Wijzigingen in de consolidatie


Op 13 december 2017 heeft Schiphol Group haar aandelen in Schiphol Hotel Holding B.V. en dochters Schiphol Operational Company en Schiphol Property Company verkocht. Vanaf die datum worden de activa en passiva alsmede de resultaten van Schiphol Hotel Holding B.V. niet langer geconsolideerd. De activa en passiva waren sinds 31 december 2015 geclassificeerd als 'aangehouden voor verkoop'. In 2017 heeft deze groep voor 30 miljoen euro bijgedragen aan de netto omzet en voor 6,3 miljoen euro aan het exploitatieresultaat.

Als gevolg van de verkoop is in 2017 een verkoopresultaat gerealiseerd van 26 miljoen euro dat is verwerkt onder de overige opbrengsten. De ontvangen netto transactiesom bedraagt 144,5 miljoen euro.

(in EUR 1.000)

13 december 2017

Activa ten behoeve van operationele activiteiten

122.166

Liquide middelen

2.912

Handels- en overige vorderingen

1.768

Activa aangehouden voor verkoop

126.846

Latente belastingverplichtingen

2.255

Handels- en overige schulden

2.600

Passiva aangehouden voor verkoop

4.855

Activa en passiva aangehouden voor verkoop

121.991

Ontvangen transactiesom

147.369

Verkochte liquide middelen

-2.912

Transactiesom netto van verkochte liquide middelen

144.457

Overige opbrengst

Ontvangen in liquide middelen

147.369

Te vorderen transactiesom

1.685

Totale verkoopopbrengst

149.054

Verkoopkosten

-1.024

Verkochte activa en passiva

-121.991

Totaal verkoopresultaat

26.039

In 2018 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de consolidatie.

Volgende:

Segmentinformatie