Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2018


(in EUR 1.000)

Toelichting

2018

2017

Netto-omzet

1

1.508.988

1.457.542

Overige resultaten uit vastgoed

2

106.964

42.477

Overige opbrengsten

3

-

37.957

Overige opbrengsten en resultaten uit vastgoed

106.964

80.434

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

4

750.783

701.236

Personeelsbeloningen

5

229.041

212.528

Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeveranderingen

6

266.660

263.715

Overige bedrijfskosten

7

1.343

1.836

Totaal bedrijfslasten

1.247.827

1.179.315

Exploitatieresultaat

368.125

358.661

Financiële baten

10.303

10.686

Financiële lasten

-100.467

-96.297

Totaal financiële baten en lasten

29

-90.164

-85.611

Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures

13

97.412

72.767

Resultaat voor belastingen

375.373

345.817

Winstbelasting

12

-89.999

-60.277

Resultaat

285.374

285.540

Toekomend aan:

Minderheidsaandeelhouders

6.923

5.837

Aandeelhouders (nettoresultaat)

278.451

279.703

Winst per aandeel (x EUR 1)

1.496

1.503

Verwaterde winst per aandeel (x EUR 1)

1.496

1.503

Volgende:

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over 2018