31. Vlottende activa


De liquide middelen staan ter vrije beschikking. De vorderingen en liquide middelen worden opgenomen tegen de reële waarde, gewoonlijk de nominale waarde.

(in EUR 1.000)

2018

2017

Winstbelasting

25.994

12.975

Rekening-courant groepsmaatschappijen

1.423.685

1.172.199

Overige vorderingen

-

172

1.449.679

1.185.346

Volgende:

32. Eigen vermogen