8. Immateriële activa


(in EUR 1.000)

Goodwill

Contract gerelateerde activa

Ontwikkelde ICT
toepassingen

Software licenties

Software in ontwikkeling

Totaal

Boekwaarde 1 januari 2017

-

39.084

19.798

13.355

8.037

80.274

Specificatie van mutaties in 2017

Investeringen

-

-

-

-

29.577

29.577

Opleveringen

-

-

6.325

6.904

-13.229

-

Amortisatie

-

-1.357

-8.349

-6.995

-

-16.701

Reclassificaties

-

-

-159

-144

-

-303

Koersverschillen

-

-4.756

-

-

-

-4.756

Totaal mutaties in het boekjaar

-

-6.113

-2.183

-235

16.348

7.817

Samenstelling 31 december 2017

Aanschaffingswaarde

849

36.854

65.947

50.613

24.385

178.648

Cumulatieve amortisatie en waardeveranderingen

-849

-3.883

-48.332

-37.493

-

-90.557

Boekwaarde 31 december 2017

-

32.971

17.615

13.120

24.385

88.091

Specificatie van mutaties in 2018

Investeringen

-

-

-

-

30.000

30.000

Opleveringen

-

-

12.439

11.451

-23.890

-

Amortisatie

-

-1.287

-8.717

-7.629

-

-17.633

Reclassificaties

-

-

-51

-4

-

-55

Desinvesteringen

-

-

-201

-333

-

-534

Koersverschillen

-

1.507

-

-

-

1.507

Totaal mutaties in het boekjaar

-

219

3.470

3.485

6.110

13.285

Samenstelling 31 december 2018

Aanschaffingswaarde

849

38.361

55.207

45.097

30.495

170.009

Cumulatieve amortisatie en waardeveranderingen

-849

-5.170

-34.122

-28.492

-

-68.633

Boekwaarde 31 december 2018

-

33.191

21.085

16.605

30.495

101.376

De post contractgerelateerde activa betreft het belang in JFK IAT Member LLC dat is ontstaan bij overname van activiteiten van derden. De activiteiten hebben betrekking op de concessieovereenkomst tussen de Port Authority of New York and New Jersey (hierna 'Port Authority') en JFK IAT LLC (een dochteronderneming van JFK IAT Member LLC). In het kader van de overeenkomst verzorgt JFK IAT LLC luchthaventerminal- en retailbeheerdiensten in terminal 4 op JFK International Airport. Vastgesteld is dat de Port Authority, via de contractuele bepalingen in de overeenkomst, zeggenschap heeft over deze activiteiten. Als gevolg hiervan is het belang in JFK IAT LLC niet geconsolideerd, maar wordt het gerapporteerd als een contractgerelateerd actief. Het actief wordt op een lineaire basis geamortiseerd over de resterende looptijd van de overeenkomst, zijnde 24,5 jaar. Inkomsten uit de overeenkomst hebben voor het grootste deel een vast karakter en worden verantwoord onder de opbrengsten uit overige activiteiten. Schiphol Group heeft geen verplichtingen tot het doen van aanvullende kapitaalstortingen.

Volgende:

9. Activa ten behoeve van operationele activiteiten