20. Ingehouden winst


Op voorstel van de directie en na instemming met dit voorstel door de Raad van Commissarissen heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten tot uitkering van een dividend over 2017 van 150,3 miljoen euro. Dit bedrag is bij uitkering in 2018 onttrokken aan de ingehouden winst. Het dividend over 2016 bedroeg 148,4 miljoen euro en is in 2017 uitgekeerd en onttrokken aan de ingehouden winst.

Gezien de wettelijke verplichting tot het aanhouden van een herwaarderingsreserve en overige statutaire reserves is in 2018 een bedrag van 145,3 miljoen euro onttrokken aan de ingehouden winst en toegevoegd aan de herwaarderingsreserve en overige statutaire reserves zoals nader toegelicht in paragraaf 32. Eigen vermogen van de enkelvoudige jaarrekening. Het voorgestelde dividend over 2018 bedraagt 117,4 miljoen euro, gelijk aan 631 euro per aandeel.

Volgende:

21. Overige reserves