Enkelvoudige balans per 31 december 2018


(in EUR 1.000)

Toelichting

31 december 2018

31 december 2017

Activa

Dochterondernemingen

30

4.016.686

3.764.134

Geassocieerde deelnemingen

30

706.526

673.803

Derivaten

40.631

17.541

Latente belastingen

7.984

6.960

Vaste activa

4.771.827

4.462.438

Vorderingen

31

1.423.686

1.172.371

Winstbelasting

31

25.994

12.975

Liquide middelen

31

29.473

25.181

Vlottende activa

1.479.153

1.210.527

Totaal activa

6.250.980

5.672.965

Passiva

Geplaatst kapitaal

84.511

84.511

Agio reserve

362.811

362.811

Ingehouden winst

2.395.104

2.411.167

Overige reserves

-76.606

-81.179

Herwaarderingsreserve

686.347

564.617

Overige wettelijke reserves

338.066

314.582

Nettoresultaat boekjaar

278.451

279.703

Totaal eigen vermogen

32

4.068.684

3.936.212

Latente belastingen

8.286

4.385

Leningen - EMTN programma

23

1.708.512

1.336.782

Langlopende verplichtingen

1.716.798

1.341.167

Kortlopende verplichtingen

34

465.498

395.586

Kortlopende verplichtingen

465.498

395.586

Totaal verplichtingen

2.182.296

1.736.753

Totaal passiva

6.250.980

5.672.965

Volgende:

Toelichtingen bij de enkelvoudige jaarrekening