Verslag Raad van Commissarissen: 2018 was
een jaar van
tegenstellingen

Jaarverslag

Hierbij biedt de Raad van Commissarissen het jaarverslag aan waarin de jaarrekening over 2018 is opgenomen. Het jaarverslag is opgesteld door de directie van Schiphol Group; KPMG Accountants N.V. heeft de jaarrekening gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring voorzien. De Audit Committee van de Raad van Commissarissen heeft de jaarrekening uitvoerig besproken met de Chief Financial Officer (CFO), haar team en de externe accountant. Vervolgens heeft de Raad van Commissarissen, in aanwezigheid van de externe accountant, het jaarverslag met de directie besproken. Mede op basis van deze discussies heeft de Raad van Commissarissen geconcludeerd dat dit jaarverslag voldoet aan alle voorschriften en eisen op het gebied van governance en transparantie. Het verslag schetst een goed en compleet beeld van de resultaten, risico's en gebeurtenissen waar de Raad van Commissarissen toezicht op houdt.

De Raad van Commissarissen stemt in met de jaarrekening en kan zich verenigen met het voorstel van de directie om een dividend van 117 miljoen euro over het uitstaande aandelenkapitaal uit te keren. Het resterende deel van het nettoresultaat van 161 miljoen euro wordt toegevoegd aan de ingehouden winst.

Op 16 april 2019 zal de jaarrekening tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter vaststelling aan de aandeelhouders worden voorgelegd. De Raad van Commissarissen stelt voor dat aan de directie decharge wordt verleend voor het gevoerde beleid, dat aan de Raad van Commissarissen decharge wordt verleend voor het gehouden toezicht en dat de jaarrekening wordt vastgesteld.

Volgende:

Hoe de Raad van Commissarissen zijn rol heeft vormgegeven