9. Activa ten behoeve van operationele activiteiten


(in EUR 1.000)

Banen, rijbanen en platformen

Terreinen en
wegen

Gebouwen

Installaties

Andere vaste bedrijfs- middelen

Totaal

Boekwaarde 1 januari 2017

355.574

446.005

1.025.949

840.932

159.786

2.828.246

Specificatie van mutaties in 2017

Opleveringen

54.536

37.236

69.520

68.083

38.651

268.026

Afschrijvingen

-27.221

-13.141

-58.589

-103.993

-37.400

-240.344

Desinvesteringen

-101

-594

-3.913

-1.659

-403

-6.670

Reclassificaties

4

9.581

1.500

-4.259

4.767

11.593

Activa aangehouden voor verkoop

-

3.497

-

-

-

3.497

Totaal mutaties in het boekjaar

27.218

36.579

8.518

-41.828

5.615

36.102

Samenstelling 31 december 2017

Aanschaffingswaarde

802.265

701.371

1.736.228

2.086.593

447.975

5.774.432

Cumulatieve afschrijvingen en waardeveranderingen

-419.473

-218.787

-701.761

-1.287.489

-282.574

-2.910.084

Boekwaarde 31 december 2017

382.792

482.584

1.034.467

799.104

165.401

2.864.347

Specificatie van mutaties in 2018

Opleveringen

41.050

21.027

56.379

77.050

40.580

236.086

Afschrijvingen

-28.854

-13.159

-60.457

-107.856

-39.478

-249.804

Desinvesteringen

-

2

-65

-196

-415

-675

Reclassificaties

-531

4.288

1.885

-

55

5.697

Totaal mutaties in het boekjaar

11.665

12.158

-2.258

-31.002

742

-8.695

Samenstelling 31 december 2018

Aanschaffingswaarde

841.837

724.205

1.783.644

2.140.611

462.747

5.953.044

Cumulatieve afschrijvingen en waardeveranderingen

-447.380

-229.463

-751.435

-1.372.509

-296.605

-3.097.392

Boekwaarde 31 december 2018

394.457

494.743

1.032.209

768.102

166.142

2.855.652

Gedurende het boekjaar zijn de volgende projecten (deels) opgeleverd:

KLM ICA Lounge

-

-

21.300

-

-

21.300

Uitbreiding Uniform platform

12.748

3.615

-

1.159

-

17.522

Upgrade pieren

-

-

8.387

1.270

4.830

14.487

Capital Programme

-

6.566

5.662

1.307

939

14.474

Onderhoud terminal

-

-

1.579

12.142

454

14.174

Bagage screening installaties

-

-

10.220

-

10.220

Overig

28.302

10.846

19.451

50.952

34.357

143.908

Totaal opleveringen in het boekjaar

41.050

21.027

56.379

77.050

40.580

236.086

De andere vaste bedrijfsmiddelen omvatten onder meer inventaris en voertuigen.

In de boekwaarde per 31 december 2018 zijn tot een bedrag van 8,3 miljoen euro (2017: 9,4 miljoen euro) aan activa begrepen welke Schiphol Group heeft verkregen in de vorm van een financiele lease.

Volgende:

10. Activa in aanbouw of ontwikkeling