Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2018


(in EUR 1.000)

Toelichting

2018

2017

Netto-omzet

-

-

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

35

54

Personeelsbeloningen

1.830

2.515

Overige bedrijfskosten

331

232

Totaal bedrijfslasten

2.196

2.801

Exploitatieresultaat

-2.196

-2.801

Financiële baten

-

-

Financiële lasten

-49.877

-49.100

Totaal financiële baten en -lasten

-49.877

-49.100

Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures

30

59.296

43.885

Resultaat dochterondernemingen

30

258.167

274.743

Resultaat voor belastingen

265.390

266.727

Winstbelasting

13.061

12.974

Resultaat toekomend aan aandeelhouders (nettoresultaat)

278.451

279.703

Volgende:

Enkelvoudige balans per 31 december 2018