12. Winstbelastingen


In deze paragraaf worden alle jaarrekeningposten met betrekking tot winstbelastingen toegelicht. Deze zijn onder te verdelen in winstbelasting in de winst- en verliesrekening, latente belastingen in het overzicht financiële positie, acute posities in het overzicht financiële positie en winstbelastingen in het totaalresultaat.

Reconciliatie van effectieve belastingdruk

(in EUR 1.000)

2018

2017

Resultaat voor belastingen

375.373

345.817

Winstbelasting berekend tegen het nominale tarief

93.843

25,0%

86.454

25,0%

Resultaat geassocieerde deelnemingen

-24.353

-6,5%

-18.192

-5,3%

Resultaat geassocieerde deelnemingen in commanditaire vennootschappen die niet zelfstandig belastingplichtig zijn

1.387

0,4%

430

0,1%

Tariefswijziging vennootschapsbelasting

17.332

4,7%

-4.827

-1,4%

Vrijgesteld verkoopresultaat deelnemingen

-

0,0%

-1.653

-0,5%

Vrijgesteld resultaat performance shares

-

0,0%

-3.085

-0,9%

Afwijkend tarief buitenlandse dochters/deelnemingen

605

0,2%

1.612

0,5%

Fiscale verliezen waarvoor geen actieve latentie is opgenomen

-

0,0%

-189

-0,1%

Wijzigingen in tijdelijke verschillen

98

0,0%

-

0,0%

Belastingresultaat voorgaande jaren

1.172

0,3%

-356

-0,1%

Overig

-85

0,0%

83

0,0%

Winstbelastingen in winst- en verliesrekening (effectief)

89.999

24,0%

60.277

17,4%

In 2018 was de effectieve belastingdruk 24,0%, een stijging van 6,6 procentpunt in vergelijking tot 2017 (17,4%). Deze stijging van de effectieve belastingdruk in 2018 wordt veroorzaakt door een eenmalige belastinglast die het gevolg is van de stapsgewijze verlaging van het nominale tarief vennootschapsbelasting van 25% in 2019 tot 20,5% in 2021 als onderdeel van het Belastingplan 2019 welke in december 2018 door zowel de Tweede als de Eerste kamer der Staten-generaal is goedgekeurd. De verlaging van het nominale belastingtarief geeft aanleiding tot een herberekening van de latente belastingvorderingen en -schulden welke resulteert in een eenmalige belastinglast van 17,3 miljoen euro. Vergelijkbaar met voorgaande jaren zorgt toepassing van de deelnemingsvrijstelling op resultaten van geassocieerde deelnemingen voor een verlaging van de effectieve belastingdruk.

De effectieve belastingdruk was daarnaast in 2017 lager dan nominaal door het vrijgestelde verkoopresultaat van Schiphol Hotel Holding B.V., het vrijgestelde resultaat op de performance shares en een verlaging per 1 januari 2018 van de lokale belastingdruk in de Verenigde Staten met circa 10% wat een positief effect heeft op de latente belastingverplichting.

Op balansdatum is geen sprake van compensabele verliezen.

Winstbelastingen in de winst- en verliesrekening

(in EUR 1.000)

2018

2017

Acute winstbelastingen

Winstbelasting boekjaar

46.834

50.745

Belastingbate voorgaande jaren verwerking aangiftes

1.172

-356

Totaal acute winstbelastingen

48.006

50.389

Latente winstbelastingen

Ontstaan en realisatie van tijdelijke verschillen

24.661

14.715

Tariefswijziging vennootschapsbelasting

17.332

-4.827

Totaal latente winstbelastingen

41.993

9.888

Totaal winstbelastingen

89.999

60.277

2018 - Reconciliatie effectieve belastingdruk per belastingjurisdictie

(in EUR 1.000)

Nederland

Verenigde Staten

Italië

Totaal

Resultaat voor belastingen

368.739

6.259

376

375.373

Winstbelasting berekend tegen het lokale nominale tarief

92.185

25,0%

2.159

34,5%

105

27,9%

94.448

25,2%

Resultaat geassocieerde deelnemingen

-22.966

-6,2%

-

0,0%

-

0,0%

-22.966

-6,1%

Wijziging belastingtarief

17.332

4,7%

-

0,0%

-

0,0%

17.332

4,6%

Wijzigingen in tijdelijke verschillen

466

0,1%

-

0,0%

-368

-97,9%

98

0,0%

Belastingresultaat voorgaande jaren

172

0,0%

-

0,0%

1.000

266,3%

1.172

0,3%

Overig

41

0,0%

10

0,2%

-136

-36,2%

-85

0,0%

Winstbelastingen in winst- en verliesrekening (effectief)

87.229

23,7%

2.169

34,6%

601

160,0%

89.999

24,0%

2017 - Reconciliatie effectieve belastingdruk per belastingjurisdictie

(in EUR 1.000)

Nederland

Verenigde Staten

Italië

Totaal

Resultaat voor belastingen

337.005

8.054

758

345.817

Winstbelasting berekend tegen het lokale nominale tarief

84.251

25,0%

3.697

45,9%

182

27,9%

88.130

25,5%

Resultaat geassocieerde deelnemingen

-17.762

-5,3%

-

0,0%

-

0,0%

-17.762

-5,1%

Vrijgesteld verkoopresultaat deelnemingen

-1.653

-0,5%

-

0,0%

-

0,0%

-1.653

-0,5%

Vrijgesteld resultaat performance shares

-3.085

-0,9%

-

0,0%

-

0,0%

-3.085

-0,9%

Fiscale verliezen zonder actieve latentie

-

0,0%

-

0,0%

-182

-24,0%

-182

-0,1%

Wijzigingen in belastingtarief tijdelijke verschillen

-

0,0%

-4.827

-59,9%

-

0,0%

-4.827

-1,4%

Belastingresultaat voorgaande jaren

-356

-0,1%

-

0,0%

-

0,0%

-356

-0,1%

Overig

11

0,0%

-

0,0%

-

0,0%

11

0,0%

Winstbelastingen in winst- en verliesrekening (effectief)

61.407

18,2%

-1.130

-14,0%

-

0,0%

60.277

17,4%

Latente belastingen in het overzicht financiële positie

De volgende fiscale en commerciële waarderingsverschillen zijn te onderkennen:

  • Activa ten behoeve van operationele activiteiten en activa in aanbouw worden commercieel en fiscaal gewaardeerd tegen kostprijs. In de fiscale balans is de kostprijs gelijk aan de waarde in het economische verkeer per 1 januari 2002 en in de commerciële balans is de kostprijs gelijk aan de (lagere) historische kostprijs;
  • Fiscaal geldt een beperking op de afschrijving van zowel commerciële gebouwen als operationele gebouwen tot de zogenoemde bodemwaarde. Tot en met 1 januari 2019 is de bodemwaarde gelijk aan 50% van de WOZ-waarde van operationele gebouwen en 100% van de WOZ-waarde voor commerciële gebouwen;
  • Op de beleggingen in vastgoed wordt fiscaal gezien afgeschreven (waarbij overigens rekening dient te worden gehouden met een restwaarde van 25%); commercieel is geen sprake van afschrijving op dit vastgoed;
  • Langlopende leningen in vreemde valuta worden commercieel gewaardeerd tegen slotkoersen op balansdatum en fiscaal tegen kostprijs met de koers die bij afsluiting van toepassing was;
  • De fiscale waardering van personeelsvoorzieningen wijkt af van de commerciële waardering door een verschil in de gehanteerde actuariële veronderstellingen;
  • Vastgoedbeleggingen en derivaten worden commercieel gewaardeerd tegen reële waarde en fiscaal tegen kostprijs;
  • De waardering van het contractuele belang in JFKIAT wijkt fiscaal (kostprijs) af van de commerciële waardering (geherwaardeerd bij uitbreiding);
  • Afgekochte erfpacht contracten worden commercieel verantwoord als leaseverplichting. Fiscaal worden langlopende afgekochte erfpachtcontracten als verkoop bezien.

Terzake van al deze waarderingsverschillen worden latente belastingvorderingen en -verplichtingen verantwoord.

Onder IAS 12, Winstbelastingen, is er een verplichting tot het opnemen van een latente belastingvordering als het waarschijnlijk is dat voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee het verrekenbare verschil kan worden verrekend. Voor een deel van de operationele activa (68,3 miljoen euro) is het moment van realisatie van de latente belastingvorderingen niet in te schatten. De reden hiervoor is dat het verschil tussen de commerciële en fiscale waarde uitsluitend wordt gerealiseerd bij verkoop (leidt tot fiscaal lagere winst en lagere afdracht van winstbelasting), bij bijzondere afwaardering (leidt tot fiscaal hogere kosten en lagere afdracht van winstbelasting) of bij beëindiging van de luchtvaartactiviteiten (leidt tot fiscaal hogere kosten doordat slechts een vergoeding wordt verkregen tot de commerciële boekwaarde). Schiphol Group is echter niet gemachtigd de grond voor operationele activiteiten te verkopen, de verwachtingen ten aanzien van toekomstige kasstromen duiden niet op de noodzaak tot het doorvoeren van een afwaardering en beëindiging van de activiteiten ligt evenmin voor de hand.

De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd voor zover de vorderingen en verplichtingen onderdeel uitmaken van dezelfde fiscale eenheid en de vennootschap aan het hoofd van deze fiscale eenheid een in rechte afdwingbaar recht hiertoe heeft.

(in EUR 1.000)

2018

2017

Latente belastingvordering (fiscale eenheid)

Activa ten behoeve van operationele activiteiten

141.526

172.595

Activa in aanbouw

53.497

65.001

Derivaten en leningen

14.444

19.803

Personeelsvoorzieningen

4.076

4.977

Vastgoedbeleggingen

-117.690

-117.877

95.853

144.499

Latente belastingvordering (buiten fiscale eenheid)

Vastgoedbeleggingen

136

314

Latente belastingverplichting (buiten fiscale eenheid)

Contractgerelateerde activa

-14.301

-13.089

Vastgoedbeleggingen

-

-99

Derivaten en leningen

-676

-3.463

-14.977

-16.651

Totaal latente belastingen

81.012

128.162

Langlopend (realisatie ligt niet in de lijn der verwachting)

68.285

83.274

Langlopend (realisatie te verwachten na 1 jaar)

11.181

48.351

Kortlopend (realisatie te verwachten binnen 1 jaar)

1.546

-3.463

81.012

128.162

Het verloop van de latente belastingvorderingen en latente belastingverplichtingen is als volgt:

(in EUR 1.000)

Operationele activa

Activa in aanbouw

Vastgoed beleggingen

Derivaten en Leningen

Personeels- voorzieningen

Contract gerelateerde activa

Totaal

Boekwaarde 1 januari 2017

155.791

66.486

-82.911

18.556

4.766

-20.393

142.295

Specificatie van mutaties in 2017

Latente belasting verantwoord in de winst- en verliesrekening

-4.857

-

-9.933

75

-

4.827

-9.888

Latente belasting verantwoord in het totaalresultaat

-

-

-

-2.337

176

-

-2.161

Reclassificaties

21.661

-1.485

-24.818

46

35

-

-4.561

Overige mutaties

-

-

-

-

-

2.477

2.477

Totaal mutaties in het boekjaar

16.804

-1.485

-34.751

-2.216

211

7.304

-14.133

Boekwaarde 31 december 2017

172.595

65.001

-117.662

16.340

4.977

-13.089

128.162

Specificatie van mutaties in 2018

Latente belasting verantwoord in de winst- en verliesrekening

-31.069

-11.504

108

1.281

-809

-

-41.993

Latente belasting verantwoord in het totaalresultaat

-

-

-

-6.640

-93

-

-6.733

Reclassificaties

-

-

-

2.787

-

-

2.787

Overige mutaties

-

-

-

-

-

-1.212

-1.212

Totaal mutaties in het boekjaar

-31.069

-11.504

108

-2.572

-901

-1.212

-47.151

Boekwaarde 31 december 2018

141.526

53.497

-117.554

13.768

4.076

-14.301

81.012

Winstbelastingen in het totaalresultaat

De belastingeffecten van de mutaties in het eigen vermogen, via het totaalresultaat, zijn als volgt:

(in EUR 1.000)

Voor belasting

Latente belasting

Na belasting

Omrekeningsverschillen

-5.928

-

-5.928

Waardemutaties afdekkingstransacties

21.575

-6.640

14.934

Waardemutaties actuariele resultaten en herwaarderingen

-1.845

-93

-1.938

Aandeel in totaalresultaat geassocieerde deelnemingen

-2.495

-

-2.495

Totaal ongerealiseerd 2018

11.306

-6.733

4.573

Omrekeningsverschillen

-12.278

-

-12.278

Waardemutaties afdekkingstransacties

3.447

-2.337

1.110

Waardemutaties actuariele resultaten en herwaarderingen

-704

176

-528

Aandeel in totaalresultaat geassocieerde deelnemingen

-6.586

-

-6.586

Totaal ongerealiseerd 2017

-16.121

-2.161

-18.282

Acute posities uit hoofde van winstbelasting

(in EUR 1.000)

2018

2017

Te vorderen winstbelastingen

Fiscale eenheid

11.678

16.839

Nederlandse dochters buiten fiscale eenheid

435

-

Buitenlandse winstbelasting

1.871

807

Totaal te vorderen winstbelastingen

13.983

17.646

Verschuldigde winstbelastingen

Nederlandse dochters buiten fiscale eenheid

-155

-780

Totaal verschuldigde winstbelastingen

-155

-780

Totaal te vorderen winstbelastingen

13.828

16.866

De winstbelasting wordt berekend over de commerciële winst, rekening houdend met permanente verschillen tussen de commerciële en de fiscale winstberekening. De winstbelasting over waardeveranderingen, die niet gelijktijdig in de aangifte vennootschapsbelasting worden verwerkt, worden tot het moment van realisatie verantwoord onder de latente belastingvorderingen en -verplichtingen. De vordering uit hoofde van winstbelasting in de balans per 31 december 2018 heeft, met betrekking tot de fiscale eenheid, voor 3,2 miljoen euro betrekking op 2018 en voor 8,4 miljoen euro op 2017. De belastingjaren tot 2017 zijn definitief opgelegd en afgewikkeld. De buitenlandse winstbelasting heeft betrekking op Amerikaanse lokale belastingen.

Verschillen tussen de betaalde winstbelasting volgens het kasstroomoverzicht en de winstbelasting in de winst- en verliesrekening betreffen toevoegingen en onttrekkingen aan latente belastingvorderingen en -verplichtingen, schattingsverschillen in belastbare bedragen in voorlopige aanslagen en definitieve aanslagen en afrekeningen over voorgaande jaren.

Volgende:

13. Geassocieerde deelnemingen en joint ventures