1. Netto-omzet


Havengelden

(in EUR 1.000)

2018

2017

Passagiersgerelateerde vergoedingen

374.574

346.346

Beveiligingsheffing

328.270

302.079

Vliegtuiggerelateerde vergoedingen

182.960

178.951

Vliegtuigparkeergelden

4.483

4.636

Totaal havengelden

890.287

832.012

De activiteiten van de business area Aviation (op de locatie van Amsterdam Airport Schiphol) zijn onderworpen aan economische regulering. Op grond van de Wet luchtvaart is Schiphol Group verplicht tot verrekening met de sector van overschotten en tekorten van specifieke opbrengsten en kosten. Overschotten en tekorten die (later) voor verrekening in de havengeldtarieven in aanmerking komen worden, in overeenstemming met de grondslagen van waardering en resultaatbepaling, niet als vorderingen en verplichtingen in de balans tot uitdrukking gebracht. Over het boekjaar 2016 was sprake van een overschot van 54,5 miljoen euro welke wordt verrekend in de tarieven die van toepassing zijn vanaf 1 april 2018. Over het boekjaar 2017 bedroeg het overschot 22,2 miljoen euro, welke wordt verrekening in de tarieven die van toepassing zijn in de periode van 2019 tot en met 2021. Verwacht wordt dat over het boekjaar 2018 sprake zal zijn van een te verrekenen bedrag tussen 2 miljoen euro overschot en 2 miljoen euro tekort welke evenredig zal worden verrekend in de tarieven over 2020 tot en met 2022.

Concessies

(in EUR 1.000)

2018

2017

Winkels Retail Airside

113.159

111.596

Horeca

47.443

45.110

Oliemaatschappijen

15.660

15.186

Winkels Plaza

9.148

8.109

Overige

26.762

25.829

Totaal concessies

212.172

205.830

Schiphol Group heeft binnen het reporting-segment Concessies, dat onderdeel uitmaakt van de business area Consumer Products & Services, in 2018 in totaal 111 lopende concessiecontracten (2017:106 concessiecontracten) met betrekking tot de uitoefening van diverse commerciële activiteiten op de luchthaven Schiphol. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het moment waarop deze contracten eindigen.

2019

2020

2021

2022

2023

>2023

Percentage van de lopende contracten die aflopen

39%

13%

13%

11%

6%

18%

De omzet uit concessies in het segment Aviation van 15,7 miljoen euro (2017: 15,2 miljoen euro) en het segment Parkeren van 7,0 miljoen euro (2017: 6,1 miljoen euro) betreft concessiecontracten met betrekking tot de levering door derden van brandstof aan luchtvaartmaatschappijen en autoverhuur op de luchthaven. De omzet uit concessies ontvangen van Schiphol Airport Retail B.V. bedraagt 28,5 miljoen euro (2017: 29,2 miljoen euro).

Verhuringen

(in EUR 1.000)

2018

2017

Vastgoedbeleggingen gebouwen, inclusief servicekosten

98.694

89.329

Operationeel onroerend goed, inclusief servicekosten

41.706

41.632

Vastgoedbeleggingen terreinen

27.950

29.285

Intercompany omzet

25.927

30.146

Totaal verhuringen

194.277

190.392

De bezettingsgraad per 31 december 2018 bedraagt voor het segment Real Estate 91,1% (89,6% per 31 december 2017). Onderstaande tabel geeft een overzicht van het moment waarop de nu lopende contracten van verhuringen eindigen voor wat betreft de activiteiten op luchthaven Schiphol.

2019

2020

2021

2022

2023

>2023

Percentage van de lopende contracten die aflopen

42%

20%

15%

8%

7%

8%

Exploitatiekosten met betrekking tot enerzijds gebouwen die werden verhuurd en anderzijds gebouwen die niet werden verhuurd bedroegen:

(in EUR 1.000)

2018

2017

Verhuurde gebouwen

43.826

34.652

Leegstaande gebouwen

4.276

4.470

Totaal exploitatiekosten

48.102

39.122

Bij gedeeltelijk verhuurde gebouwen zijn de exploitatiekosten verdeeld naar rato van vierkante meters.

Autoparkeergelden

(in EUR 1.000)

2018

2017

Kort parkeren

39.253

48.936

Lang parkeren

40.851

34.112

Gevestigde bedrijven

23.755

21.706

Parkeren op de locatie Schiphol

103.858

104.754

Parkeren op andere locaties

20.723

18.612

Intercompany omzet

1.876

2.147

Totaal autoparkeergelden

126.457

125.513

De opbrengsten uit parkeren op andere locaties betreffen de luchthavens te Rotterdam, Eindhoven en Lelystad en worden verantwoord in het segment Binnenlandse luchthavens.

In de autoparkeergelden van gevestigde bedrijven is een bedrag van 4,9 miljoen euro (2017: 4,4 miljoen euro) opgenomen welke gerealiseerd is door vastgoedbeleggingen van de business area Real Estate. Deze autoparkeergelden hebben betrekking op objecten opgenomen in paragraaf 11. Vastgoedbeleggingen.

Overige activiteiten

(in EUR 1.000)

2018

2017

Reclame

18.739

18.011

Omzet uit telecomdiensten

17.695

19.665

JFKIAT gerelateerde fees

8.420

9.608

Electriciteit, gas en water

6.127

5.823

Diensten en werkzaamheden derden

4.854

3.520

Hotel activiteiten

3.707

33.207

Overige bedrijfsbaten

54.108

46.236

Intercompany omzet

60.738

48.747

Totaal overige activiteiten

174.388

184.817

Op 13 december 2017 is het Hilton hotel verkocht. De omzet uit hoofde van hotelactiviteiten in 2017 had voor 29,8 miljoen euro betrekking op de omzet van het Hilton hotel. De aan deze omzet gerelateerde kosten worden verantwoord op de regel 'Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten' onder de bedrijfslasten.

Volgende:

2. Overige resultaten uit vastgoed