15. Langlopende vorderingen


(in EUR 1.000)

2018

2017

Derivaten

40.631

17.541

Huurincentives

12.933

14.496

Vooruitbetaald op activa

6.702

6.415

Leningen aan geassocieerde deelnemingen

6.889

4.489

Afgekochte erfpacht

2.782

2.872

Leningen aan externe bedrijven

490

607

Overig

19.000

-

Totaal overige langlopende vorderingen

89.427

46.420

(in EUR 1.000)

2018

2017

Boekwaarde 1 januari

4.489

7.880

Aflossing

-600

-

Reclassificatie naar kortlopende activa

-600

-3.391

Reclassificatie van kortlopende activa

3.600

-

Totaal mutaties in het boekjaar

2.400

-3.391

Boekwaarde 31 december

6.889

4.489

Onder de leningen aan geassocieerde deelnemingen is een lening van 5,3 miljoen euro opgenomen die is verstrekt aan SRE Altaï, een samenwerkingsverband met Groupe ADP waarin wordt samengewerkt op het gebied van vastgoedontwikkeling. De lening loopt tot 31 december 2024 en er zijn geen zekerheden verstrekt. Het kortlopende deel van deze leningen van 0,6 miljoen euro (per 31 december 2017: 0,8 miljoen euro) is verantwoord onder de vlottende activa.

De post afgekochte erfpacht betreft de door Schiphol Group vooruitbetaalde huurtermijnen op grond die zij in erfpacht heeft verkregen.

Huurincentives betreffen de kostprijs van voordelen die Schiphol Group heeft verstrekt aan huurders bij aanvang van hun huurcontract. Deze worden over de termijn van de onderliggende overeenkomsten ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. In de vaststelling van de kasstromen die ten grondslag liggen aan de bepaling van de reële waarde van vastgoed wordt rekening gehouden met het bestaan van huurincentives.

Onder de post Overig is een bedrag begrepen van 19,0 miljoen euro die Schiphol Group heeft betaald aan Chipshol, waarvoor additionele zekerheden zijn verkregen. Deze vordering werd voorheen verantwoord onder 17. Handels- en overige vorderingen.

Zie voor toelichting bij derivaten de paragraaf 29.Toelichting op het overzicht financiële positie.

Volgende:

16. Activa en passiva aangehouden voor verkoop