Geconsolideerd overzicht financiële positie per 31 december 2018


(in EUR 1.000)

Toelichting

31 december 2018

31 december 2017

Activa

Immateriële activa

8

101.376

88.091

Activa ten behoeve van operationele activiteiten

9

2.855.652

2.864.347

Activa in aanbouw of ontwikkeling

10

700.043

418.130

Vastgoedbeleggingen

11

1.642.285

1.503.744

Latente belastingvorderingen

12

95.989

144.813

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

13

957.395

921.317

Vorderingen op geassocieerde deelnemingen

14

50.678

53.436

Langlopende vorderingen

15

89.427

46.420

Vaste activa

6.492.845

6.040.298

Handels- en overige vorderingen

17

460.573

426.678

Winstbelasting

12

13.983

17.646

Liquide middelen

18

386.556

170.370

Vlottende activa

861.112

614.694

Totaal activa

7.353.957

6.654.992

(in EUR 1.000)

Toelichting

31 december 2018

31 december 2017

Passiva

Geplaatst kapitaal

19

84.511

84.511

Agio reserve

19

362.811

362.811

Ingehouden winst

20

3.697.968

3.570.069

Overige reserves

21

-76.606

-81.179

Kapitaal en reserves toekomend aan aandeelhouders

4.068.684

3.936.212

Minderheidsaandeelhouders

22

48.673

41.972

Totaal eigen vermogen

4.117.357

3.978.184

Leningen

23

2.366.235

2.074.627

Personeelsbeloningen

24

50.465

42.137

Voorzieningen

25

55.900

36.912

Latente belastingverplichtingen

12

14.977

16.651

Overige langlopende verplichtingen

26

92.683

133.407

Langlopende verplichtingen

2.580.260

2.303.734

Leningen

23

200.655

35.220

Winstbelasting

12

155

780

Handels- en overige schulden

27

455.530

337.074

Kortlopende verplichtingen

656.340

373.074

Totaal verplichtingen

3.236.600

2.676.808

Totaal passiva

7.353.957

6.654.992

Volgende:

Geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen over 2018