Dochterondernemingen


Plaats van vestiging

Direct / indirect
belang in %

Schiphol Nederland B.V.1

Schiphol

100,00

Schiphol Australia Pty Ltd

Schiphol

100,00

Schiphol North America Holding Inc.

Delaware

100,00

Eindhoven Airport N.V.

Eindhoven

51,00

N.V. Luchthaven Lelystad1

Lelystad

100,00

Luchthaven Lelystad Vastgoed B.V.1

Lelystad

100,00

Schiphol USA Inc.

New York

100,00

Rotterdam Airport B.V.1

Rotterdam

100,00

Rotterdam Airport Holding B.V.1

Rotterdam

100,00

Rotterdam Airport Vastgoed B.V.1

Rotterdam

100,00

Schiphol International B.V.

Schiphol

100,00

Schiphol Real Estate B.V.1

Schiphol

100,00

Airport Real Estate Management B.V.1

Schiphol

100,00

Avioport Srl

Lonate Pozzolo

100,00

Schiphol Telematics B.V.1

Schiphol

100,00

  • Toegepast is artikel 2:403 BW

Dochterondernemingen worden integraal geconsolideerd. De volledige lijst is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Onderstaand is een verkorte balans en winst- en verliesrekening weergegeven voor het minderheidsbelang in Eindhoven Airport N.V.

(in EUR 1.000)

2018

2017

Activa

Vaste activa

53.613

53.355

Vlottende activa

8.106

5.463

61.719

58.818

Passiva

Eigen vermogen

48.673

41.972

Langlopende verplichtingen

6.060

12.240

Kortlopende verplichtingen

6.986

4.606

61.719

58.818


Verkorte winst-en-verliesrekening voor deze vennootschap:

(in EUR 1.000)

2018

2017

Netto-omzet

34.293

30.271

Overige resultaten uit hoofde van vastgoed

48

115

34.341

30.386

Totaal bedrijfslasten

24.940

22.438

Exploitatieresultaat

9.401

7.948

Financiële baten en -lasten

-170

-178

Resultaat voor belastingen

9.231

7.770

Winstbelasting

2.308

1.933

Resultaat

6.923

5.837

Volgende:

Gebeurtenissen na balansdatum