5. Personeelsbeloningen


(in EUR 1.000)

2018

2017

Kortetermijn personeelsbeloningen

174.067

166.137

Vergoedingen na uitdiensttreding

27.814

25.157

Andere langetermijn personeelsbeloningen

2.417

3.668

Ontslag- en werkloosheidsvergoedingen

9.957

2.285

Overige personeelskosten

14.786

15.281

Totaal personeelsbeloningen

229.041

212.528

(in EUR 1.000)

2018

2017

Salarissen

178.380

167.061

Sociale lasten

17.978

15.881

Activering interne uren

-22.291

-16.805

Totaal kortetermijn personeelsbeloningen

174.067

166.137

Pensioenlasten (toegezegde bijdrageregelingen)

26.886

23.614

Vervroegde uitdiensttreding

928

1.543

Totaal vergoedingen na uitdiensttreding

27.814

25.157

Jubileumuitkeringen

-93

915

Variabele beloning (langetermijn)

98

397

Overige personeelsbeloningen

2.412

2.356

Totaal overige langetermijn personeelsbeloningen

2.417

3.668

Het gemiddelde aantal personeelsleden, op basis van fulltime equivalenten, werkzaam bij Royal Schiphol Group N.V. en haar dochterondernemingen in 2018 was 2.324 (2017: 2.180).

Ontslag- en werkeloosheidsuitkeringen in 2018 omvatten 8,3 miljoen euro aan kosten die Schiphol Group verwacht met betrekking tot herstructurering van enkele van haar afdelingen. De herstructureringen werden aangekondigd in 2018 en de implementatie is onderhanden of zal aanvangen in 2019.

De activering interne uren betreft uren van interne medewerkers in de uitvoeringsfase van investeringsprojecten. De overige personeelsbeloningen hebben, onder andere, betrekking op opleidingskosten en reiskosten van personeel. Voor een nadere toelichting bij de kosten uit hoofde van vergoedingen na uitdiensttreding, andere langere termijn personeelsbeloningen en ontslagvergoedingen wordt verwezen naar paragraaf 24. Personeelsbeloningen. Voor een uiteenzetting van de bezoldigingen van commissarissen en directie ingevolge art 2:383c BW wordt verwezen naar de paragraaf Gerelateerde partijen.

Volgende:

6. Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeveranderingen