Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018


(in EUR 1.000)

Toelichting

2018

20171

Resultaat

285.374

285.540

Winstbelasting

12

89.999

60.277

Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures

13

-97.412

-72.767

Financiële baten en lasten

29

90.164

85.611

82.751

73.121

Exploitatieresultaat

368.125

358.661

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen en amortisatie

6

268.960

263.715

Bijzondere waardeveranderingen

6

1.000

-

Terugdraaien bijzondere waardeveranderingen

-3.300

-

Resultaat uit verkoop vastgoed

2

-1.380

-

Resultaat uit verkoop dochtermaatschappijen

3

-

-26.039

Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

2

-105.585

-42.477

Overige mutaties overige vorderingen en verplichtingen

4.097

3.950

Mutatie personeelsbeloningen en overige voorzieningen

6.943

6.740

170.735

205.889

Exploitatieresultaat na aanpassingen

538.860

564.550

Veranderingen in werkkapitaal

34.816

-9.400

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

573.676

555.150

Kasstroom uit operationele activiteiten

Betaalde winstbelasting

-46.439

-54.699

Betaalde interest

-75.716

-74.457

Ontvangen interest

1.471

832

RPS ontvangsten

14

23.477

-

Ontvangen dividend

49.817

30.286

Kasstroom uit operationele activiteiten

526.286

457.112

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in immateriële activa

8

-30.000

-29.577

Investeringen in materiële vaste activa

10, 11

-530.232

-413.117

Ontvangen uit desinvesteringen vastgoed

1.380

-

Netto kasstroom uit verkoop van dochteronderneming

3

-

144.457

Terugbetaling (kapitaaluitbreiding) in geassocieerde deelnemingen

13

1.080

3.853

Ontvangsten uit intrekken performance share BACH

17

12.360

-

Ontvangen aflossing leningen

148

2.422

Investeringen in deposito's

-265.000

-290.000

Ontvangsten uit deposito's

190.000

100.000

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-620.264

-481.962

Vrije kasstroom

-93.978

-24.850

  • De vergelijkende cijfers zijn aangepast. Voor meer informatie zie de grondslagen voor consolidatie, waardering en resultaatbepaling.

(in EUR 1.000)

Toelichting

2018

20171

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangen uit opgenomen leningen

23

491.620

118.845

Betaalde aflossingen op leningen

23

-52.000

-18.727

Afwikkeling van derivaten

2.167

-4.815

Betaald dividend

20

-150.478

-148.661

Betaalde aflossing op overige langlopende verplichtingen

-56

-59

Betaalde aflossingstermijnen financiële leaseverplichtingen

-2.634

-1.916

Kasstromen uit collaterals

22.530

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

311.149

-55.333

Nettokasstroom

217.171

-80.183

Stand liquide middelen bij aanvang boekjaar

18

170.370

250.767

Nettokasstroom

217.171

-80.183

Koers- en omrekeningsverschillen

-985

-214

Stand liquide middelen eind van het boekjaar

386.556

170.370

  • De vergelijkende cijfers zijn aangepast. Voor meer informatie zie de grondslagen voor consolidatie, waardering en resultaatbepaling.
Volgende:

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening