26. Overige langlopende verplichtingen


(in EUR 1.000)

2018

2017

Vooruitontvangen erfpacht

86.266

83.895

Financiële leaseverplichtingen

3.457

46.229

Ongerealiseerde winst Schiphol Logistics Park C.V.

1.500

2.820

Overige

1.460

463

Totaal

92.683

133.407

De post vooruitontvangen erfpacht betreft de door Schiphol Group vooruitontvangen huurtermijnen op grond die derden van haar in erfpacht hebben verkregen. Deze post wordt over de termijn van de onderliggende overeenkomsten lineair ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.

Onder leaseverplichtingen is het The Base-contract met ABP opgenomen dat een totale looptijd van 40 jaar heeft met tussentijdse opties tot beëindiging van de huurovereenkomst na 25 en na 30 jaar. Gegeven de huidige marktrente lijkt voortijdige aflossing in 2019 voordelig, als gevolg waarvan de opstallen eigendom zullen worden van Schiphol Group. De financiële leaseverplichting is herberekend, rekening houdend met de verschuldigde boeterente, en volledig verantwoord onder de handels- en overige schulden. De boeterente bedraagt 8,8 miljoen euro en is verantwoord onder de interestlasten in 2018.

(in EUR 1.000)

The Base

Voertuigen

Totaal

Verplichting < 1 jaar

50.300

1.781

52.081

Verplichting 1 jaar en < 5 jaar

-

3.457

3.457

Boekwaarde van de verplichtingen uit financiële lease

50.300

5.238

55.538

In 2006 heeft Schiphol Real Estate B.V. een terrein ingebracht in Schiphol Logistics Park C.V. en daarmee een belang verworven in deze vennootschap van ruim 38%. Het verschil tussen de reële waarde van het terrein bij inbreng van 23,7 miljoen euro en de totale kostprijs van het terrein van 11,7 miljoen euro bedraagt 12,0 miljoen euro. In overeenstemming met de grondslagen van waardering en resultaatbepaling dient van deze winst het deel gelijk aan het belang van Schiphol Real Estate B.V. in Schiphol Logistics Park C.V. van ruim 38% of wel 4,6 miljoen euro als ongerealiseerd te worden beschouwd. In de hierop volgende jaren is de grond gedeeltelijk verkocht en is 3,1 miljoen euro als winst gerealiseerd.

Volgende:

27. Handels- en overige schulden