6. Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeveranderingen


(in EUR 1.000)

2018

2017

Contractgerelateerde activa

1.287

1.357

Ontwikkeling ICT-toepassingen

8.717

8.349

Softwarelicenties

7.629

6.995

Immateriële activa

17.633

16.701

Banen, rijbanen en platformen

28.854

27.221

Terreinen en wegen

13.159

13.141

Gebouwen

60.457

58.589

Installaties

107.856

103.993

Overige vaste bedrijfsmiddelen

39.478

37.400

Activa ten behoeve van operationele activiteiten

249.804

240.344

Afschrijvingen en amortisatie inzake desinvesteringen

1.209

6.670

Impairments inzake financiële activa1

314

-

Bijzondere waardeveranderingen

1.000

-

Terugdraaien bijzondere waardeveranderingen

-3.300

-

Totaal afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeveranderingen

266.660

263.715

  • Geen vergelijkende cijfers opgenomen gezien het feit dat IFRS 9 per 1 januari 2018 wordt toegepast

Zie paragraaf 8. Immateriële activa voor een nadere toelichting inzake de amortisatie van contractgerelateerde activa en paragraaf 9. Activa ten behoeve van operationele activiteiten voor informatie over afschrijving van activa. Paragraaf 11.Vastgoedbeleggingen geeft nadere informatie inzake bijzondere waardeveranderingen.

Volgende:

7. Overige bedrijfskosten