21. Overige reserves


(in EUR 1.000)

Reserve omrekenings verschillen

Reserve
afdekkings
transacties

Aandeel totaalresultaat deelnemingen

Actuariële
resultaten en
herwaarderingen

Totaal

Boekwaarde 1 januari 2017

18.201

-57.003

-16.777

-7.351

-62.930

Specificatie van mutaties in 2017

Omrekeningsverschillen

-12.278

-

-

-

-12.278

Afdekking rente en valuta YEN lening

Koersresultaat gehedgde lening

-

14.800

-

-

14.800

Winstbelasting over koersresultaat gehedgde lening

-

-3.700

-

-

-3.700

Reële waarde mutatie van afdekkinginstrument

-

-21.164

-

-

-21.164

Winstbelasting over reële waarde mutatie afdekkingsinstrument

-

5.291

-

-

5.291

Afdekking rente risico herfinanciering

Amortisatie afgewikkelde derivaten

-

9.725

-

-

9.725

Winstbelasting amortisatie van afgewikkelde derivaten

-

-2.358

-

-

-2.358

Afdekking valutarisico AUD vordering

Koersresultaat gehedgde AUD vordering

-

-2.395

-

-

-2.395

Reële waarde mutatie van afdekkinginstrument

-

2.481

-

-

2.481

Winstbelasting over reële waarde mutatie

-

-1.570

-

-

-1.570

Aandeel totaalresultaat geassocieerde deelnemingen

-

-

-6.586

-

-6.586

Actuariële resultaten en herwaarderingen

-

-

-

-704

-704

Belastingeffect op actuariële resultaten

-

-

-

176

176

Overige mutaties in actuariële resultaten en herwaarderingen

-

-

-

33

33

Totaal mutaties in het boekjaar

-12.278

1.110

-6.586

-495

-18.249

Stand per 31 december 2017

5.923

-55.893

-23.363

-7.846

-81.179

Specificatie van mutaties in 2018

Omrekeningsverschillen

-5.928

-

-

-

-5.928

Afdekking rente en valuta YEN lening

Koersresultaat gehedgde lening

-

-11.103

-

-

-11.103

Winstbelasting over koersresultaat gehedgde lening

-

2.776

-

-

2.776

Reële waarde mutatie van afdekkinginstrument

-

23.089

-

-

23.089

Winstbelasting over reële waarde mutatie afdekkingsinstrument

-

-5.772

-

-

-5.772

Afdekking rente risico herfinanciering

Amortisatie afgewikkelde derivaten

-

9.725

-

-

9.725

Winstbelasting amortisatie van afgewikkelde derivaten

-

-2.358

-

-

-2.358

Afdekking valutarisico AUD vordering

Koersresultaat gehedgde AUD vordering

-

-2.261

-

-

-2.261

Reële waarde mutatie van afdekkinginstrument

-

2.125

-

-

2.125

Winstbelasting over reële waarde mutatie

-

89

-

-

89

Aandeel totaalresultaat geassocieerde deelnemingen

-

-

-2.015

-

-2.015

Directe vermogensmutatie deelnemingen

-

-

-480

-

-480

Actuariële resultaten en herwaarderingen

-

-

-

-1.845

-1.845

Belastingeffect op actuariële resultaten

-

-

-

461

461

Overig

Effect verlaging vennootschapsbelasting

-

-1.374

-

-554

-1.928

Totaal mutaties in het boekjaar

-5.928

14.934

-2.495

-1.938

4.573

Stand per 31 december 2018

-5

-40.959

-25.858

-9.784

-76.606

Reserve omrekeningsverschillen

Onder de reserve omrekeningsverschillen worden de koersverschillen verantwoord die zijn ontstaan bij de omrekening van de netto-investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen buiten de eurozone.

Reserve afdekkingstransacties

In de reserve afdekkingstransacties worden verantwoord de mutaties in de reële waarde van derivaten die worden gebruikt voor kasstroomafdekking, na verwerking van (latente) belastingvorderingen en -verplichtingen. Voorts worden in de reserve afdekkingstransacties de waarderingsverschillen verantwoord die optreden bij de omrekening van leningen tegen de slotkoers. Voor beide geldt dat verantwoording in de reserve afdekkingstransacties plaatsvindt, voor zover sprake is van een effectieve afdekking. In kasstroomafdekkingsrelaties wordt alleen de verandering in de reële waarde van het spot-element van valutatermijncontracten aangewezen als het afdekkingsinstrument. De verandering in de reële waarde van het forward element wordt verantwoord als kosten van afdekking en opgenomen in de reserve afdekkingstransacties. De kosten van afdekkingstransacties die zijn opgenomen als onderdeel van de reserve afdekkingstransacties bedragen 1,6 miljoen euro per 31 december 2018 (per 31 december 2017: 2,0 miljoen euro).

Voor nadere informatie over beperkingen aan de uitkeerbaarheid van reserves wordt verwezen naar paragraaf 32. Eigen vermogen in de enkelvoudige balans. Voor een nadere toelichting over de belastingeffecten van de mutaties in het eigen vermogen, via het totaalresultaat, wordt verwezen naar paragraaf 12. Toelichting op het overzicht financiële positie

Onder de reserve afdekkingstransacties zijn de volgende afdekkingsinstrumenten en afgedekte instrumenten opgenomen. Hierbij is aangegeven wanneer de afdekking een effect zal hebben op de winst- en verliesrekening.

(in EUR 1.000)

Reclassificatie naar winst en verlies in volgende perioden

Totaal 2018

< 1 jaar

> 1 jaar

> 1 en < 5 jaar

> 5 jaar

FSR Swap - herfinanciering 2013/2014

35.919

7.075

28.844

28.844

-

Lehman derivaat - afwikkeling in 2008

5.694

291

5.403

1.163

4.240

Ongerealiseerd koersresultaat YEN lening

30.961

-

30.961

-

30.961

CCIR Swap - afdekking YEN lening

-32.302

-

-32.302

-

-32.302

AUD derivaat - afdekking RPS vordering

616

616

-

-

-

Overig

71

71

-

-

-

Totaal

40.959

8.053

32.906

30.007

2.899

(in EUR 1.000)

Reclassificatie naar winst en verlies in volgende perioden

Totaal 2017

< 1 jaar

> 1 jaar

> 1 en < 5 jaar

> 5 jaar

FSR Swap - herfinanciering 2013/2014

41.544

7.077

34.467

28.307

6.160

Lehman derivaat - afwikkeling in 2008

5.984

291

5.693

1.163

4.530

Ongerealiseerd koersresultaat YEN lening

20.881

-

20.881

-

20.881

CCIR Swap - afdekking YEN lening

-13.156

-

-13.156

-

-13.156

AUD derivaat - afdekking RPS vordering

569

569

-

-

-

Overig

71

71

-

-

-

Totaal

55.893

8.008

47.885

29.470

18.415

Volgende:

22. Minderheidsaandeelhouders