2. Overige resultaten uit vastgoed


(in EUR 1.000)

2018

2017

Verkoopopbrengst vastgoed

1.380

-

Totaal resultaten uit verkoop vastgoed

1.380

-

Marktwaarde aanpassing terreinen

34.962

21.110

Marktwaarde aanpassing gebouwen

68.055

21.247

Nieuwe uitgifte erfpachtcontracten

2.567

120

Totaal waardeveranderingen vastgoed

105.584

42.477

Totaal overige resultaten uit vastgoed

106.964

42.477

Waardeveranderingen

Vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde. De reële waarde van gebouwen, verantwoord onder de post vastgoedbeleggingen, wordt jaarlijks bepaald door het management met behulp van de inzet van externe onafhankelijke taxateurs. De reële waarde van grond, verantwoord onder de post vastgoedbeleggingen, wordt primair bepaald op basis van interne taxaties. Daarnaast wordt ieder jaar een ander gedeelte van de totale grondposities door onafhankelijke externe taxateurs gewaardeerd. Wijzigingen in de reële waarde van vastgoedbeleggingen worden verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de verandering zich voordoet. De gehanteerde veronderstellingen bij de bepaling van de marktwaarde zijn opgenomen onder de paragraaf 11. Vastgoedbeleggingen.

De marktwaarde aanpassing op gebouwen bedraagt 68 miljoen euro in 2018. De positieve ontwikkeling in de waarde van gebouwen is het gevolg van een toename in de vraag op de Nederlandse vastgoedmarkt, specifiek naar kantoorruimte op Schiphol centrum, hetgeen resulteert in een daling van het netto aanvangsrendement ten opzichte van 2017. In 2017 is een waardeverlies van 42 miljoen euro verantwoord met betrekking tot twee vrachtgebouwen waarvan het rechtstreeks toegangelijke platform niet langer voor vrachtafhandeling gebruikt gaat worden, maar voor vliegtuigopstelplaatsen. Gecorrigeerd voor het waardeverlies over deze twee gebouwen bedraagt de waardeverandering vastgoed 84 miljoen euro in 2017.

De marktwaarde aanpassing op terreinen van 35 miljoen euro in 2018 is eveneens het gevolg van positieve markt ontwikkelingen die ervoor zorgen dat bruto aanvangsrendementen blijven dalen.

De waardeverandering uit hoofde van uitgifte van nieuwe erfpachtcontracten hangt samen met de wijziging in waardering van kostprijs naar marktwaarde als gevolg van uitgifte van de grond in erfpacht. De marktwaarde wordt berekend door discontering van de jaarlijkse canons van de betreffende contracten (DCF-methode). De disconteringsvoet is gebaseerd op de rente op staatsleningen verhoogd met een risico-opslag.

Volgende:

3. Overige opbrengsten