17. Handels- en overige vorderingen


(in EUR 1.000)

2018

2017

Deposito's

264.945

190.000

Debiteuren

125.040

120.336

Omzetbelasting

24.625

7.927

Te ontvangen baten

15.321

16.921

Vooruitbetaalde kosten

13.754

16.114

Vorderingen op geassocieerde deelnemingen

5.415

22.449

Leningen aan geassocieerde deelnemingen

601

4.019

Huurincentives

3.600

4.860

Derivaten

2.125

2.481

Voorraden

595

2.250

Performance shares BACH

-

12.169

Overige vorderingen

4.552

27.151

Totaal handels- en overige vorderingen

460.573

426.678

De post deposito's heeft betrekking op deposito's met een oorspronkelijke looptijd langer dan drie maanden. De gemiddelde rente op deze deposito’s bedraagt per 31 december 2018 -0,30% (per 31 december 2017: -0,34%).

De vordering op geassocieerde deelnemingen per 31 december 2018 van EUR 5,4 miljoen betreft achterstallig dividend op de Redeemable Preference Shares (RPS) in BACH. De RPS vordering van eind 2017, alsook de vordering van EUR 12,2 miljoen uit hoofde van de intrekking van Performance Shares BACH, zijn beide ontvangen in juni 2018.

Het saldo debiteuren is inclusief verwachte kredietverliezen tot een bedrag van 3 miljoen euro (31 december 2017 4 miljoen euro). Voor een nadere uiteenzetting wordt verwezen naar 29. Management van financiële risico's en financiële instrumenten.

Volgende:

18. Liquide middelen