14. Vorderingen op geassocieerde deelnemingen


(in EUR 1.000)

2018

2017

Boekwaarde 1 januari

53.436

74.200

Specificatie van mutaties in het boekjaar

Rente bijschrijving

7.052

7.954

Omrekeningsverschillen afdekkingstransactie

-2.261

-2.395

Ontvangen dividend

-1.028

-2.285

Overige omrekeningsverschillen

-1.086

-1.589

Reclassificatie naar kortlopende activa

-5.415

-22.449

Expected credit loss

-19

-

Totaal mutaties in het boekjaar

-2.758

-20.764

Boekwaarde 31 December

50.678

53.436

De vorderingen op geassocieerde deelnemingen betreffen uitsluitend de door Schiphol Group gehouden Redeemable Preference Shares (RPS) in BACH. Terzake van de RPS is sprake van een cumulatief recht op dividend. De RPS kennen een formele aflossingsdatum per 30 juni 2022. Op basis van deze kenmerken worden de RPS van AUD 91,3 miljoen (56,1 miljoen euro, inclusief geaccumuleerde rente) als vordering op een geassocieerde deelneming geclassificeerd en de vergoeding op deze aandelen als financieringsbate.

RPS worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs en, aangezien zich geen belangrijke verandering heeft voorgedaan in het kredietrisico, verwachte kredietverliezen worden bepaald op basis van situaties en ontwikkelingen die er binnen een termijn van 12 maanden toe kunnen leiden dat de tegenpartij in gebreke blijft. Voor bepaling van het te verwachten kredietverlies is aansluiting gezocht bij de creditrating op het door BACH overigens uitgegeven schuldpapier (momenteel BBB). De wijziging in de verwachte kredietverliezen wordt verantwoord onder kosten van afschrijvingen, amortisatie en impairment.

Het aan deze langlopende vordering gerelateerde valutarisico wordt voor wat betreft de nominale waarde en de te ontvangen rente afgedekt middels jaarlijkse termijntransacties. Met deze transacties wordt de positie in Australische dollars gehedged naar de euro. De afdekkingstransacties worden verantwoord als kasstroomafdekking. De koersverschillen over het niet afgedekte deel van de lening en de te ontvangen rente en de periode tussen de opeenvolgende jaarlijkse termijntransacties worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. Het koersresultaat op de afgedekte vordering wordt, via het totaalresultaat, verantwoord in de reserve afdekkingstransacties.

De reële waarde van de vorderingen op geassocieerde deelnemingen bedraagt per 31 december 2018 60,0 miljoen euro (AUD 97,6 miljoen) en de effectieve rente bedraagt 10%. De reële waarde wordt geschat door de toekomstige contractuele kasstromen te verdisconteren tegen de op dat moment gangbare marktrente die voor de geldnemer en voor vergelijkbare financiële instrumenten van toepassing is.

Volgende:

15. Langlopende vorderingen