25. Voorzieningen


(in EUR 1.000)

Ontmantelings-
voorziening

Milieu-
voorziening

Verlieslatend contract

Overig

Totaal

Boekwaarde 1 januari 2017

-

-

7.399

10.280

17.679

Specificatie van mutaties in 2017

Toevoeging voorziening

1.426

13.550

835

3.702

19.513

Overige

-

-

-

-280

-280

Totaal mutaties in het boekjaar

1.426

13.550

835

3.422

19.233

Boekwaarde 31 december 2017

1.426

13.550

8.234

13.702

36.912

Specificatie van mutaties in 2018

Toevoeging voorziening

290

21.883

-

4.512

26.686

Onttrekking voorziening

-

-1.800

-834

-4.991

-7.626

Overige

-

-72

-

-

-72

Totaal mutaties in het boekjaar

290

20.011

-834

-479

18.988

Boekwaarde 31 december 2018

1.716

33.561

7.400

13.223

55.900

De termijn waarbinnen de voorzieningen aanleiding zullen geven tot een uitstroom van middelen is onzeker voor het totale bedrag van voorzieningen per balansdatum, met uitzondering van een bedrag van 2,5 miljoen euro welke onderdeel uitmaakt van de overige voorzieningen en waarvan de afwikkeling wordt verwacht binnen een termijn van 2 jaar.

Schiphol Group is bij de aanschaf of ontwikkeling van materiële vaste activa verplichtingen aangegaan ter hoogte van 1,7 miljoen euro die toezien op sloop- en of herstel werkzaamheden na het gebruik van het actief.

Bij projectactiviteiten op de luchthaven Schiphol is in afgegraven gronden PFOS geconstateerd. De milieuvoorziening van 33,6 miljoen euro ziet toe op de kosten gerelateerd aan de tijdelijke opslag, het reinigen of storten van de met PFOS verontreinigde grond. De toevoeging aan de voorziening in 2018 houdt voornamelijk verband met de ontwikkeling van nieuwe platforms.

De voorziening voor een verlieslatend contract van 7,4 miljoen euro heeft betrekking op een toekomstige verplichting tot inbreng van gronden in een gemeenschappelijke grondbank tegen een vast afgesproken prijs.

De categorie 'overig' is inclusief een voorziening ter hoogte van 10,0 miljoen euro in relatie tot een geschil met Chipshol over de gevolgen van het bouwverbod dat vanaf 19 februari 2003 tot 28 juni 2007 voor het Groenenbergterrein van kracht was. Het is thans nog niet duidelijk wanneer door het Hof Amsterdam einduitspraak zal worden gedaan. De directie is van mening dat op dit moment de schatting die zij heeft gemaakt van de verplichtingen die Schiphol Group per saldo jegens Chipshol zal hebben, niet behoeft te worden herzien. Zij verwacht dat het uiteindelijke restbedrag aan schadeloosstelling dat Schiphol Group aan Chipshol verschuldigd blijft inzake het Groenenbergterrein en/of aan anderen uit hoofde van claims, de voorziening die terzake is getroffen niet zal overschrijden. Verdere toelichting inzake de vordering op Chipshol is opgenomen onder paragraaf 15.Langlopende vorderingen.

Volgende:

26. Overige langlopende verplichtingen