33. Personeelsbeloningen


De verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen hebben betrekking op de directie van Royal Schiphol Group N.V. en betreffen de nettoverplichtingen voor wat betreft de variabele beloning. Zie voor nadere details de paragraaf Bezoldiging bestuurders in de geconsolideerde jaarrekening.

Volgende:

34. Kortlopende verplichtingen