27. Handels- en overige schulden


(in EUR 1.000)

2018

2017

Schulden aan leveranciers

168.126

120.809

Nog te betalen kosten

100.278

99.258

Vooruitontvangen baten

56.398

52.871

Financiële leaseverplichtingen

52.081

3.093

Te betalen interest

31.997

32.191

Cash collateral JPMorgan

30.937

8.407

Schulden ter zake van loonbelastingen en premies sociale verzekeringen

10.393

11.639

Vooruitontvangen erfpacht

1.843

1.843

Schulden ter zake van pensioenen

104

2.482

Overige schulden

3.373

4.481

Totaal handels- en overige schulden

455.530

337.074

De vooruitontvangen baten betreffen onder meer inkomsten uit hoofde van verhuringen waarvoor Schiphol Group de vergoeding al heeft ontvangen maar de dienstverlening nog moet plaatsvinden (contract verplichting). Voor nadere informatie in relatie tot de financiële leaseverplichtingen wordt verwezen naar paragraaf 26.Overige langlopende verplichtingen.

Zie voor toelichting bij derivaten de paragraaf 29.Toelichting op het overzicht financiële positie.

Volgende:

28. Voorwaardelijke vorderingen en verplichtingen