24. Personeelsbeloningen


(in EUR 1.000)

Vergoedingen na uitdiensttreding

Andere lange termijn
personeelsbeloningen

Ontslag-
vergoedingen

Totaal

Boekwaarde 31 december 2018

Waarde van de verplichtingen

26.166

16.518

7.781

50.465

Verplichting in de balans

26.166

16.518

7.781

50.465

Boekwaarde 31 december 2017

Waarde van de verplichtingen

24.311

16.177

1.649

42.137

Verplichting in de balans

24.311

16.177

1.649

42.137

Het saldo eind 2018 in de voorziening ontslagvergoedingen omvat onder meer de kosten die Schiphol Group verwacht met betrekking tot de herstructurering van enkele van haar afdelingen. De herstructureringen werden aangekondigd in 2018 en de implementatie is onderhanden of zal aanvangen in 2019.

Vergoedingen na uitdiensttreding betreffen pensioenregelingen en functioneel leeftijdsontslag (FLO). Andere langetermijn personeelsbeloningen betreffen jubilea-uitkeringen, lange termijn variabele beloning, loonsuppletie bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en het duurzaam inzetbaarheidsbudget.

Het verloop van verplichtingen uit hoofde van de vergoedingen na uitdiensttreding was als volgt:

(in EUR 1.000)

2018

2017

Boekwaarde 1 januari

24.311

23.668

Specificatie van mutaties

Totale kosten ten laste van het boekjaar

1.264

1.339

Uitkeringen gedurende het boekjaar

-1.314

-1.222

Actuariële resultaten en herwaarderingen verantwoord in totaalresultaat

1.845

704

Overige mutaties

60

-178

Totaal mutaties in het boekjaar

1.855

643

Boekwaarde 31 december

26.166

24.311

Onderstaande tabel geeft een overzicht van toegepaste actuariele veronderstellingen en inschattingen. Gezien het beperkte belang is een significante mutatie in balansposities als gevolg van andere veronderstellingen niet aannemelijk.

Actuariële veronderstellingen en inschattingen

31 december 2018

31 december 2017

Disconteringsvoet

1,30% - 1,40%

1,30% - 1,50%

Beleggingsrendement

1,50%

1,50%

Inflatie

2,00%

1,50%

Algemene salarisstijging

1,50%

1,50%

Overlevingskansen

Prognosetafel 2017 met correctiefactoren
die zijn afgestemd op het gemiddelde
salarisniveau van de onderneming

Prognosetafel 2016 met correctiefactoren
die zijn afgestemd op het gemiddelde
salarisniveau van de onderneming

Individuele salarisstijging, afhankelijk van leeftijd

3,00% (tot 36 jaar), 2,00% (tot 47 jaar),
1,00% (tot 56 jaar), 0,00% (tot 67 jaar)

3,00% (tot 36 jaar), 2,00% (tot 47 jaar),
1,00% (tot 56 jaar), 0,00% (tot 67 jaar)

Leeftijdsverschil

Aangenomen wordt dat mannelijke
deelnemers 3 jaar ouder zijn dan hun
echtgenote

Aangenomen wordt dat mannelijke
deelnemers 3 jaar ouder zijn dan hun
echtgenote

Arbeidsongeschiktheid

Afgeleid van landelijke in- en uitstroom
WIA gebaseerd op waarnemingsperiode
2006-2011.

Afgeleid van landelijke in- en uitstroom
WIA gebaseerd op waarnemingsperiode
2006-2011.

Ontslagkansen, afhankelijk van leeftijd

4,20% (voor 35 jaar) tot 0,10% (voor 64
jaar)

4,20% (voor 35 jaar) tot 0,10% (voor 64
jaar)

Blijfkansen (met betrekking tot FLO)

100%

100%

Schiphol Group heeft de pensioenregeling ondergebracht bij het ABP. Op basis van de bepalingen in de pensioenregeling kwalificeert deze als een toegezegde bijdrage pensioenregeling. Schiphol Group heeft de premie die verschuldigd is aan het ABP als last in de winst- en verliesrekening verantwoord. Nadere informatie hieromtrent is opgenomen in de paragraaf Grondslagen voor consolidatie, waardering en resultaatbepaling.

Het reglement van het ABP voorziet in geen enkel opzicht in de mogelijkheid tot bijstortingen in en/of onttrekkingen aan het fonds. Het proportionele aandeel van Schiphol Group in overschotten en tekorten zal daardoor uitsluitend kunnen leiden tot wijzigingen in de in de toekomst af te dragen premie. De hoogte van de premie is afhankelijk van de (verwachtingen ten aanzien van de) financiële positie van het pensioenfonds die wordt uitgedrukt in een dekkingsgraad. De verwachte premiebetaling voor 2019 bedraagt 30,0 miljoen euro. De dekkingsgraad van ABP bedraagt per 31 december 2018 97,0% (104,4% per 31 december 2017).

Volgende:

25. Voorzieningen