3. Overige opbrengsten


(in EUR 1.000)

2018

2017

Resultaat performance shares BACH

-

11.918

Verkoopresultaat Schiphol Hotel Holding

-

26.039

Totaal overige opbrengsten

-

37.957

Onder overige opbrengsten is in 2017 het eenmalige effect van het verkoopresultaat van Schiphol Hotel Holding B.V. opgenomen van 26,0 miljoen euro alsmede het resultaat op de performance shares in Brisbane Airport Corporation Holdings (hierna: BACH) van 11,9 miljoen euro.

In 2017 is door BACH besloten tot het intrekken van de performance shares. Alleen Schiphol Group was in het bezit van performance shares die haar het recht gaven op performance share dividend. De omvang daarvan was afhankelijk van de performance van de onderneming. Het totale resultaateffect in 2017 bedraagt 11,9 miljoen euro. Hiervan is in 2,0 miljoen gerealiseerd en als dividend ontvangen in 2017. De waarde van de performance shares ultimo 2017 is bepaald op 12,2 miljoen euro welk bedrag in 2018 is ontvangen. Van de totale waarde van 12,2 miljoen euro is 18,72%, zijnde ons aandeel in BACH, in mindering gebracht op de deelnemingswaarde en het resultaat geassocieerde deelnemingen. Het restant is als overige opbrengsten verantwoord.

Op 13 december 2017 heeft Schiphol Group haar aandelen in Schiphol Hotel Holding B.V. en dochters Schiphol Operational Company en Schiphol Property Company verkocht. In 2017 heeft deze groep voor 30 miljoen euro bijgedragen aan de netto omzet en voor 6,3 miljoen euro aan het exploitatieresultaat. Als gevolg van de verkoop is in 2017 een verkoopresultaat gerealiseerd van 26 miljoen euro dat is verwerkt onder de overige opbrengsten. De ontvangen netto transactiesom bedraagt 144,5 miljoen euro. Voor meer informatie wordt verwezen naar Wijzigingen in de consolidatie.

Volgende:

4. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten