en besproken met collega’s die regelmatig contact hebben met stakeholders. Lees meer hierover in 'Materiële aspecten voor stakeholders'.

Scope

De onderwerpen in de materialiteitsmatrix hebben betrekking op zowel Amsterdam Airport Schiphol als Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport. Gezien de voorgenomen ontwikkeling van Lelystad Airport is de verwachting dat de onderwerpen tevens op deze locatie zullen gaan spelen. Lelystad Airport valt, behalve voor de HR-data, buiten de scope van de matrix totdat deze luchthaven in gebruik wordt genomen voor niet-mainportgebonden commercieel passagiersverkeer.

De inhoud van dit jaarverslag is bepaald aan de hand van de materiële aspecten zoals weergegeven in de materialiteitsmatrix. Dit helpt ons om de impact en relevantie van de opgenomen informatie te duiden voor de lezer.

Ons algemene uitgangspunt is dat we alle in de jaarrekening geconsolideerde entiteiten opnemen in de maatschappelijke verslaglegging. De uitzonderingen hierop zijn hierboven vermeld. In 2018 hebben zich geen nieuwe materiële (des)investeringen voorgedaan die in aanmerking kwamen voor opname in de maatschappelijke rapportage.

In de keten

Alle in de materialiteitsmatrix genoemde aspecten zijn relevant voor zowel onze luchthavens als andere partijen in de keten. Dit jaarverslag bevat informatie over alle materiële aspecten waarover Schiphol Group volledige zeggenschap heeft. Bij deze onderdelen betreffen de gerapporteerde prestaties ook die van ketenpartners.

Ontwikkelingen in 2018

Er zijn in 2018 geen bijzondere economische omstandigheden of ontwikkelingen binnen de sector dan wel binnen de waardeketen geweest die belangrijke gevolgen hebben gehad voor het CR-beleid.

Behalve in dit verslag, is informatie tevens beschikbaar op de volgende websites: schiphol.nl en schiphol.nl/cr.

Totstandkoming jaarverslag en informatieverzameling

De totstandkoming van het jaarverslag is een proces dat wordt opgestart in het najaar. Op basis van de intern opgestelde materialiteitsanalyse wordt per materieel aspect aan de themadeskundigen gevraagd om conceptteksten of informatie aan te leveren. Vervolgens wordt de tekst van het jaarverslag samengesteld door een team van medewerkers van Schiphol Group en een externe tekstschrijver. Er vindt intern een review van de prestatie-indicatoren plaats door specialisten en Group Control. De tekst wordt een aantal keer besproken in de Annual Report Committee, die wordt gevormd door de CFO en vertegenwoordigers van Corporate Treasury, Corporate Legal, Corporate Development, Corporate Affairs, Corporate Audit Services, Group Control en de controllers van de business areas. In december wordt een eerste vergevorderd concept voorgelegd aan de directie. Vervolgens begint onze externe accountant met het reviewproces. Na invulling van de in januari vastgestelde financiële en niet-financiële resultaten, worden de teksten en de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd aan de directie en de Raad van Commissarissen.

Reacties op dit jaarverslag of vragen naar aanleiding van de inhoud zien wij met belangstelling tegemoet via .

Externe accountant

KPMG is de onafhankelijke externe accountant van Schiphol Group. Schiphol Group heeft de accountant gevraagd een beperkte mate van zekerheid te geven over de betrouwbaarheid van de CR-informatie in het jaarverslag. Het betreft hier de prestaties van Schiphol Group met uitzondering van bereikbaarheid, geluid en veiligheid, waarbij immers ook ketenpartners betrokken zijn. De accountant hanteert de door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vastgestelde Nederlandse Standaard 3810N 'Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslagen' als richtlijn. Het assurance-rapport is opgenomen in het jaarverslag.

Volgende:

Frequentie,
definities en
meting