34. Kortlopende verplichtingen


(in EUR 1.000)

2018

2017

Rekening-courant groepsmaatschappijen

312.872

347.018

Leningen - EMTN programma

130.917

26.618

Te betalen interest leningen

21.283

21.108

Overige verplichtingen

426

842

465.498

395.586

Zie voor de uitsplitsing van de accountantskosten paragraaf 4.Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten in de geconsolideerde jaarrekening.

Volgende:

Ondertekening Raad van Commissarissen en Directie