23. Leningen


Boekwaarde

Reële waarde

Aflossing in

Rente

(in EUR 1.000)

2018

2017

2018

2017

EMTN programma

1.839.429

1.363.399

2.005.400

1.539.896

2019-2038

1,12%-4,97%

Europese Investeringsbank

482.500

491.500

542.377

560.604

2024-2031

2,12%-4,14%

KfW IPEX-bank

99.809

99.772

111.438

113.240

2024

2,80%

Schuldschein

60.979

60.822

64.454

67.960

2019

5,50%-5,75%

Namensschuldverschreibung

24.839

24.799

30.666

31.686

2023

5,07%

Overige leningen

59.334

69.555

59.334

69.540

Totaal leningen

2.566.890

2.109.847

2.813.669

2.382.926

Valuta

Nominaal

Boekwaarde

Reële waarde

Aflossing in

Rente

Valuta

(in EUR 1.000)

2018

2017

2018

2017

XS1900101046

EUR

500.000

491.738

-

507.500

-

2030

1,50%

EUR

XS0621167732

EUR

438.447

430.075

426.487

481.722

500.478

2021

4,43%

EUR

XS1301052202

EUR

400.000

404.229

404.720

428.832

434.440

2026

2,00%

EUR

XS0378569247

JPY

20.000.000

158.731

147.617

219.024

197.271

2038

3,16%

JPY

XS1437013870

EUR

150.000

149.775

149.745

149.522

146.838

2028

1,12%

EUR

XS0459442710

EUR

85.000

84.986

84.969

88.129

93.370

2019

4,97%

EUR

XS0459479399

EUR

50.000

49.983

49.963

51.761

54.895

2019

4,94%

EUR

XS0983151282

EUR

40.000

39.954

39.948

45.258

46.555

2025

3,08%

EUR

XS0997565436

EUR

30.000

29.959

29.953

33.652

34.501

2025

2,94%

EUR

XS0167622454

EUR

30.000

-

29.997

-

31.548

2018

5,16%

EUR

EMTN programma

1.839.429

1.363.399

2.005.400

1.539.896

De reële waarde wordt geschat door de toekomstige contractuele kasstromen te verdisconteren tegen de op dat moment gangbare marktrente die voor de geldnemer en voor vergelijkbare financiële instrumenten van toepassing is. Voor leningen die actief in de markt verhandeld worden, is de beurskoers gehanteerd voor de bepaling van de reële waarde.

Schiphol Group heeft een Euro Medium Term Note (EMTN)-programma, waaronder tot momenteel een maximum van 3 miljard euro aan obligaties kunnen worden uitgegeven, mits het prospectus jaarlijks wordt geactualiseerd. Het prospectus is in 2018 geactualiseerd. De covenanten van het EMTN programme bevat een 'change of control' clausule die in combinatie met een 'downgrade below investment grade' leidt tot vervroegde aflossing. Gedurende 2018 is van dergelijke omstandigheden geen sprake geweest.

Ultimo 2018 is voor een totaal van 1.839 miljoen euro (per 31 december 2017: 1.363 miljoen euro) opgenomen. Onder het EMTN programma heeft Schiphol Group in 2018 groene obligaties ter waarde van 500 miljoen euro uitgegeven om te investeren in verduurzaming van haar luchthavens. De obligaties lopen tot en met 5 november 2030 en hebben een rentecoupon van 1,5%.

Schiphol Group heeft twee overeenkomsten met de Europese Investeringsbank voor een totale faciliteit van 550 miljoen euro, die geheel is opgenomen (en waarop inmiddels 67,5 miljoen euro is afgelost). Schiphol Group kan verplicht worden tot vervroegde aflossing van de lening indien (naast de in dat kader gebruikelijke omstandigheden) andere leningen vervroegd worden afgelost of indien het eigen vermogen minder dan 30% van de activa bedraagt. Additionele zekerheden worden verlangd indien de credit rating BBB of lager is (S&P) of Baa2 of lager (Moody’s). De lening kent daarnaast een 'change of control' clausule.

Schiphol Group heeft eveneens een overeenkomst met de KfW IPEX-Bank voor een faciliteit van 100 miljoen euro die in 2014 volledig is opgenomen en een looptijd heeft van 10 jaar. Schiphol Group heeft voor een nominaal bedrag van 61 miljoen euro aan Schuldschein-papier uitgegeven (vastrentende leningen met looptijden van tien jaar). De Schuldschein-documentatie bevat in beginsel dezelfde convenanten als het EMTN-programma.

Schiphol Group heeft in 2017 een overeenkomst gesloten met de Europese Investeringsbank voor een totale faciliteit van 350 miljoen euro ten behoeve van de financiering van de ontwikkeling van de nieuwe pier en terminal. De faciliteit bestaat uit een gecommitteerde tranche van 175 miljoen euro, waarvoor Schiphol voor heeft getekend en een toegezegde tranche van 175 miljoen euro. Daarnaast heeft Schiphol Group een Euro-Commercial Paper (ECP)-programma met een limiet van 750 miljoen euro. Op 31 december 2018 staan onder beide faciliteiten geen leningen uit.

Voor zowel de opgenomen leningen onder het EMTN programma, het ECP programma, de faciliteit bij de Europese Investeringsbank als de faciliteit bij KfW IPEX-Bank geldt geen achterstelling ten opzichte van andere verplichtingen.

Schiphol Group heeft in 2015 een gesyndiceerde en gecommitteerde doorlopende kredietfaciliteit afgesloten voor een bedrag van 300 miljoen euro en een looptijd tot medio juni 2022. Daarnaast heeft Schiphol Group de beschikking over een bilaterale en gecommitteerde kredietfaciliteit van 100 miljoen euro met de Bank Nederlandse Gemeenten met een looptijd tot 1 januari 2020. Schiphol Group beschikt eveneens over twee bilaterale ongecommiteerde kredietfaciliteiten van elk 75 miljoen euro. Daarnaast heeft Eindhoven Airport een faciliteit van EUR 36 miljoen waarop per 31 december 2017 EUR 12 miljoen is getrokken.

Van het totale bedrag aan leningen is 158,7 miljoen euro opgenomen in Japanse yen (JPY 20 miljard). In lijn met het beleid Financieel Risico Management is ter afdekking van de aanwezige vreemdevalutarisico’s een gecombineerde cross-currency swap afgesloten op de JPY-lening. De aangegane transactie komt in beginsel op relevante kenmerken zoals looptijd, omvang en dergelijke volledig overeen met de onderliggende lening en hedged de positie naar euro en/of vaste rente. De afdekkingstransactie wordt verantwoord als zijnde kasstroomafdekking en is volledig effectief.

Het kortlopende deel van de leningen per 31 december 2018 van 200,7 miljoen euro (per 31 december 2017: 35,2 miljoen euro) is verantwoord onder de kortlopende verplichtingen.

In 2018 is Schiphol Group binnen de afgesproken leningsconvenanten gebleven.

Het gemiddelde interestpercentage in 2018 over de uitstaande rentedragende leningen bedraagt 3,0% (2017: 4,1%).

De resterende looptijd van de leningen op basis van de boekwaarde per 31 december 2018 is als volgt:

(in EUR 1.000)

Totaal

<1 jaar

> 1 jaar

> 1 jaar en
< 5 jaar

> 5 jaar

EMTN programma

1.839.429

130.917

1.708.512

433.395

1.275.116

Europese Investeringsbank

482.500

9.000

473.500

36.000

437.500

KfW IPEX-bank

99.809

-38

99.847

-150

99.997

Schuldschein

60.979

60.979

-

-

-

Namensschuldverschreibung

24.839

-39

24.877

24.877

-

Overige leningen

59.334

-165

59.499

59.499

-

Totaal leningen

2.566.890

200.655

2.366.235

553.622

1.812.613

Het verloop van de leningen gedurende het boekjaar was als volgt:

(in EUR 1.000)

Leningen > 1 jaar

Leningen < 1 jaar

Totaal

Boekwaarde 1 januari 2017

2.010.773

4.927

2.015.700

Specificatie van mutaties in 2017

Nieuw opgenomen

118.845

-

118.845

Reële waarde mutatie lening

4.950

-

4.950

Overboekingen naar kortlopende verplichtingen

-44.727

44.727

-

Aflossing

-

-18.727

-18.727

Omrekeningsverschillen

-14.800

-

-14.800

Overige mutaties

-414

4.293

3.879

Totaal mutaties in het boekjaar

63.854

30.293

94.147

Boekwaarde 31 december 2017

2.074.627

35.220

2.109.847

Specificatie van mutaties in 2018

Nieuw opgenomen

491.620

-

491.620

Reële waarde mutatie lening

2.621

-

2.621

Overboekingen naar kortlopende verplichtingen

-213.736

213.736

-

Aflossing

-

-52.000

-52.000

Omrekeningsverschillen

11.103

-

11.103

Overige mutaties

-

3.699

3.699

Totaal mutaties in het boekjaar

291.608

165.435

457.043

Boekwaarde 31 december 2018

2.366.235

200.655

2.566.890

 Voor meer informatie aangaande de reële waarde mutatie , zie paragraaf 29. Management van financiële risico's en financiële instrumenten.

Volgende:

24. Personeelsbeloningen