13. Geassocieerde deelnemingen en joint ventures


(in EUR 1.000)

2018

2017

Geassocieerde deelnemingen

888.118

852.065

Joint ventures

69.277

69.252

Boekwaarde 31 december

957.395

921.317

Geassocieerde deelnemingen

(in EUR 1.000)

2018

2017

Boekwaarde 1 januari

852.065

826.237

Mutaties in het boekjaar:

Resultaat

96.031

72.355

Dividend

-46.996

-25.601

Kapitaalstorting (terugbetaling)

-3.156

-4.274

Totaalresultaat

-2.015

-6.586

Directe vermogensmutaties

-480

-

Reclassificaties

-338

-

Overige

-

-3.328

Omrekeningsverschillen

-6.994

-6.738

Totaal mutaties in het boekjaar

36.053

25.828

Boekwaarde 31 december

888.118

852.065

Joint ventures

(in EUR 1.000)

2018

2017

Boekwaarde 1 januari

69.252

69.108

Mutaties in het boekjaar:

Resultaat

1.381

412

Dividend

-2.821

-3.663

Kapitaalstorting (terugbetaling)

1.284

3.746

Omrekeningsverschillen

34

-560

Overige

67

-49

Reclassificaties

80

258

Totaal mutaties in het boekjaar

25

144

Boekwaarde 31 december

69.277

69.252

Van de belangen die Schiphol Group houdt in deelnemingen en joint ventures worden alleen die in Groupe ADP en BACH als materieel aangemerkt.

2018

2017

Groupe ADP

Parijs
Frankrijk

8%

8%

Brisbane Airport Corporation Holdings Ltd. (BACH)

Brisbane
Australië

18,72%

18,72%

Zowel in Groupe ADP als in BACH heeft Schiphol Group invloed van betekenis ondanks dat het belang kleiner is dan 20%. Deze invloed komt tot uiting in Brisbane doordat er sprake is van benoemingsrechten in de Board of Directors, blokkeringsrechten bij belangrijke strategische en financiële besluiten en samenwerkings- en uitwisselingsverbanden. Bij Groupe ADP is sprake van een wederzijds aandelenbelang, zijn zowel de CEO als de CFO van Schiphol Group vertegenwoordigd in de Board of Directors, heeft Groupe ADP een vertegenwoordiger in de Raad van Commissarissen van Schiphol Group en is sprake van een langjarige samenwerkingsovereenkomst waarbij op verschillende terreinen wordt samengewerkt.

Op de volgende pagina is een uitsplitsing opgenomen van de activa en passiva en daarbij de aansluiting met de verwerking in de Schiphol Group jaarrekening. Hierbij zijn de gehanteerde grondslagen in overeenstemming met de Schiphol Group grondslagen of zijn waar nodig aanpassingen gemaakt.

De boekwaarde van geassocieerde deelnemingen per 31 december 2018 is inclusief goodwill van 244 miljoen euro op Groupe ADP en goodwill van 27 miljoen euro op BACH.

De bijdrage van Groupe ADP aan het resultaat van Schiphol Group over 2018 betreft een bate van 59,3 miljoen euro (in 2017: een bate van 44,0 miljoen euro). Hierin zijn ook opgenomen de overige aanpassingen die voornamelijk betrekking hebben op verschillen in waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling met betrekking tot vastgoed. De reële waarde van Groupe ADP, ontleend aan de beurskoers van het aandeel per 31 december 2018, bedraagt 16,4 miljard euro (per 31 december 2017: 15,7 miljard euro). Het aandeel van Schiphol Group hierin bedraagt 1,3 miljard euro (per 31 december 2017: 1,3 miljard euro).

Het resultaat geassocieerde deelnemingen in 2018 is inclusief een bate van 28,8 miljoen euro van BACH (in 2017: 24,7 miljoen euro).

Er zijn voor Schiphol Group geen materiële aangegane verplichtingen met betrekking tot de geassocieerde deelnemingen. Bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam is een volledige lijst van geassocieerde deelnemingen en joint ventures gedeponeerd.

Geassocieerde deelnemingen

(in EUR 1.000.000)

Groupe ADP1

Brisbane Airport2

2018

2017

2018

2017

Verlies- en winstrekening

Opbrengsten

4.478

3.617

492

453

Totaal financiële baten en -lasten

206

179

71

76

Afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen

804

615

74

73

Winstbelastingen

335

260

63

49

Resultaat gewone bedrijfsuitoefening

695

614

146

120

Niet-gerealiseerde resultaten

7

-25

-17

16

Financiële positie

Vaste activa

12.890

11.139

3.617

3.591

Vlottende activa

1.121

1.225

55

47

Liquide middelen

2.056

1.912

72

63

Langlopende verplichtingen

7.656

6.983

2.562

2.414

Kortlopende verplichtingen

2.610

1.859

201

287

Eigen vermogen

5.801

5.434

460

452

Eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders

4.850

4.577

460

452

%-belang

388

366

86

85

Goodwill

244

244

27

34

Overige aanpassingen

75

64

8

2

Deelnemingswaarde ultimo boekjaar

707

674

122

121

  • Op basis van jaarrekening per 31 december 2018
  • Op basis van jaarrekening per 30 juni 2018
Volgende:

14. Vorderingen op geassocieerde deelnemingen