32. Eigen vermogen


(in EUR 1.000)

Geplaatst kapitaal

Agio reserve

Ingehouden winst

Overige reserves

Herwaarderings reserve

Overige wettelijke reserves

Netto
resultaat boekjaar

Totaal

Stand per 1 januari 2017
(zoals voorheen gerapporteerd)

84.511

362.811

2.624.848

-62.930

481.202

26.532

306.256

3.823.230

Aanpassing statutaire reserves

-

-

-245.170

-

-

245.170

-

-

Toevoeging wettelijke reserves

-

-

-58.205

-

58.132

74

-

-

Stand per 1 januari 2017
(na aanpassing)

84.511

362.811

2.321.473

-62.930

539.334

271.776

306.256

3.823.230

Specificatie van mutaties in 2017

Bestemming resultaat voorgaand boekjaar

-

-

157.817

-

-

-

-157.817

-

Uitbetaling van dividend

-

-

-

-

-

-

-148.439

-148.439

Omrekeningsverschillen

-

-

-

-12.278

-

-

-

-12.278

Waardemutaties hedgetransacties

-

-

-

1.110

-

-

-

1.110

Nettoresultaat

-

-

-

-

-

-

279.703

279.703

Toevoeging wettelijke reserves

-

-

-42.578

-

36.149

6.429

-

-

Overig

-

-

10.833

33

-10.866

-

-

-

Totaalresultaat geassocieerde deelnemingen

-

-

-

-6.586

-

-

-

-6.586

Actuariële resultaten en herwaarderingen na belastingen

-

-

-

-528

-

-

-

-528

Totaal mutaties in het boekjaar

-

-

126.071

-18.249

25.283

6.429

-26.553

112.982

Aanpassing statutaire reserves

-

-

-36.377

-

-

36.377

-

-

Totaal mutaties boekjaar na correctie

-

-

-36.377

-

-

36.377

-

-

Stand per 31 december 2017

84.511

362.811

2.411.167

-81.179

564.617

314.582

279.703

3.936.212

Aanpassing IFRS 9

-

-

-296

-

-

-

-

-296

Stand per 1 januari 2018

84.511

362.811

2.410.871

-81.179

564.617

314.582

279.703

3.935.916

Specificatie van mutaties in 2018

Bestemming resultaat voorgaand boekjaar

-

-

129.447

-

-

-

-129.447

-

Uitbetaling van dividend

-

-

-

-

-

-

-150.256

-150.256

Omrekeningsverschillen

-

-

-

-5.928

-

-

-

-5.928

Waardemutaties hedgetransacties

-

-

-

16.309

-

-

-

16.309

Tariefswijziging vennootschapsbelasting

-

-

-

-1.928

-

-

-

-1.928

Nettoresultaat

-

-

-

-

-

-

278.451

278.451

Toevoeging wettelijke reserves

-

-

-145.336

-

121.730

23.606

-

-

Overig

-

-

122

-480

-

-122

-

-480

Totaalresultaat geassocieerde deelnemingen

-

-

-

-2.015

-

-

-

-2.015

Actuariële resultaten en herwaarderingen na belastingen

-

-

-

-1.384

-

-

-

-1.384

Totaal mutaties in het boekjaar

-

-

-15.767

4.573

121.730

23.484

-1.252

132.768

Stand per 31 december 2018

84.511

362.811

2.395.104

-76.606

686.347

338.066

278.451

4.068.684

In de overige wettelijke reserves zijn opgenomen de reserve immateriële activa en de reserve deelnemingen.

Bij het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening over 2018 is een onjuistheid geconstateerd in de samenstelling van het eigen vermogen. Het saldo van de Wettelijke reserve deelnemingen (onderdeel van de Overige wettelijke reserves) is hierbij te laag weergegeven, en het saldo van de Ingehouden winst te hoog. Het totaal van het Eigen Vermogen is wel correct weergegeven. Deze onjuistheid is hersteld door middel van een reclassificatie per 1 januari 2017 van 245 miljoen euro en per 1 januari 2018 van 36 miljoen euro van de Ingehouden winst naar de Overige wettelijke reserves. Buiten de samenstelling van het Eigen vermogen heeft deze onjuistheid geen enkele impact op de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening, de winst per aandeel en het in het verleden vastgestelde en uitgekeerde dividend per aandeel.

Daarnaast werd vastgesteld dat, gezien de wettelijke verplichting om een herwaarderingsreserve en overige wettelijke reserves aan te houden, toevoegingen aan en onttrekkingen aan deze reserves zouden moeten plaatsvinden in het boekjaar zelf, in plaats van in het navolgende jaar als onderdeel van de winstbestemming. Om die reden is een bedrag van 58 miljoen euro onttrokken aan de ingehouden winsten en toegevoegd aan de herwaarderingsreserve en overige wettelijke reserves in de openingsbalans van 1 januari 2017.

Voorstel tot winstbestemming

Met inachtneming van artikel 26 van de Statuten wordt een dividend voorgesteld van 117,4 miljoen euro. Het resterende deel van het resultaat ad 161,1 miljoen zal worden toegevoegd aan de ingehouden winst.

Volgende:

33. Personeelsbeloningen