Segmentinformatie


Een operationeel segment is een duidelijk te onderscheiden onderdeel van een onderneming dat bedrijfsactiviteiten onderneemt met daaraan verbonden opbrengsten, kosten en operationele resultaten en waarover afzonderlijke financiële informatie beschikbaar is die regelmatig wordt beoordeeld door de directie ter beoordeling van de prestatie van het segment en om beslissingen te nemen over de aan het segment toe te kennen middelen. Schiphol Group onderkent veertien operationele segmenten die voor rapportage doeleinden worden samengevoegd tot negen reporting segmenten gezien de omvang en kenmerken van de operationele segmenten.

Samenwerkingsverbanden die eenduidig onder één business area vallen, zijn toegerekend aan de segmenten van die business area. Alle overige samenwerkingsverbanden vallen onder de segmenten van de business area Alliances & Participations.

De verplichtingen en de financiële baten en lasten worden door de directie en de centrale treasury-afdeling op groepsniveau beoordeeld en niet op segmentniveau. Hetzelfde is van toepassing op winstbelasting, die ook op groepsniveau wordt beoordeeld en gemonitord in plaats van op segmentniveau. Transacties tussen de segmenten vinden plaats 'at arm’s length'. Overheadkosten op groepsniveau worden aan de segmenten toegerekend, grotendeels op basis van hun relatieve aandeel in de directe kosten van Schiphol Group. De systematiek van doorbelastingen en verrekeningen is consistent toegepast over de afgelopen jaren.

Aangezien een zeer belangrijk deel van de huidige activiteiten van Schiphol Group zich concentreert in Nederland (circa 99% van de geconsolideerde omzet in 2018) wordt geen geografische informatie over onze bedrijfsactiviteiten gegeven. Circa 31% van de omzet (ongeveer 473 miljoen euro) heeft betrekking op één externe klant en wordt voornamelijk gegenereerd in de segmenten Aviation en Security.

Aviation

De business area Aviation heeft Amsterdam Airport Schiphol als werkterrein en levert diensten en faciliteiten aan luchtvaartmaatschappijen, passagiers en afhandelingsmaatschappijen. De business area Aviation is onderverdeeld in de segmenten Aviation en Security. Omzetbronnen voor Aviation zijn voornamelijk havengelden (vliegtuig- en passagiersgerelateerde vergoedingen) en concessie-inkomsten (van oliemaatschappijen voor de levering van vliegtuigbrandstof). De omzetbron voor Security betreft havengelden (beveiligingsgerelateerde vergoedingen).

Consumer products & Services

De activiteiten van de business area Consumer Products & Services bestaan uit het uitgeven en managen van concessies voor winkels en horecagelegenheden (segment Concessies met omzet uit concessies en verhuur van winkelruimten), het exploiteren van autoparkeerterreinen (segment Parkeren met omzet uit parkeergelden) en het aanbieden van mogelijkheden om te adverteren op Amsterdam Airport Schiphol (segment Overige met onder andere omzet uit verhuur van reclameruimte). Alleen het merendeel van de opbrengsten uit autoparkeergelden komt direct van passagiers en andere bezoekers van de luchthaven (business to consumers), met nog een beperkt deel dat wordt gegenereerd door middel van online reserveringen van parkeerplaatsen. Alle andere opbrengsten, evenals de opbrengsten uit de andere segmenten, worden gegenereerd uit de dienstverlening aan bedrijven (business to business).

Real Estate

De business area Real Estate, tevens segment, ontwikkelt, beheert, exploiteert en belegt in vastgoed op en rondom luchthavens in binnen- en buitenland. Het grootste deel van de portefeuille met zowel operationeel als commercieel vastgoed bevindt zich op en rond Amsterdam Airport Schiphol. Omzetbronnen zijn de inkomsten uit de ontwikkeling en verhuur van terreinen en gebouwen. Daarnaast draagt de business area in belangrijke mate bij aan het groepsresultaat via overige resultaten uit hoofde van vastgoed (verkoopresultaat, ongerealiseerde waardeveranderingen van terreinen en gebouwen en uitgifte van erfpachten).

Alliances & Participations

Onder de business area Alliances & Participations vallen de segmenten Binnenlandse luchthavens, Buitenlandse luchthavens en Overige dochters. Omzet van de binnenlandse luchthavens bestaat voornamelijk uit havengelden en parkeergelden van de regionale luchthavens Rotterdam The Hague, Eindhoven en Lelystad. De participaties in buitenlandse luchthavens dragen bij aan het groepsresultaat door middel van hun resultaat en dividenden die verwerkt worden via het resultaat geassocieerde deelnemingen en rentebaten. Hieronder vallen onder meer de participaties in Groupe ADP en Brisbane Airport Corporation Holdings Ltd. Het belang in JFKIAT Member LLC, dat als contractgerelateerd actief is verantwoord, draagt bij aan het groepsresultaat met m die zijn gepresenteerd onder de omzet uit overige activiteiten. Tot de overige dochters behoren ondermeer Schiphol Telematics en Utilities. Schiphol Telematics levert telecomdiensten aan bedrijven op en rond de luchthaven. In Utilities worden omzetten verantwoord voor het transport van elektriciteit en gas, en de levering van water.

2018

(in EUR 1.000)

Aviation

Consumer Products & Services

Real Estate

Alliances & Participations

Totaal

Havengelden

821.438

-

-

68.849

890.287

Concessies

15.660

186.008

1.168

9.336

212.172

Verhuringen

304

17.761

171.701

4.510

194.277

Autoparkeergelden

-

100.860

4.874

20.723

126.457

Overige activiteiten

35.984

33.674

4.408

100.322

174.388

Totale omzet

873.386

338.304

182.151

203.741

1.597.581

Intercompany omzet

-2.248

-2.240

-26.622

-57.483

-88.593

Netto-omzet

871.138

336.064

155.529

146.258

1.508.988

Overige opbrengsten en resultaten uit vastgoed

-

-

104.049

2.915

106.964

Afschrijvingen en amortisatie1

-192.055

-31.316

-20.465

-24.810

-268.646

Bijzondere waardeveranderingen

-

-

2.300

-

2.300

Exploitatieresultaat

-39.148

209.372

172.377

25.524

368.125

Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures2

908

813

7.118

95.625

104.464

Totaal activa

2.984.483

496.324

2.418.659

1.454.491

7.353.957

Totaal vaste activa (excl. belastinglatenties)

2.596.850

431.860

2.104.518

1.263.628

6.396.856

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

3.492

18.654

96.400

838.848

957.395

Investeringen3

360.558

86.287

69.204

64.554

580.602

  • Exclusief verwachte kredietverliezen
  • Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures is de som van het resultaat op geassocieerde deelnemingen en joint ventures zoals vermeld in de winst- en verliesrekening inclusief de aan de geassocieerde deelnemingen en joint ventures, toe te rekenen rentebaten uit hoofde van vorderingen.
  • Dit betreft investeringen in activa in aanbouw ten behoeve van operationele activiteiten, vastgoedbeleggingen en investeringen in immateriële vaste activa.
2017

(in EUR 1.000)

Aviation

Consumer Products & Services

Real Estate

Alliances & Participations

Totaal

Havengelden

769.367

-

-

62.645

832.012

Concessies

15.186

181.160

1.275

8.209

205.830

Verhuringen

253

17.212

168.124

4.803

190.392

Autoparkeergelden

-

102.499

4.402

18.612

125.513

Overige activiteiten

31.443

30.197

33.389

89.788

184.817

Totale omzet

816.249

331.068

207.190

184.057

1.538.564

Intercompany omzet

-1.826

-2.002

-30.722

-46.472

-81.022

Netto-omzet

814.423

329.066

176.468

137.585

1.457.542

Overige opbrengsten en resultaten uit vastgoed

-

-

67.830

12.604

80.434

Afschrijvingen en amortisatie

-188.797

-29.751

-24.527

-20.640

-263.715

Bijzondere waardeveranderingen

-

-

-

-

-

Exploitatieresultaat

-38.876

216.373

138.295

42.869

358.661

Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures1

868

501

1.711

77.641

80.721

Totaal activa

2.717.847

415.099

2.172.595

1.349.451

6.654.992

Totaal vaste activa (excl. belastinglatenties)

2.417.016

369.152

1.932.375

1.176.942

5.895.485

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

3.339

19.770

94.727

803.481

921.317

Investeringen2

301.217

53.566

51.297

83.720

489.800

  • Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures is de som van het resultaat op geassocieerde deelnemingen en joint ventures zoals vermeld in de winst- en verliesrekening inclusief de aan de geassocieerde deelnemingen en joint ventures, toe te rekenen rentebaten uit hoofde van vorderingen.
  • Dit betreft investeringen in activa in aanbouw ten behoeve van operationele activiteiten, vastgoedbeleggingen en investeringen in immateriële vaste activa.
Aviation

(in EUR 1.000)

Aviation

Security

Totaal

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Havengelden

503.541

480.512

317.897

288.855

821.438

769.367

Concessies

15.660

15.186

-

-

15.660

15.186

Verhuringen

94

91

210

162

304

253

Overige activiteiten

29.825

27.238

6.159

4.205

35.984

31.443

Totale omzet

549.120

523.027

324.266

293.222

873.386

816.249

Intercompany omzet

-1.386

-1.146

-862

-680

-2.248

-1.826

Netto-omzet

547.734

521.881

323.404

292.542

871.138

814.423

Afschrijvingen en amortisatie

-149.264

-146.823

-42.791

-41.974

-192.055

-188.797

Exploitatieresultaat

-20.515

-12.770

-18.633

-26.106

-39.148

-38.876

Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures1

908

868

-

-

908

868

Totaal activa

2.607.327

2.349.616

377.155

368.231

2.984.483

2.717.847

Totaal vaste activa (excl. belastinglatenties)

2.268.681

2.089.544

328.169

327.472

2.596.850

2.417.016

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

3.492

3.339

-

-

3.492

3.339

Investeringen

317.363

262.279

43.195

38.938

360.558

301.217

  • Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures is de som van het resultaat op geassocieerde deelnemingen en joint ventures zoals vermeld in de winst- en verliesrekening inclusief de aan de geassocieerde deelnemingen en joint ventures, toe te rekenen rentebaten uit hoofde van vorderingen.
Consumer Products & Services

(in EUR 1.000)

Concessies

Parkeren

Overige

Totaal

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Concessies

178.960

175.063

7.048

6.097

-

-

186.008

181.160

Verhuringen

17.258

16.780

503

432

-

-

17.761

17.212

Autoparkeergelden

-

-

100.860

102.499

-

-

100.860

102.499

Overige activiteiten

975

281

1.736

1.952

30.964

27.964

33.674

30.197

Totale omzet

197.192

192.124

110.147

110.980

30.964

27.964

338.304

331.068

Intercompany omzet

-393

-428

-1.613

-1.367

-233

-207

-2.240

-2.002

Netto-omzet

196.799

191.696

108.534

109.613

30.731

27.757

336.064

329.066

Afschrijvingen en amortisatie

-14.575

-13.870

-13.619

-12.794

-3.122

-3.087

-31.316

-29.751

Exploitatieresultaat

147.064

147.901

52.793

59.686

9.515

8.786

209.372

216.373

Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures1

813

501

-

-

-

-

813

501

Totaal activa

223.702

183.704

253.970

213.541

18.652

17.854

496.324

415.099

Totaal vaste activa (excl. belastinglatenties)

194.647

163.371

220.983

189.904

16.229

15.877

431.860

369.152

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

18.654

19.770

-

-

-

-

18.654

19.770

Investeringen

42.598

17.192

41.303

34.307

2.386

2.067

86.287

53.566

  • Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures is de som van het resultaat op geassocieerde deelnemingen en joint ventures zoals vermeld in de winst- en verliesrekening inclusief de aan de geassocieerde deelnemingen en joint ventures, toe te rekenen rentebaten uit hoofde van vorderingen.
Real Estate

(in EUR 1.000)

2018

2017

Concessies

1.168

1.275

Verhuringen

171.701

168.124

Autoparkeergelden

4.874

4.402

Overige activiteiten

4.408

33.389

Totale omzet

182.151

207.190

Intercompany omzet

-26.622

-30.722

Netto-omzet

155.529

176.468

Overige opbrengsten en resultaten uit vastgoed

104.049

67.830

Afschrijvingen en amortisatie

-20.465

-24.527

Bijzondere waardeveranderingen

2.300

-

Exploitatieresultaat

172.377

138.295

Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures1

7.118

1.711

Totaal activa

2.418.659

2.172.595

Totaal vaste activa (excl. belastinglatenties)

2.104.518

1.932.375

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

96.400

94.727

Investeringen

69.204

51.297

  • Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures is de som van het resultaat op geassocieerde deelnemingen en joint ventures zoals vermeld in de winst- en verliesrekening inclusief de aan de geassocieerde deelnemingen en joint ventures, toe te rekenen rentebaten uit hoofde van vorderingen.
Alliances & Participations

(in EUR 1.000)

Buitenlandse luchthavens

Binnenlandse luchthavens

Overige dochters

Totaal

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Havengelden

-

-

68.849

62.645

-

-

68.849

62.645

Concessies

-

-

9.336

8.209

-

-

9.336

8.209

Verhuringen

-

-

4.506

4.797

4

6

4.510

4.803

Autoparkeergelden

-

-

20.723

18.612

-

-

20.723

18.612

Overige activiteiten

11.843

13.062

7.946

5.311

80.5341

71.415

100.322

89.788

Totale omzet

11.843

13.062

111.361

99.574

80.538

71.421

203.741

184.057

Intercompany omzet

-66

-3

-1.481

-1.621

-55.936

-44.848

-57.483

-46.472

Netto-omzet

11.776

13.059

109.879

97.953

24.602

26.573

146.258

137.585

Overige opbrengsten en resultaten uit vastgoed

-

11.918

2.915

686

-

-

2.915

12.604

Afschrijvingen en amortisatie

-1.311

-1.365

-11.006

-10.361

-12.492

-8.914

-24.810

-20.640

Bijzondere waardeveranderingen

-

-

-

-

-

-

-

-

Exploitatieresultaat

8.009

21.829

18.688

16.364

-1.174

4.676

25.524

42.869

Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures2

95.154

76.642

-

-

470

999

95.625

77.641

Totaal activa

1.070.763

1.026.822

306.588

261.562

77.140

61.067

1.454.491

1.349.451

Totaal vaste activa (excl. belastinglatenties)

929.874

912.473

266.633

232.610

67.121

31.859

1.263.628

1.176.942

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

835.572

800.878

-

-

3.277

2.603

838.848

803.481

Investeringen

-

-

40.536

70.167

24.018

13.553

64.554

83.720

  • De omzet uit de overige activiteiten bevatten voornamelijk opbrengsten Utilities (levering gas, water en elektriciteit) en telecomdiensten.
  • Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures is de som van het resultaat op geassocieerde deelnemingen en joint ventures zoals vermeld in de winst- en verliesrekening inclusief de aan de geassocieerde deelnemingen en joint ventures, toe te rekenen rentebaten uit hoofde van vorderingen.
Volgende:

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening