B. Kwaliteitsborging


Samenstelling

De Raad van Commissarissen telde ultimo 2018 twee vrouwelijke en vijf mannelijke leden. De directie telde twee vrouwelijke en twee mannelijke leden. In de komende periode zal de Raad van Commissarissen zich samen met de directie blijven inzetten om tot een - in alle opzichten - zo divers mogelijke verdeling van zetels binnen beide organen te komen. Schiphol zorgt er met het development- en leadershipprogramma voor dat zowel mannen als vrouwen zich kunnen ontwikkelen om hogere management- en directieposities te bekleden. Schiphol streeft ernaar om een evenwichtige samenstelling van de verschillende organen tot stand te brengen met betrekking tot geslacht, ervaring, leeftijd, professionele achtergrond en nationaliteit. In het navolgende gedeelte van dit jaarverslag wordt nadere persoonlijke informatie over elk lid van de Raad van Commissarissen verschaft.

Bij nieuwe benoemingen streeft de Raad van Commissarissen naar een complementaire samenstelling, met name wat betreft de kennisgebieden die relevant zijn voor Schiphol Group. Voor een overzicht van die kennisgebieden wordt verwezen naar het profiel van de Raad van Commissarissen (bijlage 2 bij het Reglement van de Raad van Commissarissen). In januari 2019 heeft de Raad van Commissarissen zijn profiel geactualiseerd. In onderstaand schema is vermeld welke commissaris welk kennisgebied vertegenwoordigt. Bij het vervullen van nieuwe vacatures wordt rekening gehouden met onderstaande verdeling van kennisgebieden.

Verdeling van de kennisgebieden onder de leden van de Raad van Commissarissen

L. Gunning-Schepers1 (voorzitter)

J.G. Wijn (vicevoorzitter)

E.R.P. Arkwright

S.G. Brummelhuis

Geboortejaar en nationaliteit

1951, Nederlands

1969, Nederlands

1974, Frans

1965, Nederlands

Datum eerste benoeming

2014

2012

2016

2018

Kennisgebieden

 

 

 

1. Luchtvaart

2. Commercieel

 

3. Finance / Accountancy / Risk Management

 

4. Internationale ervaring

5. Digitalisering

6. Overheid en stakeholders Schiphol

 •

• 

7. Corporate governance

 

8. Human Resource Management

 

9. Corporate responsibility

 •

• 

• 

10. Projectmanagement

  • CEO-ervaring

D. Collier1

R.J. van de Kraats

A.B.M. Olsson1

Geboortejaar en nationaliteit

1955, Iers

1960, Nederlands

1957, Zweeds

Datum eerste benoeming

2018

2015

2015

Kennisgebieden

1. Luchtvaart

2. Commercieel

 

3. Finance / Accountancy / Risk Management

 

4. Internationale ervaring

5. Digitalisering

 

6. Overheid en stakeholders Schiphol

 

 

7. Corporate governance

• 

8. Human Resource Management

 

9. Corporate responsibility

 

• 

• 

10. Projectmanagement

  • CEO-ervaring

Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk in de zin van de Corporate Governance Code bepaling 2.1.8, met uitzondering van de heer Arkwright, die plaatsvervangend CEO is van Groupe ADP.

De heer Arkwright heeft de Franse nationaliteit, de heer Olsson heeft de Zweedse nationaliteit en de heer Collier heeft de Ierse nationaliteit. De overige commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit.

Permanente educatie

Als onderdeel van het programma voor permanente educatie zijn verschillende onderwerpen met de Raad van Commissarissen besproken zodat de commissarissen een gedetailleerder inzicht krijgen in voor Schiphol Group relevante onderwerpen, zoals het wet- en regelgevingskader, de gevolgen van de nieuwe Nederlandse Wet luchtvaart en de ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity.

Evaluatie

De Raad van Commissarissen heeft besloten om een externe evaluatie in gang te zetten met betrekking tot zijn eigen functioneren. Begin 2019 zullen alle commissarissen, directieleden en de company secretary door een externe adviseur geïnterviewd worden. De resultaten van deze evaluatie worden in het voorjaar van 2019 besproken met de Raad van Commissarissen en op een later tijdstip ook met de directie. De evaluatie zal door de Raad onder andere gebruikt worden om zijn samenstelling en rol te optimaliseren.

Volgende:

Vergaderingen en commissies