Historisch overzicht


Historisch overzicht

(in EUR 1.000.000, tenzij anders aangegeven)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Winst- en verliesrekening

Netto-omzet

1.509

1.458

1.435

1.423

1.438

1.364

1.353

1.278

1.180

1.154

Overige opbrengsten en resultaten uit vastgoed

107

80

71

117

35

3

-13

-

22

-40

Som der bedrijfsopbrengsten

1.616

1.538

1.506

1.540

1.473

1.367

1.340

1.278

1.202

1.114

Som der bedrijfslasten exclusief afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen

-981

-916

-848

-804

-838

-796

-806

-766

-719

-731

EBITDA

635

622

658

735

635

571

534

512

483

383

Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeveranderingen

-267

-264

-238

-230

-232

-266

-238

-208

-186

-196

Exploitatieresultaat

368

359

420

505

403

305

296

304

297

187

Financiële baten en lasten

-90

-86

-91

-89

-86

-90

-88

-91

-115

-91

Belastingen, aandeel in het resultaat van deelnemingen en aandeel derden

7

12

-18

-38

-43

15

-12

-15

-10

37

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

285

286

311

378

274

230

196

198

172

133

Minderheidsaandeelhouders

7

6

5

4

2

3

-2

3

3

-

Resultaat toekomend aan aandeelhouders (nettoresultaat)

278

280

306

374

272

227

198

195

169

133

Balans

Vaste activa

6.493

6.040

5.818

5.646

5.413

4.929

5.108

5.106

5.000

4.798

Vlottende activa

861

615

608

759

415

772

681

681

506

729

Totaal activa

7.354

6.655

6.426

6.405

5.829

5.701

5.789

5.787

5.506

5.527

Eigen vermogen

4.117

3.978

3.860

3.716

3.453

3.309

3.203

3.175

3.109

2.975

Voorzieningen

106

79

57

56

57

46

44

51

65

69

Langlopende verplichtingen

2.474

2.225

2.172

2.021

1.987

1.576

1.980

1.980

1.762

2.061

Kortlopende verplichtingen

656

373

337

612

334

770

562

581

570

422

Totaal passiva

7.354

6.655

6.426

6.405

5.830

5.701

5.789

5.787

5.506

5.527

Operationele cashflow1

526

267

438

508

508

462

399

387

351

327

Ratio’s

Exploitatieresultaat als % van de netto-omzet

24,4

24,6

29,3

35,5

27,3

22,4

21,9

23,8

25,1

16,2

Rendement gemiddeld eigen vermogen in % (ROE)

7,0

7,2

8,2

10,4

8,0

7,0

6,2

6,2

5,6

4,5

Return on Average Capital Employed in %2

7,2

7,2

8,2

10,1

8,4

7,2

7,4

7,5

7,3

4,5

FFO/totale schuld in %3

18,7

21,6

22,8

22,0

26,5

26,0

24,5

18,5

17,0

18,5

FFO interest dekkingsratio4

6,6

6,9

6,8

6,7

6,4

5,8

5,6

4,5

3,8

4,4

Leverage5

38,9

35,2

34,9

37,0

35,0

36,2

37,8

37,9

37,2

40,5

Gegevens per aandeel

Winst per aandeel

1.496

1.503

1.645

2.010

1.461

1.222

1.068

1.045

908

710

Operationele cashflow per aandeel

2.827

1.435

2.354

2.728

2.730

2.446

2.143

2.081

1.883

1.756

Dividend per aandeel

631

807

797

1.006

744

726

582

524

409

347

Personeel

Gemiddelde effectieve bezetting op basis van fulltime-equivalenten

2.324

2.180

2.063

2.000

2.039

2.058

2.087

2.115

2.328

2.496

  • Voor een specificatie wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht
  • Met ingang van 2006: Exploitatieresultaat + resultaat en rentebaten deelnemingen/ gemiddelde van eigen vermogen en rentedragend vreemd vermogen
  • Vanaf 2006: zie berekening FFO / totale schuld en FFO interest dekkingsratio in de paragraaf Financieel Risico Management
  • Vanaf 2006 zie vorige voetnoot.Tot en met 2005: Kasstroom uit bedrijfsoperaties gecorrigeerd voor werkkapitaal plus rentelasten / rentelasten
  • Met ingang van 2004: Rentedragend vreemd vermogen / eigen vermogen plus rentedragend vreemd vermogen in %